This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frashëri, Naim: Hope (Shpreh in English)

Portre of Frashëri, Naim

Shpreh (Albanian)

Kam shumë shpresë

Te perëndia

Që të moj jesë

Kshu Shqipëria

Po të ndritohet,

Te lulëzohet.

 

Pa vjen një ditë

Që të na sjellë

Të madhe dritë,

P'ajo të pjellë

Qytetërinë,

Fatbadhësinë.

 

Vellazëria

Edhe bashkimi

E njerëzia

Është shpëtimi

Lum kush t'arrinjë!

Pa do të vinj.

 

Që Shqipëria

Do të ndritohet,

Dhe ligësia

Do të mërgohet.

Jak', e vërtetë!

Pse rri e qetë?

 

Për Shqipërinë

Ditët e mira

Paskëtaj vinë,

Shkoi errësira.

Lum kush të rrojnë,

Ta shohë zonjë!

 

Se Shqipëria

E gjuh' e tija

Venë së mbari,

Dhe Shqipëria,

Lum kush ta shohë,

Për pak kohe!

 

Pa dituritë

Dhe mbrothësia

E mirësitë

Dhe njerëzia

Do të burojnë

Nuke menojnë.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://forumi.shqiperia.com

Hope (English)

I have great hope

In God

That he will not abandon

Albania thus,

But that she will shine forth

And break into blossom.

 

May the day dawn

That will bestow upon us

A great light,

Giving birth to:

Civilization,

Prosperity.

 

Fraternity

And unity

And compassion

Are our salvation.

Happy is he who will be present

When this day comes.

 

When Albania

Will be radiant

And misfortune

Will be banished

Forever

From her sight.

 

For Albania,

Joyous days

Are at hand.

The darkness is receding.

Happy is he who will live

To see her reign!

 

For the Albanian

And his language

Are at one

With Albania.

Happy is he who will

Behold her soon!

 

Knowledge

And progress,

Goodness

And humanity

Will arise,

Never to stray.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.albanianliterature.net

minimap