This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Baumann, Iren: Tapasztalat nélkül… (Bin aus keiner Erfahrung… in Hungarian)

Portre of Baumann, Iren
Portre of P. T.

Back to the translator

Bin aus keiner Erfahrung… (German)

Bin aus keiner Erfahrung klug geworden

starb an keinem mir zugedachten Tod

behielt diesen grausamen Hunger

diesen verzehrenden Durst

gewann nichts als Ungeduld

verscherzte jede Zuneigung

stellte die bloßen Füße

auf verbotenes Terrain

hockte an den Mauern und wartete drauf

dass sie weichen würden

anstatt die kleinen Waffen zu schmieden

anstatt zu hüpfen von Stein zu Stein

und den Bauch zu spüren

den Sand zwischen den Zehen

den weichen Sand

und das offene MeerUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://home.arcor.de/runz05/gedichtea

Tapasztalat nélkül… (Hungarian)

Tapasztalat nélkül kell okosan

meghalnom nem a nekem kigondolt halál

tartotta ezt a vad éhséget

ezt az emésztő szomjúságot

mint türelmetlenséget nyerte meg

eltékozolva minden szeretetet

mezítláb állt

a tiltott területen

gubbasztott a falon és ott várta

hogy utat engednek

helyette a kis fegyvereket kovácsolgatta

helyette kőről kőre szökdécselt

és zsigerből érezte

a homokot a lábujjak között

a lágy homokot

és a nyílt tengertUploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap