This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Poe, Edgar Allan: A holló (The Raven in Hungarian)

Portre of Poe, Edgar Allan

The Raven (English)

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore --

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of someone gently rapping, rapping at my chamber door.

" 'T is some visitor, " I muttered, "tapping at my chamber door--

                        Only this and nothing more."

 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow -- vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow -- sorrow for the lost Lenore--

For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore--

                        Nameless here for evermore.

 

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me -- filled me with fantastic terrors never felt before:

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating.

" 'T is some visitor entreating entrance at my chamber door--

Some late visitor entreating entrance at my chamber door--

                        That it is and nothing more."

 

Presently my soul grew stronger: hesitating then no longer,

"Sir, " said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore:

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you"-- here I opened wide the door--

                        Darkness there and nothing more.

 

Deep into the darkness peering, long I stood there wondering fearing.

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to  dream before:

But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?"

This I whispered, and an echo murmured back the word "Lenore!"--

                        Merely this and nothing more.

 

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.

"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;

Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore--

Let my heart be still a moment and this mystery explore--

                        'T is the wind an nothing more!"

 

Open here i flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door--

Perched upon a bust of Pallas just a bove my chamber door--

                        Perched, and sat, and nothing more.

 

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore--

Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

Much I marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning -- little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door--

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

                        With such name as "Nevermore."

 

But the Raven sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpoor.

Nothing further then he uttered, not a feather then he fluttered--

Till I scarcely more then muttered, "Other friends have flown before --

On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before."

                        Then the bird said, "Nevermore."

 

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

"Doubtless," said I, "what it utteres is it only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore --

Till the dirges of his Hope the melancholy burden bore

                        Of 'Never - nevermore.'"

 

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door,

Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore--

What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore

                        Meant in croaking, "Nevermore."

 

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl, whose fiery eyes now burned into my bosom's core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er

But whose velvet-violet lining with lamp-light gloating o'er

                        She shall press, ah, nevermore!

 

Then methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.

"Wretch," I cried, "thy God has lent thee -- by these angels he hath sent thee

Respite -- respite the nepenthe from thy memories of Lenore!

Quaff, oh, quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Prophet!" said I, "thing of evil! -- prophet still, if bird of devil!

Whether Tempter sent, or whatever tempest tossed thee ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted --

On this home by Horror haunted -- tell me truly, I implore --

Is  there -- is there balm in Gilead? -- tell me -- tell me, I implore!"

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Prophet!" said I, "thing of evil! -- prophet still, if bird of devil!

By that Heaven that bends above us -- by that God we both adore--

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore --

Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting --

"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken! -- quit the bust above my door!

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!

                        Quoth the Raven, "Nevermore."

 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming,

And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor,

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

                        Shall be lifted -- nevermore!Source of the quotationhttp://www.poedecoder.com/Qrisse

A holló (Hungarian)

Egyszer elmúlt régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél,

Régi, bűvös fóliánson tétovázott a kezem,

S hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm,

Roppan félve és sóhajtón, zaj motoz a reteszen;

"Éji vándor", így susogtam, "az babrál a reteszen;

Az lehet, más senkisem."

 

Télidő volt, bús december, amilyent nem ért meg ember,

Nőtt az árnyék, lomha tenger, a parázstól veresen.

Lelkem a bánattól óván, olvastam az éji órán,

Hogy feledjem holt Lenórám, fényes-régi kedvesem,

Már az angyalok között van fényes-égi kedvesem,

Itt lenn nincsen neve sem.

 

Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve.

Félelemnek tőre szúrja - fúrja által a szivem.

Nyugtatom és egyre dobban, várok és ver egyre jobban:

"Éji vándor áll ajtómban, az motoz a reteszen.

Éji vendég vár ajtómban, az babrál a reteszen,

Az lehet, más semmisem."

 

Hirtelen felbátorultam és hadartam elborultan:

"Megbocsásson jó uram, vagy asszonyom, de azt hiszem,

Álmos, fáradt voltam roppant és az ajtóm csöndbe roppant,

A babráló, halk, lopott hang nem hallatszott sebtiben."

Erre felnyitom az ajtót - szétvigyázva sebtiben: -

Künn az éj, más semmisem.

 

A sűrű sötétbe nézek, álmodok vadat, merészet,

Mint az őrült, mint a részeg, bódorogva kétesen.

Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak: "Lenóra"

S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesem,

Hívja-hívja, hívogatja, szólogatja kedvesem -

A visszhang, más semmisem.

 

A szobámba már fehéren mentem vissza, forrt a vérem,

Mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen.

"Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron;

Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem;

Csöndesülj szív, tébolyult szív, az okát megkeresem:

Zúg a szél, más semmisem."

 

Nyílik az ablak s az árnnyal méltóságosan beszárnyal

Óriási lomha szárnnyal egy vén holló peckesen.

S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben

A szobám szobrára lebben s úgy ül ott, mint a lesen,

Pallasz szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen:

Nem történik semmisem.

 

Én nevettem őt, hogy ében-tollal talpig feketében

Gőgösen guggolt a szobron és szóltam fölényesen:

"Bár alig van rajtad toll, ó fergeteg-vert csúnya Holló,

Bús heroldhoz vagy hasonló, mondd, mért jöttél, édesem?

Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek édesem?"

Szólt a Holló: "Sohasem."

 

Bámultam, hogy jár a nyelve és folyékonyan, perelve,

Annyi szent, hogy locskaszáju - nem beszél értelmesen;

Mégis furcsa, hogy e bátor csúnyatorku prédikátor

Beröpül az éjszakából, bár nincs semmi oka sem,

A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem

És úgy hívják: "Sohasem."

 

És a Holló vár komorlón a fehér és néma szobron

S ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen,

Mást se mond, csak ül meredten, meg se rezzen, meg se retten,

Végre halkan ezt rebegtem: "Nem örök a csoda sem;

Minden elszállt, ez is elszáll - nem örök a csoda sem." -

A madár szólt: "Sohasem."

 

Felriadtam, mert oly száraz, kurta-furcsa volt e válasz,

"Bamba szajkó", így beszéltem, "nincsen egy ép sora sem.

Bús különc volt a gazdája, biztosan az kapatta rája,

Folyton erre járt a szája és hörgött keservesen.

Benne lelke átka zörgött és hörgött keservesen,

Hogy már többé: "Sohasem."

 

Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében

S párnás, mély zsöllyém elébe görditettem sebesen;

Bojttal-rojttal elmotoztam és a zsibbadt csöndbe hosszan

Tépelődtem, álmodoztam, mért néz e két csodaszem,

Mért mered rám e két sanda, kúsza, kósza csodaszem,

Mért károgja: "Sohasem."

 

Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva-várva,

S a szemével a szivembe szúrt le - fúrt le tüzesen:

Süppedő bársonyra dűltem s a violafény köd-ülten

Lengedezve szállt körültem, himbálgatta mécsesem,

Itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem

S ah, nem ül le, sohasem!

 

Most egyszerre száz ezüstből angyalok csapatja füstöl,

Száll a tömjén, cseng a léptük, trilláz a nesz édesen!

"Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen,

Elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem,

Elfeledni, eltemetni régi-égi kedvesem!"

Szólt a Holló: "Sohasem."

 

"Jós! felelj nekem", könyörgök, "bármi légy, angyal, vagy ördög,

Kit szobámba vert az orkán és kisértesz rémesen,

Mondd meg itt e szörnyü házban - hol a Rémekkel csatáztam -

Hol a Borzalom s a Láz van - nincs sebemre moha sem?

Nincs-e, nincs-e ír szivemre? nincs gyógyító moha sem?"

Szólt a Holló: "Sohasem."

 

"Jós! felelj nekem", könyörgök, "bármi légy, angyal, vagy ördög,

Kérlek a Mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen,

Lát-e engem még a Kedves, aki most a mennybe repdes,

Hajlik-e még e szerelmes szívre régi kedvesem,

Hajlik-e még e szerelmes szívre égi kedvesem?"

Szólt a Holló: "Sohasem."

 

"Pusztulj innen a pokolba", orditottam fuldokolva,

Szállj a károgó viharba, vár a bús Éj Partja lenn!

Egy tollad se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel!

Károgásodat te hidd el! Ne maradjon nyoma sem!

Tépd ki csőröd a szivemből, ne maradjon nyoma sem!

Szólt a Holló: "Sohasem."

 

És a Holló meg se moccan, néz reám meredve hosszan,

A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem.

Úgy ül mint egy omladékon, mélyen alvó éji démon,

A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen:

Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen

S nem virrad meg - sohasem!Source of the quotationhttp://hu.wikisource.org/wiki/Kateg

minimap