This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Madách Imre: Az ember tragédiája

Portre of Madách Imre

Az ember tragédiája (Hungarian)

Harmadik szín

(Pálmafás vidék a paradicsomon kívül. Kis, durva fakaliba. Ádám cövekeket ver le kerítésül. Éva lugost alkot. Lucifer.)

Ádám

Ez az enyém. A nagy világ helyett
E tér lesz otthonom. Birok vele,
Megvédem azt a kártevő vadaktól,
És kényszerítem nékem termeni.

Éva

Én meg lugost csinálok, épen olyat,
Mint az előbbi, s így közénk varázslom
A vesztett Édent.

Lucifer

Vajh, mi nagy szavat
Mondottatok ki. A család s tulajdon
Lesz a világnak kettes mozgatója,
Melytől minden kéj s kín születni fog.
És e két eszme nő majd szüntelen,
Amíg belőle hon lesz és ipar,
Szülője minden nagynak és nemesnek,
És felfalója önnön gyermekének.

Ádám

Rejtélyeket beszélsz. Igérted a
Tudást, az ösztön kéjéről lemondtam
Érette, hogy, bár küzdve, nagy legyek.
S mi az eredmény?

Lucifer

Hát nem érzed-e?

Ádám

Érzem, hogy Isten amint elhagyott,
Üres kézzel taszítván a magányba,
Elhagytam én is. Önmagam levék
Enistenemmé, és amit kivívok,
Méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem.

Lucifer félre

Hiú báb, mostan fittyet hánysz az égnek,
Meglátjuk szíved, villámok ha égnek.

Éva

Nekem meg büszkeségem az csupán,
Hogy a világnak anyja én leszek.

Lucifer félre

Dicső eszmény, mit a nő szíve hord,
Megörökítni a bűnös nyomort.

Ádám

Mit is köszönjek néki? Puszta létem?
Hisz az a lét, ha érdemes leszen
Terhére, csak fáradságom gyümölcse.
A kéjet, amit egy ital viz ád,
Szomjam hevével kell kiérdemelnem,
A csók mézének ára ott vagyon -
Amely nyomán jár - a lehangolásban.
De hogyha a hálának csatja mind
Le is hullt rólam, bár szabad levék
Alkotni sorsom és újból lerontni,
Tapogatózva amit tervezék -
Ahhoz segélyed sem kellett talán,
Megbírta volna azt saját erőm.
S te nem mentél meg a súlyos bilincstől,
Mellyel testem por földéhöz csatol.
Érzem, bár nem tudom nevét, mi az,
Talán egy hajszál - annál szégyenebb -,
Mi korlátozza büszke lelkemet.
Nézd, ugranám, és testem visszahull,
Szemem, fülem lemond szolgálatáról,
Ha a távolnak kémlem titkait;
S ha képzetem magasb körökbe von,
Az éhség kényszerít, hunyászkodottan
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz.

Lucifer

Ezen kötél erősb, mint én vagyok.

Ádám

Ah, úgy te gyönge szellem vagy igen,
Ha e láthatatlan pókháló, e semmi,
Mit százezer lény észre sem veszen,
S hálója közt szabadság érzetével
Fickándozik, mit csak nehány kivált
Magasb szellem sejt, még dacol veled.

Lucifer

S csakis ez az, mi vélem bír dacolni,
Mert szellem, mint én. Vagy tán azt hiszed,
Hogy, mert elrejtve munkál s zajtalan,
Nem is erős? - Ne hidd, homályban űl,
Mi egy világot rendít és teremt,
Mert látásától megszédűlne a fej.
Csak ember műve csillog és zörög,
Melynek határa egy arasznyi lét.

Ádám

Hagyd megtekintnem hát e működést
- Egy perce csak, keblem, tudod, erős -,
Mely rám befolyhat, aki enmagamban
Olyan különvált és egész vagyok.

Lucifer

Vagyok - bolond szó. Voltál és leszesz.
Örök levés s enyészet minden élet.
De nézz körűl és láss szellem-szemekkel. -

Ádám amit a következőkben mond, mind láthatóvá is lesz

Mi áradat buzog fel így körűlem,
Magasba törve szakadatlanúl,
Hol kétfelé vál s a földsarokig
Vihar gyanánt rohan?

Lucifer

Az a melegség,
Mely életet visz a jegek honába.

Ádám

Hát e két lángfolyam, mely zúgva fut
Mellettem el, hogy félek, elsodor,
És mégis érzem éltető hatását:
Mi az, mi az? Elkábulok belé. -

Lucifer

Ez a delej.

Ádám

Alattam ing a föld.
Amit szilárdnak és alaktalannak
Tartottam eddig, forrongó anyag lőn,
Ellentállhatlan, mely alak után tör,
Életre küzd. Amarra mint jegec,
Emerre mint rügy. Oh, e zűr között
Hová lesz énem zárt egyénisége,
Mivé leszesz, testem, melyben szilárd
Eszköz gyanánt oly dőrén megbizám
Nagy terveimben és nagy vágyaimban?
Te elkényeztetett gyermek, ki bajt
S gyönyört szerezsz számomra egyiránt.
Nehány marok porrá sülyedsz-e csak,
Míg többi lényed víz és tünde lég,
Mely még imént piroslott és örült,
S legott voltammal a felhőbe gőzölt?
Minden szavam, agyamban minden eszme
Lényemnek egy-egy részét költi el.
Elégek! - És a vészhozó tüzet
Talán rejtélyes szellem szítogatja,
Hogy melegedjék hamvadásomon. -
El e látással, mert megőrülök.
Ily harcban állni száz elem között
Az elhagyottság kínos érzetével,
Mi szörnyű, szörnyű! - Oh, miért lökém el
Magamtól azt a gondviseletet,
Mit ösztönöm sejtett, de nem becsűlt,
S tudásom óhajt - oh de hasztalan.

Éva

Úgy-é, úgy-é, hasonlót érzek én is.
Ha majd te harcolsz a fenevadakkal,
Vagy én lankadva kertünk ápolom,
Körültekintek a széles világon,
És égen-földön nem lesz egy rokon,
Nem egy barát, ki biztasson vagy óvjon,
Nem így volt ám ez egykor, szebb időben.

Lucifer gúnyosan

Hiszen, ha oly kicsínyes lelketek,
Hogy fáztok ápoló gond s kéz ne'kűl,
S alárendeltség oly szükségetek:
Idézek én fel istent számotokra,
Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg:
E földnek szellemét, ismérem őt
Az égi karból, szép szerény fiú. -
Jelenjél meg, szellem,
Látod, nem bírsz velem,
Az ősi tagadás
Hiv, hisz nem merne más.

A földből lángok csapnak fel, tömör fekete felhő képződik szivárvánnyal, iszonyúan mennydörögve

Lucifer hátralépve

Ki vagy te, rém - nem téged hívtalak,
A föld nemtője gyönge és szelíd.

A Föld Szellemének szava

Mit gyöngeűl látál az égi karban,
Az önkörében végtelen, erős. -
Im itt vagyok, mert a szellem szavának
Engednem kelle, ámde megjegyezd,
Hogy fölzaklatni s kormányozni más.
Ha felveszem saját képem, leroskadsz,
S eme két féreg itt megsemmisűl.

Lucifer

Mondd hát, hogyan fér büszke közeledbe
Az ember, hogyha istenűl fogad?

A Föld Szellemének szava

Elrészletezve vízben, fellegekben,
Ligetben, mindenütt, hová benéz
Erős vágyakkal és emelt kebellel.
Eltűnik

A ligetet, forrást tünde játszi nimfák népesítik

Éva

Ah, nézd e kedves testvér arcokat,
Nézd, nézd, mi bájosan köszöntenek,
Nincs többé elhagyottság, rengeteg,
A boldogság szállott közénk velek.
Ők adnak búnkban biztató szavat,
A kétkedésben jó tanácsokat.

Lucifer

Nem is kérhettek jobb helyütt tanácsot -
Kik, amint kértek, már határozátok -
Mint épp e kedves tünde alakoktól,
Kik úgy felelnek, mint kérdésetek szól:
A tiszta szívre mosolyogva néznek,
Ijesztő réműl a kétségb'esőnek;
Ők kísérendnek végig száz alakban,
Százféleképen átalváltozottan,
A fürkésző bölcs észnek üde árnya
S örök ifjú sziveknek ideálja.

Ádám

Mit ér, mit ér e játék csillogása,
Előttem mely foly, nem hatok belé -
S nekem csak egy rejtéllyel több jutott. -
Ne hitegess, Lucifer, ne tovább,
Hagyj tudnom mindent, úgy, mint megfogadtad.

Lucifer félre

Keserves lesz még egykor e tudásod,
S tudatlanságért fogsz epedni vissza.
Fenn
De tűrelem. Tudod, hogy a gyönyör
Percét is harccal kell kiérdemelned;
Sok iskolát kell még addig kijárnod,
Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.

Ádám

Könnyű neked beszélni tűrelemről,
Előtted egy öröklét van kitárva,
De én az élet fájából nem ettem,
Arasznyi lét, mi sietésre int.

Lucifer

Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örűl, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sár-testbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dőrén összevissza,
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitűzött tervét bizton létesíti,
Míg eljön a vég, s az egész eláll. -
Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újolag felélsz.
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkezél, fiadban bűnhödöl,
Köszvényedet őbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.

Ádám

Ez visszapillantása az öregnek,
De ifjú keblem forró vágya más:
Jövőmbe vetni egy tekintetet.
Hadd lássam, mért küzdök, mit szenvedek.

Éva

Hadd lássam én is, e sok újulásban
Nem lankad-é el, nem veszít-e bájam.

Lucifer

Legyen. Bűbájat, szállítok reátok,
És a jövőnek végeig beláttok
Tünékeny álom képei alatt;
De hogyha látjátok, mi dőre a cél,
Mi súlyos a harc, melyben útatok tér;
Hogy csüggedés ne érjen e miatt,
És a csatától meg ne fussatok:
Egére egy kicsiny sugárt adok,
Mely biztatand, hogy csalfa tünemény
Egész látás - s e sugár a remény. -

Ezalatt Ádámot és Évát kalibába vezeti, kik ott elszunnyadnak


PublisherTalentum Kiadó
Source of the quotationp. 21-27.

Имре Мадач - ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА (Russian)


СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Прекрасные окресности рая. Маленькая грубо сколоченная деревянная хижина. Адам вбивает колья для ограды. Ева сооружает шалаш. Люцифер.

Адам.
Я здесь хозяин! Вместо всей вселенной
Мое владение лишь это место!
Я защищу его от вредных тварей
И приносить заставлю мне плоды.

Ева.
А я шалаш построю, да такой же,
Как был в раю. Создам я волшебством
Эдем утраченный.

Люцифер.
Великие глаголы
Устами вашими изречены:
Семья и собственность! Все радости и муки
Да породит сей двигатель двойной.
С теченьем времени начала эти
Отчизну и промышленность родят -
Родителей величья, благородства
И пожирателей своих же чад!

Адам.
Темно толкуешь! Ты мне обещал
Всеведенье. Лишь этого я ради
И отказался от услад инстинкта
И нег бездумного существованья,
Чтоб хоть в борении, но стать великим,
А каковы последствия?

Люцифер.
Не видишь?

Адам.
Я чувствую одно: покинут богом,
Совсем беспомощен и одинок,
И я покинул бога. Сам я богом
Стал для себя. И то, что завоюю, -
Мое по праву. В этом - мощь и гордость!

Люцифер (в сторону).
Спесивый шут, ты небом пренебрег,
Но ёкнет сердце, коль ударит гром!

Ева.
Я сделаюсь праматерью земною,
И вся моя гордыня только в том!

Люцифер (в сторону).
От женщины лишь этого и жду:
Увековечит грешную нужду!

Адам.
За что хвалить творца? Быть может, просто
За бытие? Коль будет оно славным,
Так это только плод моих трудов,
И наслажденье от глотка воды
Я жгучей жаждой заслужить обязан,
Плачу за мед лобзанья пресыщеньем,
Которое последует за ним.
И, знаешь ли, твердить за все «спасибо»
Давно мне надоело. Буду сам
Творить судьбу свою и снова рушить,
Что создал ощупью. А в том, Люцифер,
Мне и твоя подмога не нужна!
Своими силами я обойдусь -
Ведь ты не спас меня от тяжких уз.
А может быть, и узы эти тоньше,
Чем волосок какой-то! Тем стыдней,
Что душу гордую мою он вяжет!
Взлетел бы я, но тело тянет вниз.
Не служит мне ни зрение, ни слух,
Когда понять пытаюсь: что же дальше?
Мечта влечет меня к небесным высям,
Но голод принуждает, чтоб смиренно
Сползал я вновь в грязищу естества!

Люцифер.
Меня сильнее эти узы!

Адам.
Значит,
Ты слабый дух, коль справиться не можешь
С ничтожной паутиною, которой
Мильон существ не замечает даже
И скачет в ней, как будто на свободе,
И только несколько незаурядных
И более возвышенных умов
О ней подозревают!

Люцифер.
Лишь она
И может восставать против меня.
Она ведь дух такой же, как и я.
И действует тайком она, бесшумно
Не от бессилья. Кто мир творит
И направляет, тот во мгле сокрыт,
Дабы от лицезрения его
Умы не помутилися. Бряцают
И блещут лишь деяния людей
Недолговечных.

Адам.
Так позволь взглянуть
Хотя бы мельком на деянья духов!
Ты знаешь, что душа моя сильна,
Она меня поддержит, потому что
Я есмь и замкнут я в себе и целен!

Люцифер.
«Я есмь»! Вот глупость! Ты был и будешь,
Ведь жизнь и гибель - все существованье!
Но оглядись духовными очами!

Адам.
(все, о чем он говорит, становится зримым)
Что за поток бурлит вокруг меня,
Он прорывается пробиться ввысь,
Чтоб, раздвоившись, к полюсам земли
Помчаться вихрем.

Люцифер.
Это же тепло,
Что жизнь несет в отчизну льдов.

Адам.
А эти
Два языка огня, летящих с гулом?
Боюсь, что унесут они меня!
Они томят меня и возбуждают!

Люцифер.
То - магнетизм!

Адам.
Колеблется земля!
Лежавшая бесформенной твердыней,
Она оказывается теперь
Материей клокочущей, кипящей.
Непоборима, ищет она формы,
Стремится то в кристалле воплотиться,
То в виде почки борется за жизиь!
О, чем ты станешь в этой суматохе,
Мое, в себе замкнувшееся, я,
Во что ты превратишься, плоть моя,
Которой я так глупо доверялся,
Оружием надежным: почитал,
Когда о лучшем будущем мечтал?
О ты, дитя балованное, тело,
Дающее и радость и печаль,
Ужель ты превратишься в горстку праха,
Когда частицы прочие твои -
Вода и воздух - нынче так румяны
И так жизнелюбивы, унесутся
С моим уничтоженьем в облака!
Я с каждым словом, с каждым помышленьем
Расходую крупицу существа -
Сгораю! И быть может, раздувает
Дух некий тайный сей огонь зловещий,
Чтоб греться возле тленья моего!
Довольно ужасов! С ума сойду я!
С бесчисленными силами природы
И с тяжким одиночеством сражаться
Так страшно! О, зачем я оттолкнул
Тот промысел божественный, о коем
Чутьем я знал, но не ценил его,
Да и рассудком жаждал, но напрасно?!

Ева.
Да, да! Все это чувствую и я.
Когда ты будешь биться с диким зверем,
Быть может, я, обхаживая сад,
Вдруг оглянусь, но на земле и в небе
Ни родича, ни друга не найду -
Никто не защитит и не утешит!
А как прекрасно нам жилось в былом!

Люцифер (язвительно).
Уж коли вы настолько малодушны,
Что холодно вам без опекуна,
И столь необходима подчиненность -
Для вас иного бога я найду,
Поласковее сумрачного старца.
То - Дух земли. Еще на небесах
Я знал его. Он юн, красив и скромен.
Явись, о дух земной,
И поборись со мной -
С предвечным отрицаньем!
Тебя бы не дерзнул
Позвать никто иной!
Из земли выбивается пламя, образуется густая черная туча. Страшно грохочет гром. Радуга.

[Люцифер] (Отступая.)
Кто ты, страшилище? Я не тебя позвал,
Но ангела-хранителя земли,
Смиренного и нежного!

Голос Духа земли.
Кто слабым
Тебе казался там, на небесах,
В своем кругу тот бесконечно сильный.
Итак я здесь, понеже зову духа
Я уступить обязан. Но заметь,
Что вызывать не есть повелевать,
И коль приму свой настоящий лик -
Падешь ты в прах, а эти твари сгинут!

Люцифер.
Скажи, а может близ твоей гордыни
Остаться смертный, если божеством
Тебя признает?

Слово Духа земли.
Пусть он чтит меня
В воде и в воздухе, и в рощах - всюду,
Куда б ни заглянул с неодолимым
Желаньем и возвышенной душой!
(Исчезает.)
Роща и источник наполняются резвыми нимфами.

Ева.
Ах, родственные образы! Ты видишь,
Как мило нас приветствуют они.
Нет больше одиночества. В дубравы
К нам счастье возвратилось вместе с ними.
Они утешат, если затоскуем,
И добрые советы подадут.

Люцифер.
Вот именно! Ответа на вопрос,
Который вы решаете заране,
Никто не даст вам лучше этих милых
Созданий легковесных! Их ответ
Всегда звучит, как ваш гласит вопрос.
Глядят с улыбкой на весельчаков,
А устрашенным добавляют страха
И в сотнях образов идут за вами,
И мудрецам пытливым предлагают
Отдохновение, а вечно юным
Сердцам они внушают идеал!

Адам.
К чему, к чему мне блеск такой игры?
Я не могу постичь ее. И мне
Досталось лишь одной загадкой больше.
Ну, хватит! Не морочь меня, Люцифер,
Дай все познать, как ты и обещал!

Люцифер.
(в сторону)
Еще набьешь оскомину от знаний!
Возжаждешь ты неведенье вернуть!
(Вслух.)
Терпение! Ведь даже миг услады
Не без борьбы дается! Ты пройдешь
Немало школ и разочарований
До той поры, покуда все поймешь!

Адам.
Тебе легко к терпенью призывать:
Жизнь пред тобою вечная раскрыта;
Я не вкусил от древа вечной жизни,
И краткое мое существованье
Меня и заставляет так спешить.

Люцифер.
Все, что живет, живет единый срок!
И дуб и однодневный мотылек,
Себя сознав, ликуют, любят, гибнут,
Когда свершают дней своих число
И изживают все мечты. Не время
Идет, а мы меняемся. Век, день -
Почти одно и то же. И не бойся,
Добьешься цели! И пойми, что личность
Не ограничена сей бренной плотью.
Да вспомни сам! Ты видел муравьев
И рой пчелиный? Тысячи созданий
Снуют туда-сюда и голько тупо
Да слепо строют. Падают, блуждают,
Но в целом, как устойчивая общность,
Живут и действуют в совместном духе,
Свой замысел упорно выполняя,
Пока движенье не придет к концу!
Из праха встав, ты станешь прахом! Верно!
Но ты воскреснешь снова в сотнях тел
И все отнюдь не заново начнется,
А ты грехи свои искупишь в сыне,
Да и подагру продолжать
Ты будешь в нем! И всем, что ты постиг,
Мильоны лет владеть ты будешь, смертный.

Адам.
Так старец оглянулся бы на жизнь!
В моей груди младой - иные грезы:
Хочу на будущее бросить взгляд,
Увидеть все, за что борюсь, страдаю!

Ева.
И знать, что, обновляясь много раз,
Пленительной я буду как сейчас!

Люцифер.
Так погружу я вас в волшебный сон,
Чтоб все открылось до конца времен.
Пускай пройдут видения толпою,
Но коль увидите, как цель глупа
И сколь трудна борения тропа,-
Чтоб не покинули вы поля боя,
Взметну я некий лучик к небесам,
Он ободрит вас и напомнит вам
О том, что созерцают ваши вежды -
Один мираж. И этот луч - надежда!
(Уводит Адама и Еву в хижину, где они засыпают.)PublisherPetőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ
Source of the quotationAz ember tragédiája 20 nyelven - 25 fordításban. CD-ROM

minimap