This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Molnár Ferenc: Die Jungen der Paulstrasse (A Pál utcai fiúk in German)

Portre of Molnár Ferenc

A Pál utcai fiúk (Hungarian)

Mikor másnap délután a fiúk úgy fél három körül sorra beszállingóztak a grund kisajtaján, a palánk belső részén nagy papírlapot láttak, mely négy sarkán négy óriási szöggel volt a deszkákhoz szögezve.
A nagy papírlap kiáltvány volt, melyet éjszakája feláldozásával Boka írt. Nagy, nyomtatott betűkkel volt pingálva, fekete tussal, csak éppen a mondatok kezdőbetűi voltak vérpirosak. A kiáltvány teljes szövege így hangzott:

KIÁLTVÁNY!!!
MOST MINDENKINEK TALPON KELL LENNI!
BIRODALMUNKAT NAGY VESZEDELEM FENYEGETI,
ÉS HA NEM LESZÜNK BÁTRAK,
AZ EGÉSZ TERÜLETET ELVESZIK TŐLÜNK!
VESZÉLYBEN A GRUND!
A VÖRÖSINGESEK MEG AKARNAK BENNÜNKET TÁMADNI!
DE MI OTT LESZÜNK, ÉS HA KELL,
ÉLETÜNKKEL IS MEGVÉDELMEZZÜK BIRODALMUNKAT!
MINDENKI TELJESÍTSE KÖTELESSÉGÉT!

AZ ELNÖK

Ma nem volt kedve senkinek sem a métázáshoz. A labda csöndesen pihent Richter zsebében, mert ő volt a labdatáros. A fiúk föl-alá járkáltak, beszélgettek a nemsokára elkövetkezendő háborúról, majd újra meg újra visszatértek a palánkra ragasztott kiáltványhoz, tízszer, hússzor is elolvasták a lelkesítő szavakat. Többen már könyv nélkül is megtanulták, és egy-egy farakás tetejéről harcias hangon szavalták le az alant állóknak, akik viszont szintén könyv nélkül tudták, de azért tátott szájal hallgatták, s miután végighallgatták, visszasiettek a palánkhoz, újra elolvasták, és aztán maguk is egy farakás tetejére másztak, és ők is elszavalták.
Az egész csapat tele volt ezzel a kiáltvánnyal, mely első volt a maga nemében. Igazán nagyon nagy lehetett a baj, s igen komoly a veszedelem, ha Boka arra határozta el magát, hogy kiáltványt bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával.
Egyes részleteket már hallottak a fiúk. Itt-ott hallatszott Geréb neve, de biztosat nem tudott róla senki. Az elnök különböző okokból jónak látta titokban tartani a Geréb ügyét. Többek közt azért is, mert úgy számított, hogy itt a grundon fogja rajtakapni, s itt fogja azonnal törvényszék elé állítani. Arra persze még maga Boka se gondolt, hogy a kis Nemecsek a maga szakállára kiszökik a Füvészkertbe, s ott az ellenséges hadak táborának kellős közepén világraszóló botrányt csinál… Ezt csak ma délelőtt tudta meg az elnök az iskolában, a latinóra után, mikor a pincében, ahol a pedellus a vajas kenyeret árulta, Nemecsek félrehívta, és mindent elmondott neki. A grundon azonban még fél háromkor is teljes bizonytalanság uralkodott, s mindenki az elnököt várta. Az általános izgatottsághoz járult még egy külön izgatottság is. A gittegylet kebelében botrány tört ki. Az egyleti gitt kiszáradt. Megrepedezett, és használhatatlanná vált, amit úgy kell érteni, hogy nem lehetett többé nyomkodni. Ez kétségkívül az elnök hibája volt, hisz azt talán a történtek után magyarázni se kell, hogy az egyleti elnök kötelessége volt a gittet meg-megrágni. Kolnay, az új elnök ezt a kötelességét a legrútabbul elmulasztotta. Könnyű kitalálni, hogy kinek volt ez ellen leghamarabb kifogása. Barabás volt az, aki szóvá tette. Egyiktől a másikhoz ment, és éles szavakban kelt ki az új elnök hanyagsága ellen. Szaladgálásának sikere is volt, mert öt perc alatt sikerült a tagok egy részét rábírni arra, hogy rendkívüli gyűlés összehívását követeljék. Kolnay sejtette, hogy miről van szó.
– Jól van – mondta –, de a grund ügye most előbbre való. A rendkívüli gyűlést csak holnapra fogom összehívni.
De Barabás lármázott:
– Ezt nem tűrjük! Úgy látszik, hogy az elnök úr megijedt!
– Tőled?
– Nem tőlem, hanem a közgyűléstől! Követeljük, hogy még mára hívja össze a gyűlést.
Kolnay éppen felelni akart erre, mikor a kapu felől felhangzott a Pál utcaiak jelszava:
– Hahó! Hó! Hahó! Hó!
Mind odanéztek. Boka lépett be a kiskapun. Mellette Nemecsek jött, nagy, piros, horgolt kendővel a nyaka körül. Az elnök megérkezése megakasztotta a vitát. Kolnay hirtelen engedett:
– Hát jó, még ma megtartjuk a közgyűlést. De most előbb meghallgatjuk Bokát.
– Ebbe belenyugszom – felelt Barabás, de már akkor a gittegylet tagjai a többiekkel együtt mind Boka köré sereglettek, és ezer kérdéssel ostromolták.
Ők is odasiettek a csoporthoz. Boka intett, hogy csönd legyen. Aztán nagy figyelem közepette ezt mondta:
– Fiúk! Már olvashattátok a kiáltványban is, hogy milyen veszedelem fenyeget bennünket. Kémeink az ellentáborban jártak, és megtudták, hogy a vörösingesek holnapra tervezik a támadást.
Nagy moraj lett erre. Azt senki se várta, hogy már holnap kitör a háború.
– Igen, holnap – folytatta Boka –, és így mától kezdve kihirdetem az ostromállapotot. Följebbvalójának mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik, s a tisztek valamennyien nekem tartoznak engedelmeskedni. Ne higgyétek azonban, hogy ez valami gyerekjáték lesz. A vörösingesek erős fiúk, és sokan vannak. A küzdelem nagyon heves lesz. Senkit se akarunk azonban kényszeríteni, és ezért még most kijelentem, hogy aki nem akar a harcban részt venni, az jelentkezzék.
Nagy csöndlett erre. Senki sem jelentkezett. Boka megismételte a felszólítást:
– Aki nem akar részt venni a háborúban, az álljon elő! Nem áll elő senki?
Egyszerre kiáltottak mind:
– Senki!
– Akkor valamennyien adjátok szavatokat, hogy holnap két órakor itt lesztek.
Sorra mindenki Boka elé járult, és Boka mindeniktől a szavát vette, hogy holnap eljön.
Mikor rendre mindenkivel kezet fogott, emelt hangon így szólt:
– Aki pedig holnap nem lesz itt, az becstelen szószegő, és az be ne tegye ide többé a lábát, mert bottal verjük ki.
Leszik kilépett a sorból:
– Elnök úr – mondta –, mind itt vagyunk, csak Geréb nincs itt.
Erre halálos csönd lett. Mindenki kíváncsian figyelt, hogy ugyan mi is van Gerébbel. De Boka nem volt az a fiú, aki eltér az eredeti tervétől. Ő nem akarta kiszolgáltatni Gerébet, csak úgy, hogy itt a többiek előtt kapja rajta.
Többen kérdezték:
– Mi van Gerébbel?
– Semmi – felelt nyugodtan Boka. – Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk, hogy a csatát megnyerjük. Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell jelentenem. Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki.
Csönd lett.
– Nos? – kérdezte az elnök. – Nincs köztetek haragos?
Weisz szerényen szólt:
– Én úgy tudom…
– No, ki vele!
– Hogy… Kolnay… meg Barabás…
Boka ránézett Barabásra.
– Igaz ez?
Barabás elpirult.
– Igen – mondta –, a Kolnay…
Kolnay meg azt mondta:
– Igen… a Barabás…
– Hát béküljetek ki azonnal – rivallt rájuk Boka –, mert különben mind a kettőtöket kidoblak innen! Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai vagyunk egymásnak!
A két haragos odasomfordált Boka elé, és kénytelen-kelletlen nyújtott egymásnak kezet. Még el sem eresztették egymás kezét, mikor Barabás megszólalt:
– Elnök úr!
– Mi kell?
– Egy kikötésem volna.
– Nos?
Az, hogy… hogy ha a vörösingesek véletlenül nem támadnának meg bennünket, akkor… akkor… én megint haragban lehessek a Kolnayval, mert…
Boka úgy nézett rá, mintha keresztül akarta volna szúrni ezzel a szempillantással.
– Hallgass!
Erre elhallgatott Barabás. De dúlt-fúlt egy kicsit, és sokért nem adta volna, ha e pillanatban jól oldalba üthette volna Kolnayt, aki vidáman mosolygott…
– Most pedig – szólt Boka –, közlegény, adja ide a haditervet!
Nemecsek szolgálatkészen kapott a zsebéhez, és egy papírlapot vett onnan elő. Ez volt a haditerv, amit Boka ma ebéd után eszelt ki.

Letette egy kőre, s a fiúk mind köréje kuporodtak. Mindenki kíváncsian várta, hogy őt hova rendelik, hogy milyen szerep jut neki. Boka pedig elkezdte magyarázni a haditervet:
– Figyeljetek jól ide! Nézzétek mindig a rajzot! Ez itten a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség, a kémek jelentése szerint, egyszerre két oldalról fog támadni: a Pál utca felől és a Mária utca felől. Menjünk sorra. Ez a két négyszög, amelybe A és B van írva, jelenti a kapu védelmére rendelt két zászlóaljat. Az A zászlóalj áll három emberből, Weisz vezérlete alatt. A B zászlóalj szintén három emberből, Leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén két zászlóalj védi. Itt a C csapat vezére Richter, a D csapat vezére Kolnay.
Egy hang szólt közbe:
– Mért nem én?
– Ki volt az? – szólt szigorúan Boka.PublisherMóra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotation82-87

Die Jungen der Paulstrasse (German)

ALS DIE JUNGEN AM NÄCHSTEN NACHMITTAG, um halb drei, der Reihe nach durch die kleine Tür des Grunds einrückten, sahen sie auf der Innenseite der Planke ein großes Blatt Papier, das an seinen vier Ecken mit riesigen Nägeln an die Latten befestigt war.
Das große Papier war ein Aufruf, den Boka unter Aufopferung der Nachtruhe geschrieben hatte. Er war mit großen Drucklettern in schwarzer Tusche gemalt, nur die Anfangsbuchstaben der Sätze waren blutrot. Der Aufruf hatte folgenden Wortlaute:
AUFRUF!
Jetzt muß jedermann auf seinem Posten sein!
Unserem Reiche droht eine große Gefahr / und wenn wir nicht mutig sein werden /
wird man uns unser ganzes Gebiet entreißen!
Der Grund ist in Gefahr!
Die Rothemden wollen uns angreifen!
Aber wir werden zur Stelle sein / und unser Reich /
wenn nötig / mit dem Leben verteidigen!
Jeder erfülle seine Pflicht!
Der Präsident
Heute hatte niemand Lust zum Spielen. Der Ball ruhte sanft in Richters Tasche, denn er war der Ballbewahrer. Die Jungen gingen auf und ab, sprachen vom nahen Krieg, kamen dann immer wieder zu dem Aufruf an der Planke zurück, lasen die anfeuernden Worte


zehnmal, zwanzigmal. Einige konnten sie schon auswendig und trugen sie von der Höhe eines Holzstoßes in kriegerischem Ton den Untenstehenden vor, die den ganzen Wortlaut gleichfalls auswendig wußten, aber doch mit offenem Mund zuhörten, und, wenn sie zu Ende gehört hatten, zur Planke liefen, den Aufruf von neuem lasen, dann selbst auf einen Holzstoß kletterten, um ihn von der Höhe herab zu deklamieren.
Die ganze Truppe war mit dem Aufruf beschäftigt, der der erste in seiner Art war. Es mußte schon schlimm um den Grund stehen und große Gefahr drohen, wenn Boka sich entschlossen hatte, einen Aufruf mit seiner eigenen allerhöchsten Unterschrift zu erlassen.
Die Jungen hatten bereits Näheres gehört. Auch Gerebs Name wurde genannt, aber niemand wußte Genaueres. Aus verschiedenen Gründen hielt es der Präsident für richtig, die Gereb-Angelegenheit geheimzuhalten, unter anderem auch deshalb, weil er damit rechnete, ihn hier auf dem Grund überführen und vor Gericht stellen zu können. Das freilich wäre auch Boka nicht eingefallen, daß der kleine Nemecsek auf eigene Faust in den Botanischen Garten dringen und dort im Zentrum des feindlichen Lagers einen welterschütternden Skandal hervorrufen könnte ... Das erfuhr der Prä-sident erst heute vormittag in der Schule, als ihn Nemecsek nach der Lateinstunde, im Souterrain, wo der Schuldiener Butterbrötchen verkaufte, beiseite rief und , ihm alles erzählte.
Auf dem Grund herrschte aber auch noch um halb drei vollkommene Ungewißheit, und alle warteten auf den Präsidenten. Zur allgemeinen Erregung gesellte sich noch eine besondere. Im Schoße des Kitt-Vereins gab es einen Skandal. Der Vereinskitt war ausgetrocknet. Er hatte Sprünge bekommen und war unbrauchbar


geworden, das heißt, man konnte ihn nicht mehr kneten. Das war zweifellos ein Verschulden des Präsidenten; nach dem Vorgefallenen muß wohl nicht nochmals betont werden, daß es die Pflicht des Präsidenten gewesen wäre, den Kitt zu kauen. Kolnay, der neue Präsident, hatte diese Pflicht auf verwerfliche Weise vernachlässigt. Es ist leicht zu erraten, wer der erste war, der Anklagen erhob.
Es war Barabas, der die Sache zur Sprache brachte. Er lief von einem zum andern und rügte die Pflichtversäumnis des Präsidenten mit heftigen Worten. SeinAuftreten hatte auch Erfolg, denn binnen fünf Minuten gelang es, einen Teil der Mitglieder zu bewegen, die Einberufung einer außerordentlichen Versammlung zu fordern. Kolnay ahnte, worum es sich handelte.
„Gut", sagte er, „aber die Sache des Grundes geht jetzt vor. Ich kann die außerordentliche Versammlung erst für morgen einberufen."
Doch Barabas widersprach lärmend:
„Das dulden wir nicht! Mir scheint, der Herr Präsident hat Angst bekommen!"
„Vor dir?"
„Nein, nicht vor mir, sondern vor der Generalversammlung! Wir fordern, daß die Versammlung noch für heute einberufen wird."
Kolnay wollte eben antworten, als von der Straße her das Feldgeschrei der Jungen der Paulstraße erklang: „Haho ho! Haho ho!"
Alle sahen in die Richtung. Boka trat beim kleinen Tor ein. Mit ihm kam Nemecsek, ein großes, gehäkeltes Tuch um den Hals. Das Erscheinen des Präsidenten machte dem Streit ein Ende. Kolnay gab plötzlich nach.
„Also gut, wir halten noch heute unsere Generalversammlung ab. Aber erst hören wir Boka an."


„Damit bin ich einverstanden", antwortete Barabas. Da wurde Boka von den Jungen umringt und mit tausend Fragen bestürmt.
Auch die beiden Streitenden eilten herzu. Boka gebot Ruhe. Dann sagte er unter allgemeiner Aufmerksamkeit:
„Kameraden! Ihr konntet schon aus dem Aufruf ersehen, welche Gefahr uns droht. Unsere Kundschafter drangen ins feindliche Lager und haben Kenntnis davon erlangt, daß die Rothemden für morgen den Angriff planen."
Darauf erhob sich ein großes Lärmen. Niemand hatte erwartet, daß schon morgen der Krieg ausbrechen würde.
„Jawohl, morgen", fuhr Boka fort, „und so verkünde ich von heute ab den Belagerungszustand. Jeder ist seinem Vorgesetzten unbedingt Gehorsam schuldig, und die Offiziere sind mir Gehorsam schuldig. Glaubt aber ja nicht, daß es ein Kinderspiel sein wird. Die Rothemden sind starke Jungen, und sie sind zahlreich. Es wird einen erbitterten Kampf geben. Wir wollen auf niemanden Zwang ausüben, und darum erkläre ich jetzt noch: Wer nicht am Kampf teilnehmen will, möge sich melden!"
Stille trat ein. Niemand meldete sich. Boka wiederholte die Aufforderung:
„Wer nicht am Krieg teilnehmen will, möge sich melden. Meldet sich niemand?"
Wie aus einem Munde riefen alle: „Niemand!" „Dann gebt euer Wort, daß ihr morgen um zwei Uhr zur Stelle sein werdet."
Alle traten vor Boka hin, und Boka nahm ihnen das Wort ab, morgen zu kommen. Als er jedem die Hand gereicht hatte, sagte er mit erhobener Stimme:


„Wer morgen nicht zur Stelle ist, ist ein ehrloser Wortbrüchiger; er möge seinen Fuß nie mehr auf den Grund setzen. Wir würden ihn hinausprügeln."
Leszik trat vor:
„Herr Präsident", sagte er, „wir sind alle hier, nur Gereb fehlt!"
Da wurde es mäuschenstill. Alle waren gespannt, zu erfahren, was eigentlich mit Gereb los sei. Aber Boka war nicht der Junge, der von seinem vorgefaßten Plane abwich. Er wollte Gereb nicht eher bloßstellen, als bis er ihn hier vor den anderen überführen konnte.
Mehrere fragten: „Was ist denn mit Gereb los?" „Nichts", antwortete Boka ruhig, darüber wollen wir ein anderesmal reden. Jetzt müssen wir vor allem trachten, die Schlacht zu gewinnen. Bevor ich aber meine Befehle erteile, muß ich noch etwas erklären. Wenn zwischen euch irgendein Zwist besteht, so muß damit jetzt Schluß gemacht werden. Die miteinander einen Streit haben, sollen sich jetzt versöhnen.
Darauf folgte Stille.
„Nun", fragte der Präsident, „gibt's welche unter euch, die miteinander verfeindet sind?"
Weiß sagte zaghaft: „Soviel ich weiß ..."
„Heraus damit!"
„Sind Kolnay ... und Barabas ..."
Boka blickte Barabas an: „Ist das wahr?"
Barabas wurde rot.
„Jawohl", sagte er, „der Kolnay ..."
Kolnay sagte: „Jawohl ... der Barabas ..."
„Versöhnt euch sofort", herrschte Boka sie an, „sonst weise ich euch beide von hier weg. Kämpfen können wir nur, wenn wir alle miteinander gut Freund sind!"
Die beiden Gegner schlichen sich zu Boka und reichten einander widerstrebend die Hand. Kaum hatten sich


ihre Hände gelöst, als Barabas schon sagte: „Herr Präsident!"
„Was gibt's?"
„Ich stelle eine Bedingung."
„Nun?"
„Daß ich ... wenn uns die Rothemden zufällig nicht angreifen sollten, daß ich ... und Kolnay dann wieder Feinde sein könnten, denn ..."
Boka blickte ihn an, als ob er ihn durchbohren wollte!
„Schweig!"
Darauf schwieg Barabas. Aber es nagte an ihm, und er hätte viel darum gegeben, wenn er in diesem Augenblick Kolnay, der heiter lächelte, einen tüchtigen Rippenstoß hätte versetzen können.
„Jetzt, Infanterist", sagte Boka, geben Sie den Kriegsplan her.
Nemecsek griff diensteifrig in die Tasche und nahm daraus ein Blatt Papier. Es war der Kriegsplan, den Boka heute nach dem Mittagessen entworfen hatte.
Er legte ihn auf einen Stein, und die Jungen hockten um ihn herum. Jeder wartete gespannt, zu hören, auf welchen Posten er beordert, welcher Dienst ihm zugeteilt werden würde. Boka begann den Kriegsplan zu erklären.
„Paßt gut auf und seht euch die Zeichnung genau an. Das ist die Karte unseres Reiches. Nach dem Bericht unserer Kundschafter soll der Grund von zwei Seiten angegriffen werden: sowohl von der Paulstraße her als auch von der Marienstraße her. Gehen wir der Reihe nach. Diese beiden Vierecke, die mit A und B bezeichnet sind, bedeuten die beiden Bataillone, denen der Schutz des Tores obliegt. Das Bataillon A besteht aus drei Mann; unter dem Kommando des Weiß. Das Bataillon B ebenfalls aus drei Mann, unter dem Kommando des Leszik.


Auch das Tor in der Marienstraße wird von zwei Bataillonen verteidigt. Hier die Abteilung C mit Richter als Kommandanten und hier die Abteilung D, deren Kommandant Kolnay ist."
Eine Stimme warf ein: „Warum nicht ich?"
„Wer war das?" fragte Boka streng.PublisherCorvina Verlag, Budapest
Source of the quotation103-109

minimap