This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Grass, Günter: Der Kaffeewärmer

Portre of Grass, Günter

Der Kaffeewärmer (German)

Wir wollen ihn uns warmhalten,
noch lange um den Tisch sein
und kleine Schlucke üben.
Unter dem Kaffeewärmer sitzt der liebe Gott
und kann es nicht verhindern,
daß er langsam kalt und böse wird.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.orientierung.ch

A kávémelegítő (Hungarian)

Melegen akarjuk tartani,
soká az asztal körül ülni,
kis kortyokat nyelve.
A kávémelegítő alatt ül a jó Isten
és nem képes megakadályozni,
hogy lassan duzzogva ki ne hűljön.Uploaded byP. T.
Source of the quotationN. F.

minimap