The page of Hajnal Gábor, Translations from German

Image of Hajnal Gábor
Hajnal Gábor
(1912–1987)
 

Translations

1942 december (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Dezember 1942 (German)
8. tájkép (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: landschaft 8. (German)
A barbárnak (Arcodnak éjeiben) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Dem Barbaren (Ich liege in den Nächten) (German)
A bátyám repülő volt... (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Mein Bruder war ein Flieger (German)
A birkenaui hamu (Hungarian) ⇐ Hermlin, Stephan :: Die Asche von Birkenau (German)
A boldog éj (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Die gute Nacht (German)
A boldog kertben (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Der glückliche Garten (German)
a bűnösök (Hungarian) ⇐ Kolbe, Uwe :: die schuldigen (German)
A dob (Hungarian) ⇐ Laaber, Otto :: Die Trommel (German)
A fa (Hungarian) ⇐ Brambach, Rainer :: Der Baum (German)
A falu határában (Hungarian) ⇐ Bernhard, Thomas :: Vor dem Dorf (German)
a farkasok védelmében (Hungarian) ⇐ Enzensberger, Hans Magnus :: verteidigung der wölfe gegen die lämmer (German)
A fészek (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Das Nest (German)
A föld remeg még (Hungarian) ⇐ Bächler, Wolfgang :: Die Erde bebt noch (German) [video]
A golyók (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Die Kugeln (German)
A három szent majom (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Die drei heiligen Affen (German)
A ház be van zárva (Hungarian) ⇐ Kolleritsch, Alfred :: Das Haus ist gechlossen (German)
A hit (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Der Glaube (German)
A hívatlan vendég (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Der ungebetene Gast (German)
A hó és a nagy ivó (Hungarian) ⇐ Fuchs, Günter Bruno :: Schnee und Trinker (German)
A hős puli (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Der heroische Pudel (German)
A kék messzeségben (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: In der blauen Ferne (German)
A két gyökér (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Die zwei Wurzeln (German)
a kijárat felé (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: dem ausgang zu (German)
A könyvégetés (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Die Bücherverbrennung (German) [video]
A korszellem (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Der Zeitgeist (Die Menschen) (German)
A külváros (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Die Vorstadt (German) [video]
A kupa (Hungarian) ⇐ George, Stefan :: Die Becher (German)
A lélek tavasza (Hungarian) ⇐ Trakl, Georg :: Frühling der Seele (German)
A lelkibeteg (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Der Seelenkranke (German)
A lét dicsérete (Hungarian) ⇐ Lehmann, Wilhelm :: Ruhm des Daseins (German)
A megmenekültek kórusa (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Chor der Geretteten (German) [video] [audio]
A mesék iránya (Hungarian) ⇐ Fühmann, Franz :: Die Richtung der Märchen (German)
A nagy rakomány (Hungarian) [video]Bachmann, Ingeborg :: Die große Fracht (German) [audio]
A parkban (Hungarian) ⇐ Mörike, Eduard :: Im Park (German)
A pénzről (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Vom Geld (German)
A pogány Giselheernek (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Giselheer dem Heiden (German) [video] [audio]
A régi kert (Hungarian) ⇐ Eichendorff, Joseph von :: Der alte Garten (German)
A remény az (Hungarian) ⇐ Kolbe, Uwe :: Es ist die Hoffnung (German)
a sötét titok (Hungarian) ⇐ Gomringer, Eugen :: das schwarze geheimnis (German)
A szél hangja (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Stimme des Windes (German)
A szemed (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: In deinen Augen (German) [video]
A szerelmeseket óvják (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Geschirmt (German) [audio]
A szolgálati kocsi (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Der Dienstzug (German)
A szonett (Hungarian) ⇐ Schlegel, August Wilhelm von :: Das Sonett (German)
A tél gyümölcsei (Hungarian) ⇐ Kaschnitz, Marie Luise :: Früchte des Winters (German)
A tisztás (Hungarian) ⇐ Broch, Hermann :: Die Waldlichtung (German)
[A túlvilágra] (Hungarian) ⇐ Novalis :: [Hinüber wall ich] (German) [video]
A tyúk (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Das Huhn (German)
A vadállatok kiválogatásáról (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Über die Auswahl der Bestien (German)
A vándor dala (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Wanderers Lied (German)
A vándor dala (Hungarian) ⇐ Seegemund, Johann Georg :: Wanderlied (German)
A varjú feketén (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Schwarz schreibt die Krähe (German)
A végső út (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Letzte Fahrt (German)
A víziósőrült (Hungarian) ⇐ Hoddis, Jakob van :: Der Visionarr (German)
Ajánlás (Hungarian) ⇐ Novalis :: Zueignung (German)
Ajánlás (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Widmung (German)
Ájultan (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: In ohnmacht gefallen (German)
Akkor (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Damals (German)
Állj. Szólj. Ne a hang (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Steh. Sprich. Die Stimme (German)
Álmom (Hungarian) ⇐ Fürnberg, Louis :: Jeder Traum (German)
Álom vagyok (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Ich bin der Traum (German) [audio]
Amit szeretek (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Was ich liebe (German)
Anya (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Mutter (German)
Anyám (Ég a gyertya) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Meine Mutter (Es brennt die Kerze) (German)
Anyám (Ő volt a nagy angyal) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Meine Mutter (War sie der grosse Engel) (German) [video] [audio]
Apollónhoz (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: An Apollon (German)
Argumentum e Silentio (Hungarian) ⇐ Celan, Paul :: Argumentum e Silentio (German)
Árnyékommal (Hungarian) ⇐ Domin, Hilde :: Mit meinem Schatten (German)
Ástak (Hungarian) ⇐ Celan, Paul :: Es war Erde in ihnen (German)
Augusztusi dél (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Mittag im August (German)
Az álom liliomai (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Lilien aus Schlaf (German)
Az éj (Hungarian) ⇐ Trakl, Georg :: Die Nacht (German)
Az éj (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Die Nacht (German)
Az élet felénél (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Hälfte des lebens (German) [video] [audio]
Az elmúlásról (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Vom Vergehen (German)
Az eltávozott (Hungarian) ⇐ Becher, Johannes R. :: Der Entfernte (German)
Az én kék zongorám (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Mein blaues Klavier (German) [video] [audio]
Az én múzsám (Hungarian) ⇐ Böll, Heinrich :: Meine Muse (German)
Az én ölemben (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: In meinem Schoße (German)
Az ének elhallgatott (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Das Singen hat aufgehört (German)
Az este (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Der Abend (German) [video]
Az ifju a bölcs tanácsadókhoz (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Der Jüngling an die klugen Ratgeber (German)
az irányt követni (Hungarian) ⇐ Gomringer, Eugen :: der linie folgen (German)
Az őrült nő (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Die Irre (German)
Az ősz (Hungarian) ⇐ Nietzsche, Friedrich :: Der Herbst (German)
az üdvözülés gépezete (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: heilsmaschinen (German)
Az új épület (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Der Neubau (German)
Az utolsó csillag (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Der letzte Stern (German)
azt tanultam (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: ich habe gelernt (German)
Barátaimhoz (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: An meine Freunde (German)
Barbárópa (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Stimme über Barbaropa (German)
Bárkihez is fordulok (Hungarian) ⇐ Meckel, Christoph :: An wen auch immer ich mich wende (German)
Béke (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Friede (German)
Beleszülettem (Hungarian) ⇐ Kolbe, Uwe :: Hineingeboren (German)
Belül (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Innen sind… (German)
Bizonyítványosztás előtt (Hungarian) ⇐ Fuchs, Günter Bruno :: Vor den Zeugnissen (German)
Biztatás (Hungarian) ⇐ Domin, Hilde :: Lieder zur Ermutigung (German)
Bogáncs (Hungarian) ⇐ Brechbühl, Beat :: Disteln (German)
Boldog óra (Hungarian) ⇐ Hofmannsthal, Hugo von :: Gute Stunde (German)
Búcsu (Hungarian) ⇐ Günther, Johann Christian :: Abschiedsaria (German)
caspar (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: caspar (German)
chanson (Hungarian) ⇐ Härtling, Peter :: chanson (German)
Cókmók (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Siebensachen (German)
Csak bolond! Csak költő! (Hungarian) ⇐ Nietzsche, Friedrich :: Nur Narr! Nur Dichter! (German)
Csak téged (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Nur dich (German)
Csata (Hungarian) ⇐ Stramm, August :: Schlacht (German)
Csata után (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Nach der Schlacht (German)
Csillagocskám (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Meinlingchen (German)
Dal az időpocsékolásról (Hungarian) ⇐ Rühmkorf, Peter :: Zeitvertu-Lied (German)
de ki hálás (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: dank - doch wer dankt (German)
Dekadencia (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Dekadenz (German)
Délen (Hungarian) ⇐ Nietzsche, Friedrich :: Im Süden (German)
Delirium (Hungarian) ⇐ Fuchs, Günter Bruno :: Delirium (German)
Dér (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Rauhreif (German)
Diotima (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Diotima, leuchtest du (German)
Diotima Jőjj (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Diotima Komm (German)
E csillag (Hungarian) ⇐ Kürenberg, Der von :: Dieser Stern im Dunkeln (German)
Édes nő (Hungarian) ⇐ Meckel, Christoph :: Süße Person (German)
Egy gyerekhez (Hungarian) ⇐ Fuchs, Günter Bruno :: Für ein Kind (German)
Egy régi tibeti szőnyeg (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Ein alter Tibetteppich (German) [video] [audio]
Egy rózsa pusztulására (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Zum Untergang einer Rose (German)
Egy szó (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Ein Wort (German) [video] [audio]
Egyetlen szerelmem (Hungarian) ⇐ Kolbe, Uwe :: Meine einzige Liebe (German)
Egykor (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Einst (German)
Egyre fényesebb (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Und immer strahlender (German)
Egyre kevesebb fáradságot (Hungarian) ⇐ Kolleritsch, Alfred :: Es macht mir immer weniger (German)
Egyre némább (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Immer schweigender (German)
Egyszerű nyelvtani meditációk (részlet) (Hungarian) ⇐ Heißenbüttel, Helmut :: Einfache grammatische meditationen (detail) (German)
Éjek és kertek (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Gärten und Nächte (German)
Éjjel a folyón (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Havelnacht (German)
Elalvás (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Der Schlaf (German)
Elégia (Hungarian) ⇐ Becher, Johannes R. :: Elegie (German)
Életem dala (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Das Lied meines Lebens (German) [video]
Életrajz (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Lebensbericht (German) [audio]
Előre elvesztett (Hungarian) ⇐ Rilke, Rainer Maria :: Du im voraus verlorne Geliebte (German)
Elszárad, mint a fű (Hungarian) ⇐ Mayröcker, Friederike :: Wird welken wie Gras (German)
Emlékek (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Erinnerungen (German)
Emléksorok (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Gedenkblatt (German)
én hattyúm, énekelj (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: singt, meine schwäne, singt (German)
Enyhülés (Hungarian) ⇐ Schwitters, Kurt :: Entspannung (German) [video]
Epilógus 1949 (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Epilog 1949 (German)
Érzékeny utak (Hungarian) ⇐ Kunze, Reiner :: Sensible Wege (German)
Eső a hegyekben (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Regen im Gebirge (German)
Este (Hungarian) ⇐ Gryphius, Andreas :: Abend (German)
Este (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Abendzeit (German)
Este (Hirtelen) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Abends (German)
Este (Lehelj dérré) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Abend (Hauche über den Frost) (German)
Este a folyón (Hungarian) ⇐ Fühmann, Franz :: Abend am Fluss (German)
Esti dal (Hungarian) ⇐ Gerhardt, Paul :: Abendlied (German)
Esti dal (Hungarian) ⇐ Claudius, Mathias :: Abendlied (German) [video] [audio]
Esti fantázia (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Abendphantasie (German)
Esti tó (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Abendsee (German)
Észak és dél (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Nord und Süd (German)
Eszter (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Eszther (German)
Éva (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Eva (German)
Éva dala (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Evas Lied (German)
Evezés (Hungarian) ⇐ Piontek, Heinz :: Bootsfahrt (German)
Fa (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Der Baum (German)
faháza elibe (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: vor seiner hütt (German)
Fák mögé rejtőzködöm (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Hinter Bäumen berg ich mich (German)
Falusi templom 1942-ben (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Dorfkirche 1942 (German)
Fehér turbolya (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Weißer Kerbel (German)
Fehérbe öltözött napok (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Tage in weiß (German)
Fekete levelek (részlet) (Hungarian) ⇐ Conradi, Hermann :: Schwarze Blätter (detail) (German)
Felhő voltam (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Ich bin eine Wolke gewesen (German)
Félig őz, félig leány (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Halb Reh Halb Mädchen (German) [audio]
Félrelépés (Hungarian) ⇐ Born, Nicolas :: Seitensprung (German)
feltámadás (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: auferstehung (German)
Feltarthatatlan (Hungarian) ⇐ Domin, Hilde :: Unaufhaltsam (German) [video]
Felvilágosítás versekről (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Auskunft über Gedichte (German)
Fenyegetés (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Drohung (German)
Figyeljétek ujjaitok hegyét (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Betrachtet die Fingerspitzen (German)
Fohász a Nagy Medvéhez (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Anrufung des großen Bären (German) [video] [audio]
Föld népei (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Völker der Erde (German)
Földalatti (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Untergrundbahn (German)
Fütyül a szél (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Es pfeift der Wind . . . (German)
Genazzano (Hungarian) ⇐ Kaschnitz, Marie Luise :: Genazzano (German)
Gonosz vadászat (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Die schlimme Jagd (German)
Gránit (Hungarian) ⇐ Brambach, Rainer :: Granit (German)
Gyermekem (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Mein Kind (German)
Gyermekemhez (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: An mein Kind (German) [video]
Gyönyörűségek (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Vergnügungen (German)
Gyorsvonat (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: D-Zug (German)
Ha berontanának a próféták (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Wenn die Propheten einbrächen (German) [audio]
ha én (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: wenn ich (German)
Ha körötted a könnyűség lebeg (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Wenn etwas leicht (German)
Ha nyár elején (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Wenn im Vorsommer (German)
Hajóhintán (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Vom Schiffschaukeln (4. Psalm) (German)
Hajók a Havelen (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Die Dampfer auf der Havel (German)
Hal hátán nyargalok újév reggelén (Hungarian) ⇐ Kunze, Reiner :: Fischritt am Neujahrsmorgen (German)
Halál a csévélő keréknél (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Tod am Spulrad (German)
Halkan (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Leise sagen (German)
Halljad (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Höre! (German)
Halotti ének (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Klein Sterbelied (German) [video] [audio]
Hazatérés (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Heimkehr (German)
Hazatérés 1 (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Heimkunft 1 (German)
Hazatérő (Hungarian) ⇐ Bender, Hans :: Heimkehr (German)
hegyek (Hungarian) ⇐ Kirsten, Wulf :: gebirge (German)
Himnusz (Hungarian) ⇐ Novalis :: Hymne (German)
Himnusz Pánhoz (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Hymnus an Pan (German)
(Hungarian) ⇐ Döhl, Reinhard :: schnee (German)
(Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Schnee (German)
Hogy arcod... (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Die Züge deiner… (German)
Hogyha megfested a szerelem címerét (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Wenn du das Wappen der Liebe malst (German)
Holdcsillanás (Hungarian) ⇐ Stramm, August :: Mondblick (German)
Honfitársaimhoz (Hungarian) ⇐ Guttenbrunner, Michael :: Meinen Landsleuten (German)
Honnan jöttem? (Hungarian) ⇐ Däubler, Theodor :: Herkunft (German)
Honvágy (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Heimweh (German)
Hozzátok, kik az új házat építitek (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: An euch, die das neue Haus bauen (German)
Hullj le szivem (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Fall ab, Herz (German)
Idő (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Frist (German) [video]
Így eljött az a tél… (Hungarian) ⇐ Czechowski, Heinz :: So kam dieser Winter… (German)
Ima (Hol van a város) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Gebet (Ich suche allerlanden) (German) [video]
Ima (Ó, istenem, mennyi bú kísér) (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Gebet (Oh Gott, ich bin voll Traurigkeit) (German) [video]
intelem (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: warnung (German)
Ismertetés (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Bericht über ihn (German)
Jelzések (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Signale (German)
„Jó éjt” (Hungarian) ⇐ Becher, Johannes R. :: Zu guter Letzt (German)
Jóéjszakát-rímek (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Gute-Nacht-Reime (German)
Józan tekintet (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Nüchterner Blick (German)
Juharfák alatt (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Unter Ahornbäumen (German)
Julianus* (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Julian (German)
Kalkuláció arról amit mindenki tudott (Hungarian) ⇐ Heißenbüttel, Helmut :: Kalkulation über was alle gewusst haben (German)
Karácsonyi legenda (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Weinachtslegende (German)
Kariatida (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Karyatide (German)
kaspar halott (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: kaspar ist tot (German) [video]
Katonatemető (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Soldatenfriedhof (German)
Keleten (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Osten (German)
Keleti szél (Hungarian) ⇐ Willemer, Marianne von :: Ostwind (German)
Kérés egy definhez (Hungarian) ⇐ Domin, Hilde :: Bitte an einen Delphin (German)
Kéretlen szöveg egy utazási prospektushoz (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Unverlangter Text für einen Reiseprospekt (German)
Két hiba (Hungarian) ⇐ Enzensberger, Hans Magnus :: Zwei Fehler (German)
Kétségbeesés (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Verzweiflung (German)
Kezdődő szerelem (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Beginn einer Liebe (German)
Kimondatlanul (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Ungesagt (German)
Kis bolti alkalmazott (Hungarian) ⇐ Heise, Hans-Jürgen :: Eine kleine Ladenangestellte (German)
Kis javítás (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Kleine Reparatur (German)
Kísértet (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Gespenst (German)
Leírhatatlan (Hungarian) ⇐ Kolleritsch, Alfred :: Unbeschreibbarer (German)
Leltározás (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Inventur (German)
ló vagyok (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Ich bin ein Pferd (German)
Lüneburgi pályaudvar, 1976. április 30. (Hungarian) ⇐ Born, Nicolas :: Bahnhof Lüneburg 30. April 1976 (German)
Magányos férfiak (Hungarian) ⇐ Brambach, Rainer :: Alleinstehende Männer (German)
Maraton (részlet) (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Marathon (detail) (German)
Marc Chagall egyik rajzára (Hungarian) ⇐ Schwitters, Kurt :: An eine Zeichnung Marc Chagalls (German)
Márciusi levél Meránba (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: März. Brief nach Meran (German) [video] [audio]
Mária (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Maria (German)
Más juhod (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Das andere Schaf (German)
Megengesztelődünk (Hungarian) [video]Lasker-Schüler, Else :: Versöhnung (German)
Meghalt az őrült (Hungarian) ⇐ Fuchs, Günter Bruno :: Der Irre ist gestorben (German)
Megoldás (Hungarian) ⇐ Kiwus, Karin :: Lösung (German) [video]
Megszámlált napok (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Gezählte Tage (German)
Megyünk (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Wir gehen, die Herzen im Staub (German)
Mellettem jársz (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Gegenwart (German)
Mielőtt (Hungarian) ⇐ Bernhard, Thomas :: Bevor der Winter (German)
mikor a sötét éj (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: als die dunkle nacht (German)
Mikor Phyllisnek egy halálfejes gyűrűt adott át (Hungarian) ⇐ Günther, Johann Christian :: Als er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopf überreichte (German)
Mikor reggel felé (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Als ich in weißem Krankenzimmer (German)
Minden jót kikóstoltam (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Das Angenehme dieser Welt... (German)
minden sorom (Hungarian) ⇐ Döhl, Reinhard :: jede zeile (German)
Minden, mi igaz (Hungarian) ⇐ Kahlau, Heinz :: Alles, was wahr ist (German)
Mindenütt akadnak ilyen emberek (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Von Leuten, die es überall gibt (German)
Mindig csak megnevezni (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Immer zu benennen (German)
Mindig másfele járok (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Wohl geh' ich täglich... (German)
Mire gondolsz? (töredék) (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Woran denkst du? (fragment) (German)
Mit tehetnek veled? (Hungarian) ⇐ Jandl, Ernst :: Was können sie dir tun? (German)
Modern legenda (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Moderne Legende (German) [video] [audio]
[Mondd, meddig akarsz még a puszta földön] (Hungarian) ⇐ George, Stefan :: [Willst du noch länger auf den kahlen böden] (German)
Monológ (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Monolog (German)
most elkészült ház a nap (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: die sonne ist ein neues haus (German)
Most elszunnyad a lelkem (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Nun schlummert meine Seele (German)
Nagy hírt hozok (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Ich bringe eine Botschaft (German)
nagyon kérlek (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: ich bitte dich (German)
Napfonalak (Hungarian) ⇐ Celan, Paul :: Fadensonnen (German) [video]
Napnyugati dal (Hungarian) ⇐ Trakl, Georg :: Abendländisches Lied (German)
Názáreti Mária (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Marie von Nazareth (German)
Négy felszólítás (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Vier Aufforderungen (German)
Néhány szó a versről (Hungarian) ⇐ Meckel, Christoph :: Rede vom Gedicht (German) [video]
Nem melegít a Nap... (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Die Sonne wärmt nicht… (German)
Németország nappala (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Tag in Deutschland (German)
Népem (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Mein Volk (German)
Nincs, nem lehet gyász (Hungarian) [audio]Benn, Gottfried :: Kann keine Trauer sein (German) [audio]
Niobé (Hungarian) ⇐ Czechowski, Heinz :: Niobe (German)
Nofretete felemelkedik sírjában (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Nofretete erhebt sich im Grabe (German)
Normandia (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Normandie (German)
Nyárfa (Hungarian) ⇐ Celan, Paul :: Espenbaum (German)
Nyári dal (Hungarian) ⇐ Kahlau, Heinz :: Sommerlied (German)
Nyugati szél (Hungarian) ⇐ Willemer, Marianne von :: Westwind (German)
Ó gyönyörü óra (Hungarian) ⇐ Vogelweide, Walther von der :: Wol mich der stunde (German)
Oly korban (részletek) (Hungarian) ⇐ Kaschnitz, Marie Luise :: Ich lebte (details) (German)
Őrizd meg a pillanatot (Hungarian) ⇐ Eich, Günter :: Behalte den Augenblick (German)
Ősibb tüzek felé (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Zu älteste feuern (German)
Ősz (Hungarian) ⇐ Schönwiese, Ernst :: Herbst (German)
Ősz (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Herbst (German)
Őszi park (Hungarian) ⇐ George, Stefan :: Komm in den totgesagten Park (German) [video]
Pálmadal (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Palmenlied (German)
Panasz bánat nélkül (Hungarian) ⇐ Lehmann, Wilhelm :: Klage ohne Trauer (German)
Panasz síkos időben (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Lamento bei Glatteis (German)
Pásztoridill (Hungarian) ⇐ Vogel, Alois :: Schäferidylle (German)
Példázat a bölccsé vált szüzekről (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Parabel von den weise gewordenen Jungfrauen (German)
Pínia és villám (Hungarian) ⇐ Nietzsche, Friedrich :: Pinie und Blitz (German) [video]
Quid pro quo (Hungarian) ⇐ Mayer, Karl :: Quid pro quo (German)
Rádió (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Radio (German)
Rég van úton a fény (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Lang ist das Licht unterwegs ... (German)
Remény (Hungarian) ⇐ Ehrenstein, Albert :: Hoffnung (German)
revizófia (Hungarian) ⇐ Marti, Kurt :: revisophie (German)
Rilke sírfelirata (Hungarian) ⇐ Rilke, Rainer Maria :: Der Grabspruch (German)
Robinson (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Robinson (German)
Rom (Hungarian) ⇐ Binder, Sidonia :: Ruine (German)
Rombolások (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Zerstörungen (German)
Romhalmaz (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Scherbenhügel (German)
Rondó (Hungarian) ⇐ Enzensberger, Hans Magnus :: Rondeau (German)
Rondó (Hungarian) ⇐ Trakl, Georg :: Rondel (German) [video]
Rövid az est (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Im kurzen Abend (German) [audio]
Rút (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Ruth (German)
Signum (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Signum (German)
Síkság (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Ebene (German)
Soha ily magam (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Einsamer nie (German) [video]
Sötétségről dalolok (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Dunkles zu sagen (German) [audio]
strassburgkonfiguráció (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: straßburgkonfiguration (German)
Styx (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Styx (German)
Súlyos este (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Der schwere Abend (German)
Számláld a mandulát (Hungarian) ⇐ Celan, Paul :: Zähle die Mandeln (German)
Száműzetés (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Exil (German)
szavak (Hungarian) ⇐ Gomringer, Eugen :: worte sind schatten (German)
Széles ívben (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Wir ziehn einen großen Bogen (German)
Szelíden tűnődtél a mély tükör előtt (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Sanft sannst du vor den tiefen Spiegeln (German)
Szellőrózsa (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Anemone (German)
Szemközt a tájjal (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Angesichts einer Landschaft (German)
szép csillag (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: schöner stern (German)
Szerelemben várok (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Ich säume liebentlang (German)
Szerelmi dal (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Liebesgedicht (2) (German)
Szerelmi dal (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Ein Liebeslied (German) [video]
Szerelmi ünnep (Hungarian) ⇐ Lenau, Nikolaus :: Liebesfeier (German) [video]
Szürkület közeleg (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Die Dämmerung naht (German)
Tájkép tengerrel (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Seestück (German)
Találkozás a réten (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Begegnung auf der Wiese (German)
Találkozás az elvirult kedvessel (Hungarian) ⇐ Schefer, Leopold :: Wiedersehn der verblühten Geliebten (German)
Találkozás esőben (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Begegnungen im Regen (German)
Táncosnő (Hungarian) ⇐ Walter, Silja :: Tänzerin (German)
Társaság (Hungarian) ⇐ Czechowski, Heinz :: Gesellschaft (German)
Távol (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Von weit (German)
Téli nap (Hungarian) ⇐ Kunert, Günter :: Wintertag (German)
Téli zsoltár (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Winterpsalm (German)
Telihold (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Vollmond (German)
Tengeri csata (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Die Seeschlacht (German)
tente álmot visz a víz (Hungarian) ⇐ Borchers, Elisabeth :: eia wasser regnet schlaf (German)
Titkos templomom falain (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: An den Wänden meiner heimlichen Kirche (German)
Tölgyek (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: Die Eichbäume (German) [video]
Törékeny (Hungarian) ⇐ Kiwus, Karin :: Fragile (German)
Tour de France (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Tour de France (German)
Úgy ment el… (Hungarian) ⇐ Becher, Johannes R. :: Er ist geschieden… (German)
ujjgyakorlatok (részletek) (Hungarian) ⇐ Döhl, Reinhard :: fingerübungen (detailen) (German)
Umbra Vitae (Hungarian) ⇐ Heym, Georg :: Umbra Vitae (German)
Út szélén… (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Ich liege wo am Wegrand… (German)
Utak, utak (Hungarian) ⇐ Huchel, Peter :: Chausseen. Chausseen. (German)
Utazni (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Reisen (German)
Útijegyzetek (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Reisenotizen (German)
Valaki majd (Hungarian) ⇐ Sachs, Nelly :: Einer wird (German) [video]
Valamennyi sírt (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Alle die Gräber (German)
Változnak az idők (Hungarian) ⇐ Krolow, Karl :: Die Zeit verändert sich (German)
Van-e még (Hungarian) ⇐ Arp, Hans :: Weiß noch jemand (German)
Vándor (Hungarian) ⇐ Burckhardt, Jacob :: Ein Wanderer (German)
Vándormadarak (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Zugvögel (German)
Varázsvessző (Hungarian) ⇐ Eichendorff, Joseph von :: Wünschelrute (German)
Variációk a postáról (részlet) (Hungarian) ⇐ Kunze, Reiner :: variationen über das thema »die post« (detail) (German)
Vas (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Eisen (German)
Vasárnap reggel (Hungarian) ⇐ Grass, Günter :: Sonntagmorgen (German)
Vasárnap van (Hungarian) ⇐ Born, Nicolas :: Es ist Sonntag (German)
Vén udvar Vilnában (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Alter Hof in Wilna (German)
Vendég vagyok a földön (részlet) (Hungarian) ⇐ Gerhardt, Paul :: Ich bin ein Gast auf Erden (detail) (German)
Vers (Hungarian) ⇐ Kaschnitz, Marie Luise :: Ein Gedicht (German) [video]
Vers a reményről (Hungarian) ⇐ Heißenbüttel, Helmut :: Gedicht über Hoffnung (German)
Versek (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Gedichte (German)
Versek a „Kaukázusi krétakör”- ből (Hungarian) ⇐ Brecht, Bertolt :: Der kaukasische Kreidenkreis (details) (German)
Veszélytelenítve (Hungarian) ⇐ Born, Nicolas :: Entsorgt (German)
Viharjelek (Hungarian) ⇐ Bobrowski, Johannes :: Wetterzeichnen (German)
Világfájdalom (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Weltschmerz (German)
Világos visszalépés (Hungarian) ⇐ Kolbe, Uwe :: Deutlicher Rückschritt (German)
Világvége (Hungarian) [video]Lasker-Schüler, Else :: Weltende (German) [video]
Villódzó hárs (Hungarian) ⇐ Mayröcker, Friederike :: Flitternde Linde (German)
Villogó kavicson (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Über glitzernden Kies (German)
Vitatkozók (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Streiter (German) [video]
vízkék fa (Hungarian) ⇐ Artmann, H. C. :: ein wasserblauer baum (German)
Zebaoth (Hungarian) ⇐ Lasker-Schüler, Else :: Zebaoth (German)
Zengő dalok 3. (Hungarian) ⇐ Arndt, Ernst Moritz :: Klinglieder 3. (German)
Zimmernhez (Hungarian) ⇐ Hölderlin, Friedrich :: An Zimmern (German)
Zsoltár (Hungarian) ⇐ Busta, Christine :: Psalm (German)

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap