Gratulálunk! Az év fordítója Efraim Israel!
Hírek

Aharoni, Ada: Deti sú hviezdy mieru (Children Are Stars of Peace Szlovák nyelven)

Aharoni, Ada portréja
Janík, Pavol portréja

Vissza a fordító lapjára

Children Are Stars of Peace (Angol)

Dear children, you were born with loving hearts
And in them star seeds of peace.
You are the future, you are life
You do not want to die in wars
Like some of your fathers and mothers

Smart children, you will send your star beams of peace
Through your smart phones and computers
All over the battling Middle East
And all over our global village

Your rapid lasers will bring us
What we failed to bring you -
A world where not one gun is fired
To kill fathers, mothers and children -
A world where each child is a star of peace
Well fed and smiling at life!



FeltöltőRépás Norbert
Az idézet forrásaAda Aharoni

Deti sú hviezdy mieru (Szlovák)

Milé  deti, narodili ste sa s milujúcim srdcom
Do ktorého hviezda zasiala semienka mieru.
Ste budúcnosť, ste život
Nechcete zomierať vo vojnách
Ako niektorí vaši otcovia a matky

Múdre deti, pošlite svoju usmievavú hviezdu mieru
Cez svoje múdre telefóny a počítače
Na celý bojujúci Blízky východ
A do celej našej globálnej dediny

Vaše rýchle lúče nám dajú to
Čo sme my nedokázali dať vám -
Svet, v ktorom žiadna zbraň nevystrelí
Aby zabíjala otcov, matky a deti -
Svet, kde každé dieťa je hviezdou mieru
Sýte a usmievajúce sa na život!



FeltöltőRépás Norbert
Az idézet forrásatranslator

minimap