This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kosztolányi Dezső: Anna (Édes Anna in German)

Portre of Kosztolányi Dezső

Édes Anna (Hungarian)

Vasárnap Vizyné templomba ment, Vizy se volt már otthon. Az úrfi későn kelt. Nadrágjait rendezgette a szekrény előtt.
Anna kitárta az ablakokat, hogy takarítson. Amikor a szekrény elé ért, erőt vett magán, s megszólította:
– Úrfi kérem…
– Mi az?
– Tessék megbocsátani…
A lány sírva fakadt. Hangtalanul sírt, de oly erősen, hogy egész teste rázkódott belé.
Jancsi bámulta. Egy darabig nem is tudott szóhoz jutni.
Ezt szerette volna, lehetséges, hogy ezt valaha szerette?
Kezefejével törölgette könnyeit, szipogott az orrával, mely kipirosodott, mint az iszákos parasztasszonyoké. Dereka berlini kendővel volt átkötve. Ebben a kendőben behozta ide az ősz nyirkos szagát, akár a kívülről jövő kutyák.
A nyitott ablakon besüvöltött a léghuzam. Anna csak sírt-sírt, mint a záporeső. És makogott valamit, amiből egyetlen szót lehetett érteni: „szégyen… a szégyen…”
– Az lehetetlen – mondja Jancsi. – Teljesen lehetetlen. Ki van zárva.
– De igen…
– Ne sírjon. Ne sírjon, kérem – könyörgött, s befogta a fülét, hogy ne hallja a sírását, mint valamikor a nevetését. – Csak ne sírna.
– Jaj, úrfi…
– Hallgasson. Így nem lehet beszélni. Elhallgat már? Hát igen. Először is: az egész még nem is olyan bizonyos. Egyáltalán nem bizonyos. Várni kell.
Összeborzongott az undortól, hogy így tárgyal ezzel, ilyen csúnya közösségben.
– Mindenesetre várni kell – tette hozzá, s vállat vont. Hitte is, meg nem is. Az is lehet, hogy zsarolni akarta. De azért már ő érdeklődött nála mindennap.
Anna a fejét rázta.
Jancsi a Club des Parisieus-ben előhozta Elekesnek azt a bizonyos színésznőt.
– Barátom – szólt, hátradőlve karosszékében –, barátom, facsigám. Baj van. A legnagyobb bajok.
– Csak ennyi az egész? – mondta Elekes, s a fülébe súgott valamit.
– Biztos?
– Tuti. Mi is mindig ezt használjuk.
Éjszaka odaállt Anna ágyához:
– Forró lábvizet. Vegyen nagyon forró lábvizet. Amilyent csak kibír.
A lány annyira fölforralta a vizet, hogy csirkét kopaszthatott volna benne. Ebbe lógatta a lábát. Sziszegett tőle.
– No? – kérdezte Jancsi pár nap múlva.
Anna megint csak a fejét rázta.
– Hallatlan – dörmögött. – Ez már igazán hallatlan – s egy fricskát csettintett el.
Benne volt a pácban, nyakig. Kihúzta a lutrit. Micsoda ronda egy ügy, s micsoda botrány lesz tavaszra.
Elekes egy nőgyógyászt ajánlott, aki lelkes barátja a művészeteknek, s a színésznőkkel szemben különösen „kuláns”. Jancsi körülményesnek találta, hogy odavigye és bemutassa a színésznőjét. Erre pajtása összehozta egy rokonszenves drogistával, aki most abból élt, hogy selymeket csempészett Bécsből és magyar trabukkókat Csehszlovákiába. Attól kapott valamit.
Azt a pillanatot használta föl, mikor nagynénje kiment valamiért a folyosóra.
– Itt van – suttogta Annához gyorsan. – Micsoda ?
– Orvosság – s kezébe csúsztatott négy darab egygrammos port. – Dugja el – szólt a lányra, aki kíváncsian forgatta a papírhüvelyeket. – Majd vegye be.
– Lenyeljem?
– Nem érti. Benne van, ott a papírban van. Kinyitja, föloldja vízben és akkor issza meg.
– Most ?
– Ha lefekszik. Reggelre segíteni fog. De észre ne vegyék. Mert ez tilos. Ha megtudják, be is csukhatják érte.
– Akkor ne vegyem be, úrfi?
– Dehogynem. Azért csak vegye be. De senkinek se szóljon. Vigyázzon.
Anna úgy cselekedett, ahogy megparancsolta.
Mikor a ház elcsöndesedett, kinyitotta a papírhüvelyeket. Fehér por volt bennük, mint a nullásliszt. Meg is szagolta. Nem volt annak semmi szaga.
Mind a négy port beleszórta egy pohár vízbe.
A konyhában mégse merte meginni. Kiment az árnyékszékre. Ott a szemét lehunyta, s egyszerre kihörpintette. Jézus-Isten, de keserű volt, Szűz Anyám, Boldogságos Szűz Mária, de keserű volt. Ilyen keserűt még soha életében nem ivott.
És csak azután lett igazán keserű, mikor már bement és ledőlt az ágyára. Marta szájpadlását, égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Csak a méreg lehet ilyen keserű.
Tenyerét odatapasztotta szájához, belenyúlt a nyelvéhez, hogy megfogja azt a keserűséget, ámuldozott, hogy ilyen keserű is van a világon. Még a hajaszála is megkeseredett tőle.
Aludt egy óráig, vagy háromig, akkor tágra nyitotta a szemét, s az ablakra meredt. Az a fény a tűzfalon narancssárga fényben villódzott, úgy ugrált, hogy elgyönyörködik benne.
Harangoztak valahol? Távolról harangoztak, zúgtak a harangok, süket, mély morajlással, egyre erősebben. Indult megnézni, hol harangoznak ilyen későn.
Akkor bejött egy ember, egy nagyon-nagy ember, akkora, amekkorát még nem is látott. Hogy jött be ide, mikor csukva volt az ajtó? Ott állt az ágyánál, mint egy ló.
Naa, mit csinálsz, tee? Maradhass már. Édesapám, kedves édesapám, ide nézzen, sonkából van a feje. Sohase bántsa. Ez is csak úgy teszi. Akár a seprő, aki leült a székre, bolondságból. Majd elhagyja.
Nekem is jobb volna már söprögetni, mert megesz a kosz. Kihúzom azt a fiókot is és – mit látok? – tele van kölessel.
Méltóságos asszony, jaj de meg tetszett ijeszteni. Azt hittem, lezuhan arról a falról.
Hát ez meg mit akar itt? Menjen a fenébe, marha. Odaég a rántásom, fölforr a mosogatóvizem. Eresszen engem.
– Mi ez? – kérdezte Vizyné, aki föléje hajolt. – Maga beteg?
Anna olyan mélyen aludt, hogy lélegzetét se lehetett hallani.
– Anna – rázta –, Anna. Nem érti ?
A lány a másik oldalára fordult.
– Beteg – gondolta.
Homlokához ért. Egészen hideg volt. A keze-lába is, mint a jég.
– Ha ez itt meghal – tűnődött.
Fölszaladt a doktorért. Moviszter kiment kispesti betegeihez, s csak a rendelőórájára várták vissza.
Egyelőre rumos teával kínálgatta, biztatta, hogy igya meg, majd átmelegíti.
A lány mozgolódott, mutogatott valamit. Kérte, hogy gyújtson világosságot.
– Miért? – csodálkozott Vizyné. – Már reggel van. Fél kilenc – mondta rémülten.
Anna valami irtózatos félelemmel kaparászott maga körül, aztán kezét a szemére szorította. Nem látott semmit. Köröskörül fekete volt a világ: megvakult.
Megint mély álomba merült, s mindaddig föl se ébredt, míg az urak haza nem jöttek, és ebédelni nem kezdettek. Vizyné épp arról beszélt, hogy most a nyakára betegedett ez a lány.
Ekkor megjelent az ebédlőben a tálcával.
– Jobban van? – tudakolta Vizyné.
Anna már látott mindent, de hogy mit beszélnek, azt nem hallotta. Csak a szájak mozogtak körötte.
– Meghűtötte magát – mondta Vizy.
– Persze – helyeselt Jancsi. – Egy kis meghűlés lesz.
– Mégis lehívatom a doktort – töprengett Vizyné.
– Ahogy gondolod – jegyezte meg Vizy. – De tudod, hogy ezek a parasztlányok milyenek.
– Igen – szólt Jancsi. – És különben is, már jobban van.
Estére tényleg egészen magához tért, ő kérte, hogy ne zavarják a doktort.
Még napokig káprázott a szeme, csöngött a füle. Egyszer a jégszekrényt nem látta, egyszer leejtett egy ezüstkanalat, és nem hallotta. A szíve pedig úgy szorongott, mint akkor éjszaka, s olyan kicsi volt, és körötte minden olyan nagyon-nagy.
– Talán elrontotta a gyomrát– vallatta Vizyné. – Gondoljon csak vissza. Mit evett? Biztosan sokat evett valamiből, amit szeret.
Jancsi egy óvatlan pillanatban hozzáugrott:
– Rendben van ?
– Igen.
– No látja. Mondtam.
– Csak nagyon keserű volt – szólt Anna halvány, lábadozó mosollyal. – Olyan keserű volt.
– Keserű? – ismételte az úrfi. – Minden orvosság keserű. Fő, hogy túl vagyunk rajta. No, Isten vele.
Hanem neki éppen elege volt ebből is meg Vizyékből is, akik folyton regulázták a kései hazajárások miatt. Maga vette kezébe lakásügyét. A miniszter névjegyével ment a lakáshivatalba, hogy beköltözhessen abba a Márvány utcai szobájába, melyet már két hete megígértek neki. Ezt negyvennyolc óra alatt el is intézte.
Harmadik emeleti szoba volt, nem nagy, de utcai, és ami a fő, különbejáratú. Még aznap szedte a sátorfáját, megcsókolta Angéla nénit, Kornél bácsit, estére már vissza se ment hozzájuk.
Jancsi az új szobájában ült, hódprémes bundájában, Elekessel beszélgetett.
Csöngettek az ajtón. Anna hozta a holmit. Letette őket.
– Köszönöm, Anna – mondta az úrfi, és markába nyomott egy százkoronást.
Ki is kísérte az ajtóig. Ott ezt mondta:
– Várjon csak.
Valamit kivett télikabátja zsebéből, odaadta neki.
– Ez is a magáé.
Anna az utcán nézte meg, hogy micsoda.
Egy papírzacskóban gesztenye volt, apró, összeégett, megszenesedett magyar gesztenye, de még langyos.
Most látta, hogy az úrfi nem is haragszik rá. PublisherÉdes Anna, p. 273-278., Unikornis Kiadó, Budapest, 1993

Anna (German)

An einem Sonntagvormittag war Frau von Vizy in der Kirche. Auch Herr von Vizy war nicht zu Hause. Jani hatte lange geschlafen. Er stand vor dem Schrank und spannte eine Hose in den Bügel.
Anna öffnete die Fenster, um zu lüften. Als sie bei dem jungen Mann vorbei kam, nahm sie allen Mut zusammen und sprach ihn an.
„Junger Herr, bitte ...... „Was ist los?"
„Bitte verzeihen Sie, aber .......
Anna brach in Tränen aus, sie weinte lautlos, aber so heftig, daß sie am ganzen Körper bebte.
Jani starrte sie an. Eine Weile war er nicht imstande, ein einziges Wort zu sagen.
Dieses Mädchen hatte er geliebt, war es möglich, daß er dieses Mädchen geliebt hatte?
Anna wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus dem Gesicht, ihre Nase wurde rot wie die einer betrunkenen Bäuerin. Um die Hüften hatte sie ein Wolltuch gebunden. In diesem Tuch brachte sie wie herumstreunende Hunde in ihrem Fell den feuchten Geruch des Herbstes mit.
Durch das offene Fenster strömte kalte Luft herein. Anna weinte und weinte wie ein Gewitterregen. Und sie stammelte vor sich hin, aber Jani konnte nur ein einziges Wort verstehen: „die Schande, die Schande .......“
„Das ist unmöglich", sagte er. „Vollkommen unmöglich. Ausgeschlossen."
„Aber es ist so ......“
„Weinen Sie nicht, weinen Sie doch nicht", flehte er und hielt sich die Ohren zu, um nicht ihr Weinen hören zu müssen, so wie er damals ihr Lachen nicht hatte hören wollen. „Hören Sie doch endlich auf zu weinen ......“
„Ach, junger Herr .......“
„Schweigen Sie. So kann man sich doch nicht unterhalten. Werden Sie endlich still sein? Also erstens ist das noch gar nicht sicher, das ist überhaupt noch nicht sicher. Warten wir ab."
Ihm schauderte vor Ekel, daß er mit diesem Mädchen in solch häßlicher Gemeinschaft verhandeln mußte.
„Warten wir erst einmal ab", fügte er hinzu und zuckte die Achseln.
Er glaubte es und glaubte es auch wieder nicht. Es war möglich, daß sie ihn nur erpressen wollte. Aber er erkundigte sich von nun an jeden Tag.
Anna schüttelte den Kopf.
Jani erzählte Elekes im Club des Parisiens von der gewissen Schauspielerin.
„Mein Lieber", sagte er und lehnte sich im Sessel zurück. „Sie hat mich hereingelegt, mein Lieber. Ganz schön hereingelegt."
„Weiter nichts?" fragte Elekes und flüsterte Jani etwas ins Ohr.
„Und das hilft?"
„Bestimmt, wir machen es auch immer so."
In der Nacht kam der junge Mann an Annas Bett.
„Sie müssen ein heißes Fußbad nehmen. Sehr heiß, so heiß Sie es aushalten können."
Das Mädchen ließ das Wasser so heiß werden, daß man ein Huhn hätte damit abbrühen können. Es steckte die Füße hinein und biß vor Schmerzen die Zähne zusammen.
„Nun?" fragte Jani nach einigen Tagen. Anna schüttelte wieder nur den Kopf.
„Unerhört", brummte er. „Das ist unerhört", und er schnippte mit dem Finger.
Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Nun saß er in der Patsche. Welch eine schmutzige Angelegenheit. Und der Skandal, den es im Frühjahr geben würde!
Elekes empfahl nun einen Frauenarzt, der ein begeisterter Freund der Kunst und besonders Schauspielerinnen gegenüber sehr „kulant" sein sollte. Aber Jani fand es zu umständlich, Anna zu dem Arzt zu bringen und sie als Schauspielerin vorzustellen. Daraufhin brachte ihn sein Freund mit einem sympathischen Apotheker zusammen, der augenblicklich davon lebte, daß er Seide von Wien nach Ungarn und Trabuko-Zigarren von Ungarn in die Tschechoslowakei schmuggelte. Er gab Jani ein Mittel.
Jani paßte einen Augenblick ab, in dem Anna allein in der Küche war.
„Da haben Sie etwas", flüsterte er ihr hastig zu. „Was?"
„Arznei", und er schob ihr vier Pulver zu je einem Gramm in die Hand. „Verstecken Sie sie", fuhr er das Mädchen an, das die Papierchen neugierig in der Hand drehte. „Sie müssen sie einnehmen."
„Das soll ich schlucken?"
„Verstehen Sie denn nicht? Die Arznei ist drin, im Papier. Sie müssen sie in Wasser auflösen und es dann austrinken."
„Gleich?"
„Wenn Sie Schlafengehen. Bis morgen früh wirkt es. Aber niemand darf etwas davon erfahren. Es ist verboten, wenn es herauskommt, werden Sie eingesperrt."
„Dann soll ich es also nicht nehmen, junger Herr?"
„Sie nehmen es trotzdem. Sie sagen aber niemandem ein Wort. Seien Sie vorsichtig."
Anna tat, was er ihr befohlen hatte.
Nachdem im Haus alles ruhig geworden war, öffnete sie die Papierchen. Sie enthielten weißes Pulver, fein wie gutes Mehl. Das Mädchen roch daran, aber die Arznei hatte keinen Geruch.
Sie schüttete die Pulver in ein Glas Wasser. Aber dann wagte sie nicht, es in der Küche auszutrinken. Sie ging ins Klosett, schloß die Augen und trank das Glas auf einen Zug leer.
Herr Jesus, wie bitter das war, heilige Jungfrau, das war bitter, gebenedeite Mutter Gottes, war das bitter! So etwas Bitteres hatte sie noch nie im Leben getrunken.
Wirklich bitter wurde es aber erst, als sie wieder in die Küche gegangen und auf ihr Bett gefallen war. Die Bitternis verbrannte ihr den Gaumen, ätzte die Kehle. Nur Gift konnte so bitter sein.
Anna preßte die Hand gegen den Mund und griff an die Zunge, um die Bitterkeit zu packen. Sie staunte, daß es so etwas Bitteres überhaupt gab. Bis in die Haarwurzeln spürte sie den Geschmack.
Sie schlief eine Stunde, bis gegen drei Uhr. Dann riß sie die Augen auf und starrte auf das Fenster. Das Licht auf der Brandmauer zuckte in orangegelbem Schimmer, es hüpfte umher, daß es beinahe Spaß machte.
Wurde irgendwo geläutet? Aus der Ferne klangen Glocken, Glocken mit tiefem, dröhnendem Brausen, immer stärker. Anna wollte aufstehen und nachsehen, wo zu so später Stunde Glocken läuteten.
Da kam ein Mann herein, ein sehr, sehr großer Mann. So einen großen Menschen hatte sie noch nicht gesehen. Wie kam er herein, die Tür war doch verschlossen? Er stand vor ihrem Bett wie ein Pferd.
Was machst du da? Bist du gleich still. Vater, lieber Vater, sein Kopf ist ein Schinken, du darfst ihm nichts tun. Er macht das nur so, zum Spaß, wie vier Besen, der sich auf den Stuhl setzt. Er wird es schon wieder sein lassen.
Ich sollte lieber kehren, sonst frißt mich der Schmutz noch auf. Ich mache die Schublade auf, und was ist darin? Lauter Hirsekörner.
Gnädige Frau, Sie haben mich erschreckt. Ich dachte, die gnädige Frau würde gleich von der Wand stürzen.
Und was will der hier? Gehen Sie zum Teufel, Sie Dummkopf ! Meine Suppe brennt an, das Abwaschwasser kocht mir über! Lassen Sie mich in Ruhe.
„Was ist los", fragte Frau von Vizy, die sich über Anna beugte.
„Sind Sie krank?"
Anna schlief so tief, daß man sie kaum atmen hören konnte.
„Anna", sie schüttelte das Mädchen. „Annal Hören Sie mich nicht?"
Das Mädchen drehte sich auf die andere Seite. „Sie ist krank", dachte die Frau.
Sie berührte Annas Stirn. Sie war kalt. Auch die Hände und Füße waren kalt wie Eis.
„Wenn sie mir hier stirbt", überlegte Frau von Vizy.
Sie lief zu Moviszter hinauf. Der Arzt war bei einem Kassenpatienten und sollte erst zur Sprechstunde nach Hause kommen.
Frau von Vizy bereitete dem Mädchen Tee mit Rum und redete ihm zu, zu trinken, der Tee werde sie erwärmen. Das Mädchen wälzte sich auf dem Bett hin und her, zeigte auf irgend etwas und bat, das Licht anzudrehen.
„Aber warum?" fragte Frau von Vizy staunend.
„Es ist doch schon Morgen. Halb neun", sagte sie betroffen.
Anna tastete in einer entsetzlichen Angst hierhin und dahin. Sie hielt die Hand vor die Augen. Sie sah nichts, ringsum war alles schwarz; sie war blind.
Wieder versank sie in einen tiefen Schlaf und erwachte erst, als die Herren nach Hause kamen und sich an den Mittagstisch setzten.
Frau von Vizy beklagte sich gerade, daß nun zu allem übrigen Ärger auch noch das Mädchen krank geworden sei, als Anna im Eßzimmer erschien. Sie trug ein Tablett.
„Fühlen Sie sich denn schon wohler?" erkundigte sich Frau von Vizy.
Anna sah wieder alles, aber sie konnte nicht hören, was gesprochen wurde. Sie sah nur, wie sich die Lippen bewegten. „Sie wird sich erkältet haben", meinte Herr von Vizy. „Sicher", stimmte ihm Jani bei, „eine kleine Erkältung." „Aber ich werde doch nachher den Arzt holen", überlegte Frau von Vizy.
„Wie du meinst", sagte ihr Mann. „Aber du weißt ja, wie die Bauernmädchen sind."
„Ja", sagte Jani. „Und es geht ihr ja auch schon besser." Bis zum Abend erholte sich Anna tatsächlich wieder. Sie bat selbst darum, keinen Arzt zu holen.
Einige Tage flimmerte es ihr noch vor den Augen, sauste es in den Ohren. Einmal sah sie den Eisschrank nicht, ein anderes Mal ließ sie einen silbernen Löffel fallen und hörte es nicht. Ihr Herz aber war so beklommen wie in jener Nacht. Sie war so klein und alles um sie war so groß, so entsetzlich groß.
„Haben Sie sich vielleicht den Magen verdorben?" fragte sie Frau von Vizy aus. „Denken Sie einmal nach. Sicher haben Sie zuviel von irgendetwas gegessen."
Jani lief in einem unbewachten Augenblick in die Küche. „Ist alles in Ordnung?"
„Ja"
„Sehen Sie. Ich habe es gleich gesagt."
„Aber es war sehr bitter", sagte Anna mit blassem Lächeln. „Sehr bitter."
„Bitter?" wiederholte der junge Herr. „Jede Medizin ist bitter. Die Hauptsache ist, daß wir das hinter uns haben. Guten Abend."
Er hatte von dieser Sache ebenso genug wie von den ganzen Vizys, die ihn ständig wegen seines späten Nachhausekommens tadelten. Er nahm die Wohnungsangelegenheit selbst in die Hand. Mit der Visitenkarte eines Ministers ging er aufs Wohnungsamt. Er wollte endlich das Zimmer in der Marmorstraße bekommen, das ihm schon vor zwei Wochen zugewiesen worden war. Innerhalb von achtundvierzig Stunden war die ganze Angelegenheit erledigt.
Es war ein Zimmer im dritten Stock, nicht groß, aber die Fenster gingen auf die Straße, und es hatte vor allem einen separaten Eingang. Noch am gleichen Tag packte er seine Sachen bei den Vizys, küßte Tante Angéla und Onkel Kornél und kam am Abend nicht mehr wieder.
Jani saß in seinem opossumgefütterten Mantel in dem neuen Zimmer und plauderte mit Elekes.
Es klingelte. Anna brachte das Gepäck.
„Danke, Anna", sagte der junge Herr und drückte ihr einen Hundertkronenschein in die Hand.
Er begleitete sie bis an die Tür. Dort sagte er: „Warten Sie mal."
Er zog etwas aus der Tasche seines Wintermantels und gab es ihr.
„Das ist auch für Sie."
Anna sah auf der Straße nach, was es war.
Eine Papiertüte voll Kastanien. Kleine, verbrannte ungarische Kastanien, aber sie waren noch warm.
Da wußte Anna, daß ihr der junge Herr nicht böse war. Source of the quotationAnna, p. 155-161., Corvina Verlag, Budapest, 1963

minimap