This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kollár, Jan, Slovak biography

Image of Kollár, Jan
Kollár, Jan
(1793–1852)

Biography

Básnik, historik, filológ, archeológ, ideológ všeslovanskej vzájomnosti. Pochádza z remeselnícko-roľníckej rodiny. Študoval proti otcovej vôli a sám sa vydržiaval. Je popredným predstaviteľom preromantickej poézie s vyhraneným ideovým zámerom. Vo svojej tvorbe vychádzal z klasicistickej poetiky, v rámci ktorej vyslovoval intímne i občiansky angažované vyznania. V nich potom formuloval ideový program národno-obrodenského hnutia.

Svoje tvorivé schopnosti venoval národnému prebudeniu Slovákov, najmä myšlienke zjednotenia a spolupráce slovanských národov. Označili ho za apoštola slovanstva. Podporil záujem o národný jazyk, zdôrazňoval potrebu vzájomného poznávania literatúr i kultúr slovanských národov, ich prínos pre svetovú kultúru a humanistický obsah, navrhol dokonca konkrétne spôsoby na realizáciu tejto myšlienky. Jeho tvorba a osobnosť mali vplyv na štúrovcov, ale rozišiel sa s nimi v otázke spisovného jazyka. Bol stúpencom literárnej a jazykovej jednoty česko-slovenskej, ale v jej mene sa usiloval uplatniť slovenské prvky v češtine, čo vzbudilo odpor na českej strane. Na univerzite vo Viedni má spolu s ďalším tam pôsobiacim profesorom Karolom Kuzmánym pamätnú tabuľu, z autorskej dielne akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, odhalenú roku 1998. Jeho telesné pozostatky boli roku 1904 prenesené do Prahy na Olšanský cintorín.

Pôsobenie
- 1819 evanjelický kazateľ, Budapešť
- 1849 poradca vlády a profesor slovanskej archeológie na univerzite, Viedeň

Poézia
- 1811 – 12 Deploratio praesentis status Hungariae (Nárek nad súčasnými pomermi v Uhorsku)
- 1821 Básně Jána Kollára
- 1824 Slávy dcera ve třech zpěvích – Sála, Labe, Dunaj
- 1832 Slávy dcéra – nové vydanie s piatimi spevmi (I. Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III Dunaj, IV. Lethe a V. Acheron
- 1834, 1835 Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách
- 1836 rozprava O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
- 1845 Díla básnická Jana Kollára ve dvou dílích

Zdroj:
- http://www.litcentrum.sk/?s-cv-viewMode=search&s-search-query=J%C3%A1n+Koll%C3%A1r
- https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koll%C3%A1r
- http://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-kollar-1307

Literature ::
Translation ::

minimap