This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Spiró György: Der EU-roman (Az EU-regény in German)

Portre of Spiró György

Az EU-regény (Hungarian)

Brüsszeli tudósítónk magukat megnevezni nem kívánó forrásokból arról értesült, hogy titkos egyeztetések nyomán küszöbön áll az EU-tagországok számára kötelező irodalomszabvány jóváhagyása. A tárgyalásokon megfigyelőként - szavazati jog nélkül - a 2004-ben taggá váló országok delegációi is részt vettek (a hírek szerint a szlovák, a szlovén és a magyar írószervezetek máris tiltakoztak, mert őket nem hívták meg). A tervezetből tudósítónk egyelőre csak a regényre vonatkozó cikkelyt kapta meg, amelyet az alábbiakban közlünk.

CVIII. Prózairodalom (regény és szomszédos műfajok). A prózának nevezett meseműfaj formális határai a következők:

1. Regénynek a 116 és 367 oldal közötti szöveg nevezendő. Ami ennél kevesebb, az novella, és az EU nem támogatja. Ami ennél több, az nincs, és támogatása is tilos.

2. Betűméret a LXIII. cikkely A. és B. pontjai szerint. 12 pontnál nagyobb vagy kisebb betűméret a regény EU-s támogatását kizárja. Egy oldalon 25 sornál és 60 leütésnél több karaktert elhelyezni tilos.

3. Behúzások, bekezdések, margók a XVII. cikkely 234. és 235. alpontja szerint. Amely mu a 2. és 3. pont követelményeinek nem felel meg, akkor sem minősül regénynek, ha az egyéb kritériumoknak megfelel, és támogatása tilos.

4. A regénynek cselekménnyel kell rendelkeznie, tehát kötelezően van eleje, közepe, vége. E hármasság közös elnevezése a "cselekményív" (action-bow). Cselekményív hiányában regényt az EU területén kiadni, terjeszteni és megírni tilos.

5. A regényben párbeszédeknek és szerzői szövegeknek kell lenniük. Amely szöveg ezek bármelyikével nem bír, nem regény, és támogatása tilos.

6. A párbeszédek és a szerzői szövegek ideális aránya 2/3:1/3. Az ettől való + - 12%-os eltérés tolerálható. Az ennél nagyobb eltérés a muvet a támogatott regények köréből kizárja.

7. A regény szövegében a köznyelvi szavak aránya 99 százalék. A köznyelvi szavak meghatározását lásd az EU-családszabvány "Anya" főfejezet "Anyanyelv" alfejezetében. Köznyelvi szó minden hivatalos EU-nyelvben maximum 5000 lehet, ezeket az egyes EU-tagok Tudományos Akadémiái szabadon, saját hatáskörben határozzák meg, és 2004 végéig minden nyelven a saját költségükön legalább félmillió példányban kiadják, valamint CD-lemezen is hozzáférhetővé teszik. Ami az így meghatározott alapcsókincstől eltér, a még tolerált 1%-ba esik. 2%-os eltérés a regényt a támogatásból kizárja. 1,5%-os eltérés esetében nemzetközi bírálóbizottság dönt, amelynek határozatát az únió Feljebbviteli Nyelvi Bizottsága (E.U. Supreme Language Court) hagyja jóvá vagy veti el (tagjai: a már korábban is EU-tagországokból kettő-kettő, a 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországokból egy-egy fő, kivéve Lengyelországot, amely a mezőgazdaságára tekintettel három fővel képviseltetheti magát). A FNB döntése ellen nincs fellebbezés.

8. Tartalmilag regény az, ami elkezdődött, bonyolódott és befejezett cselekményt ír le az EU-tagországok bármelyik nyelvén, a fent részletezett korlátok között.

9. A regény lehet történelmi, társadalmi vagy eksztrém (extreme).

10. Történelmi regény az, amely emberek múltbéli mifenéivel (past-time circumstances) foglalkozik, és a tanulsága EU-szabványos módon humanista (lásd CVL. fejezet VII. alfejezet). Történelmi regényben ún. posztmodern-beavatkozásos eljárás nem alkalmazható.

11. Társadalmi regény az, amely a szerző-korabeli (mai) társadalmat (társadalmakat) írja le (contemporary society [societies] novel), és az EU egyik hivatalos szervezetét sem bírálja.

12. Eksztrém regény az, ami a 10. és a 11. alpontok által meghatározott körbe nem fér bele, de minden egyéb kritériumnak megfelel. Az eksztrém regény támogatása nem érheti el a történelmi és a társadalmi regény támogatásának 20 százalékát.

13. A regény tartalmi ismérvei.
A. A regénynek szereplői vannak, akik a cselekményben részt vesznek. A szereplők maximum 33 egész 1/3 százaléka lehet negatív alak, a többi 66 egész 2/3 százaléknak pozitívnak kell lennie. A százalékszámítás alapja az egyes szereplők oldalszám és említés szerinti előfordulása. Bármilyen hosszúságú belső vagy külső monológ az illető szereplő százalékába számítandó. A negatív szereplők lehetnek iszlám fundamentalisták, öngyilkos merénylők, földönkívüli lények, nácik, fasiszták, bolsevikok, rablógyilkosok, tömeggyilkosok, hullagyalázók, pedofilok és EU-ellenes tüntetők. A pozitív szereplők azok, akik nem negatív szereplők.

B. A regény főszereplői azok, akik a cselekmény több mint 50 százalékában előfordulnak. Akik ennél kisebb gyakorisággal fordulnak elő, azok mellékszereplők. A főszereplők között a negatív szereplők aránya 25 százaléknál nem lehet több. A mellékszereplők között a negatív szereplők aránya ennél magasabb lehet, de a 40 százalékot nem haladhatja meg.

C. A regényben - mind a történelmi, mind a társadalmi, mind az eksztrém almufajt beleértve - kötelezően jelen kell lennie az EU-tagországok népei közötti 1. kibékülés, 2. megegyezés, 3. megbékélés motívumának. Amennyiben ez a három motívum együttesen vagy külön-külön hiányzik, a regény nem támogatható akkor sem, ha minden egyéb kritériumnak megfelel.

D. Különösen ajánlott pozitív főszereplők:
I. Az EU-előtti időkben sok borzalmat emelt fővel és tiszta erkölccsel átélt nagymama, aki unokáit egyedül neveli úgy, hogy az üzleti életben helytálló, törvénytisztelő EU-polgárok váljanak belőlük.
II. A náci és bolsevik börtönöket megjárt, zsidó származású, a kereszténység és a szabadpiac eszméjétől megigazult tudós, aki legalább két afrikai vagy ázsiai árvát fogad örökbe, és őket az üzleti életben sikeres, törvénytisztelő EU-polgárrá neveli.
III. Valamely EU-tagországban nemzeti kisebbségiként élő fiatal férfi vagy nő, aki a maga nemzeti kisebbségét az illető EU-tagország többségi nemzetiségével elfogadtatja, és a lappangó etnikai ellentéteket példaadásával lecsillapítja. A 2004 májusa után csatlakozó EU-tagországok számára különösen ajánlott a roma nemzetiség fiatal, feltörekvő, optimista tagjainak ábrázolása. A roma repperek és népdalénekesnők az ilyen típusú regényben fussanak be szédítő karriert, és értük a többségi társadalom fiataljai rajongjanak elsősorban.
IV. A szexuális tárgyú regények pozitív főszereplője olyan prostituált legyen, akit a szexuális szolgáltatásra gyermekként erőszakkal kényszerítettek, kínoztak, vertek, útlevelét elvették és nedves pincében vagy kínzókamrában tartották, ám sok szenvedés után megszabadul futtatóitól, azokat följelenti, a rendőrség segítségével börtönbe juttatja, és szenvedő társait a rabság alól felszabadítja. Külön 20 százalék plusz-támogatás jár az olyan szexuális regénynek, amelyben a főhős ázsiai, afrikai, délamerikai vagy orosz-ukrán-kazah-türkmén bevándorló. A szexuális tárgyú regényben az AIDS elleni védekezés részletes leírása kötelező, ennek hiányában nem támogatható. A szexuális tartalmú regényben a Kama-Szutra pozitúráin túl más pozitúrát leírni tilos.
V. Egymással korábban háborús vagy ellenséges viszonyban álló EU-tagállamok ifjainak szerelmét a "Romeó és Júlia" történet szerencsés kimenetele révén ajánlatos ábrázolni. Példa: német Romeó és lengyel Júlia - cseh Romeó és német Júlia - lengyel Romeó és litván Júlia - szlovák Romeó és magyar Júlia - olasz Romeó és osztrák Júlia - francia Romeó és német Júlia - nyugatnémet Romeó és keletnémet Júlia - cseh Júlia és szlovák Júlia - osztrák Romeó és német Romeó. A homoszexuális esetek kizárólag akkor támogathatóak, ha a párkapcsolatnak - örökbefogadás vagy génkezelés révén - gyermekáldás az eredménye.
VI. Az EU által támogatható regény tartalmilag korlátozás nélkül foglalkozhat EU-n kívüli témákkal, de csak akkor, ha ez az EU-n kívüli nemzetek érzékenységét nem sérti. Példa: a regény nem kelthet amerikaellenes vagy oroszellenes érzelmeket. Az ilyen regényben az EU-n kívüli szereplőknek csak 5,6 százaléka lehet negatív. EU-n kívüli pozitív, ajánlott szereplők pl. Kennedy elnök, Lincoln elnök, Bőrharisnya, Louis Armstrong, Gorbacsov elnök, Szuvorov tábornok, Nagy Péter cár stb. Negatív szereplő pl. Lee Harvey Oswald, Rettegett Iván, Sztálin, stb.
VII. A sporttárgyú regények pozitív főszereplőinek nem lehet egyetlen pozitív doppingtesztjük sem. A sporttárgyú történelmi regények főszereplőinek ügyében a szerzők és a kiadók előzetesen forduljanak az Európai Történelmi Dopping Szervezethez (EHDO), hogy az illető sportoló exhumálását követően a tesztet földi maradványaikon elvégezzék, s az negatívnak bizonyuljon. Elhamvasztott sportolók a történelmi sportregények pozitív főszereplői - a tudomány mai állása miatt - nem lehetnek.
VIII. Az ifjúsági regények EU-támogatása a könyv összköltségének 75 százalékát is elérheti, ha:
a. fellép a gyermekmunka ellen,
b. fellép a kábítószerezés ellen,
c. fellép a gyermekbunözés ellen,
d. fellép a gyermektelenség ellen (kontraszingli törvény, CVI. fejezet).
Az ifjúsági regény támogatása a 100 százalékot is elérheti akkor, ha bemutatja, hogyan tanulnak meg a regényben szereplő gyermekszereplők egyszerre legalább három, számukra idegen EU-nyelvet - ebből kettő régi, egy pedig új EU-tagország hivatalos nyelve legyen. Az ilyen regények nyelvtanításra alkalmas CD-kiadását az EU teljes egészében finaszírozza akkor is, ha magát a regényt esetleg csak ennél kisebb arányban.
IX. Korábban írt népszeru regények átírását - tekintve, hogy az Európai Únió az eddigi történelmet már a puszta létével is átírja - a pályázat kiírója kilencven százalékban támogatja. Példa: Tolsztoj "Háború és béke" c. muvének átirata tartalmazza Napoleon oroszok iránti szimpátiáját, Moszkvát ne gyújtsa fel és Moszkva ne is égjen le, a francia sereg vereségét az akkoriban még rendkívül hideg orosz tél okozza. A korábbi regények átírására az EU-ban élő Nobel-díjas írókat érdemes felkérni. Nobel-díjas élő szerzővel nem rendelkező EU-tagok Herder-díjas írókat is felkérhetnek.
X. Humanista tartalmú zenés képregények kiadását az EU 100 százalékban finanszírozza, amennyiben azokat nem olvasni, hanem képernyőn nézni és nézés közben hallgatni is lehet. A bevételből az EU Regénytámogatási Döntőbizottsága (European Novel Court) 58 százalékban részesül. A humanista tartalmú zenés, erotikus képregények tiszta bevételének 85 százaléka a Regénytámogatási Döntőbizottságot illeti, amelynek pénzügyileg önfenntartónak kell lennie. (Az erotika és a szexipar részletes megkülönböztetését lásd a VI. fejezetben.)

14. A Regénytámogatási Döntőbizottságban (ENC) az EU-tagok kormánybiztosai 1 fő per ötmillió lakos arányban vesznek részt. Az ötmillió lakosnál kisebb EU-országok egy-egy biztossal képviseltetik magukat. A biztosok alapfizetése nem lehet kevesebb, mint a kiküldő tagország kulturális államtitkárának fizetése, + költségtérítés, + nyelvpótlék, amennyiben anyanyelvükön kívül legalább még egy régi EU-nyelvet alapszinten beszélnek (EU-nyelvvizsga fogadható csak el, ilyet az ENC is szervez). Négy EU-nyelv pótléka ismerhető el, az ötödik után az ENC már nem fizet. Rokonnyelvek esetében (pl. magyar és észt, illetve szlovén, szlovák, cseh, lengyel, illetve dán, svéd, norvég, német, holland) a pótlék összege feleződik. A teljes nyelvpótlék összege a mindenkori alapfizetés 7,9 százaléka. A költségtérítés az illető biztos hazája fővárosának az EU eszmei földrajzi középpontjától való távolságának arányában határozandó meg, kilométerenként 160 euróban.

15. Pályázni a regény szinopszisával (maximum 2 oldal), karakter-leírásával (maximum 4 oldal) és pozitív eszmei mondanivalójával (maximum 3 oldal) lehet az EU bármely hivatalos nyelvén. A többi EU-nyelvre való fordítás költségeit a pályázó viseli, ez 2004-ben nem haladja meg a 35.000 eurót. A pályázathoz a befizetési csekk másolatát mellékelni kell. A támogatás első 15 százalékának odaítélése a szinopszis, a karakter-leírás és az eszmei mondanivaló alapján történik. A teljes összeget a kész kézirat pozitív elbírálása után kapja meg a kiadó, amelyből a szerző részesedése nem lehet 5 százaléknál kevesebb. A sikertelen pályázók a fordítás költségeit nem kapják vissza. Ha a kész kézirat a teljes támogatást bármely okból nem kapja meg, az első 15 százalék 90 százalékát a pályázónak vissza kell térítenie. Amennyiben ezt a pályázó nem teszi meg, a Regénytámogatási Döntőbizottság pert indít a pályázó ellen, és a továbbiakban a pályázási lehetőségből kizárja.

A pályázathoz csatolni kell a kiadó és a szerző születési anyakönyvi kivonatát, állampolgárságát igazoló okiratot, legmagasabb iskolai végzettségét, erkölcsi bizonyítványát, eddigi munkásságának leírását maximum egy oldalon, az eddigi tevékenységéről megjelent legfontosabb 20 cikket három EU- nyelven, amelyből kettő régi, valamint jelenlegi családi állapotát, munkahelyét, nemi irányultságát, a házastárs vagy a közös háztartásban vele élő egyén állampolgárságát igazoló okiratot, hitelesített ujjlenyomatát, valamint kézzel írott nyilatkozatát arról, hogy soha nem volt nácipárt, bolsevikpárt, merénylőegylet, keménymagos szurkolótábor vagy fundamentalista egyház tagja. A fenti csatolmányok bármelyikének hiánya a pályázót a pályázatból kizárja.Source of the quotationAz EU-regény

Der EU-roman (German)

Unser Brüsseler Korrespondent erfuhr aus ungenannt bleiben wollenden Quellen, dass nach Geheimabsprachen der Beschluss einer für die EU-Mitgliedsländer verbindlichen Literaturstandardisierung ins Haus steht. Aus dem vorliegenden Entwurf erhielt unser Korrespondent vorerst nur den Artikel zum Roman, den wir im Folgenden veröffentlichen wollen.

CVIII. Prosaliteratur (Roman und Nachbargattungen)
Die formalen Grenzen der als Prosa zu bezeichnenden Erzählgattung sind folgende:

1. Ein Roman ist ein Text mit einem Umfang zwischen 116 und 367 Seiten. Ein kürzerer Text ist eine Novelle und wird von der EU nicht subventioniert. Auch längere Texte werden abgelehnt. Ihre Subventionierung ist verboten.

2. Die Buchstabengröße nach Artikel LXIII, Punkt A und B: Eine Buchstabengröße, die die 12 Punkte überschreitet, wird von der EU nicht subventioniert. Es ist verboten, pro Seite mehr als 25 Zeilen und 60 Anschläge zu verwenden.

3. Satzspiegel, Absätze und Ränder sind nach Unterpunkt 234 und 235 des Artikels XVII auszuführen. Falls ein Werk den Anforderungen nach Punkt 2 und 3 nicht entspricht, gilt es auch dann nicht als Roman, wenn es den sonstigen Anforderungen genügt, und seine Subventionierung ist verboten.

4. Ein Roman muss über eine Handlung verfügen, also einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss aufweisen. Die übergreifende Bezeichnung dieser Dreiteilung lautet Handlungsbogen (action-bow). Ohne Handlungsbogen darf in der EU kein Roman herausgegeben werden.

5. Ein Roman soll Dialoge und Erzählertexte enthalten. Wenn ein Werk solche nicht enthält, ist es kein Roman, und seine Subventionierung ist verboten.

6. Das ideale Verhältnis zwischen Dialogen und Erzählertexten beträgt 2/3 zu 1/3. Abweichungen von plus/minus 12 Prozent sind tolerierbar. Höhere Abweichungen schließen das Werk aus dem Kreis der Romane aus.

7. Im Text eines Romans beträgt der Anteil der umgangssprachlichen Wörter 99 Prozent. Eine Definition des Begriffs "umgangssprachliche Wörter" ist im Familienstandard, Hauptkapitel Mutter, Unterkapitel Muttersprache enthalten. Umgangssprachliche Wörter gibt es in allen offiziellen EU-Sprachen bis zu 5000, sie werden von den wissenschaftlichen Akademien der jeweiligen EU-Länder in freier und eigener Kompetenz festgelegt und in allen Sprachen auf eigene Kosten in mindestens einer halben Million Exemplaren herausgegeben sowie auf CD-Rom zugänglich gemacht. Abweichungen vom so definierten Grundwortschatz sind nur zu 1 Prozent tolerierbar. Abweichungen von 2 Prozent schließen den Roman von der Subventionierung aus. Bei einer Abweichung um 1,5 Prozent entscheidet ein internationales Schiedsgericht, dessen Beschluss der Oberste Sprachgerichtshof der Europäischen Union (EU Supreme Language Court) bestätigt oder verwirft. (Seine Mitglieder bestehen zu je zwei aus den alten EU-Mitgliedsländern und je einem aus den EU-Mitgliedsländern ab Mai 2004 mit Ausnahme von Polen, das sich mit Rücksicht auf seine Landwirtschaft durch drei Mitglieder vertreten lässt.) Einsprüche gegen Entscheidungen des Obersten Sprachgerichtshofes der Europäischen Union sind nicht gestattet.

8. Inhaltlich besteht ein Roman, der unter den oben skizzierten Voraussetzungen in einer Sprache der EU-Mitgliedsländer geschrieben wurde, aus einer begonnenen, komplizierten, geschlossenen Handlung.

9. Ein Roman kann historisch, gegenwärtig oder extrem (extreme) sein.

10. Historisch ist ein Roman, wenn er sich mit den vergangenen Geschehnissen (past-time circumstances) der Menschheit befasst und dessen Lehren daraus auf EU-kompetente humanistische Weise gezogen werden (siehe Kapitel CVL, Unterkapitel VII). Im historischen Roman sind postmoderne Manipulationen nicht anzuwenden.

11. Ein Gegenwartsroman ist ein Roman, der eine autorenzeitgemäße (heutige) Gesellschaft beschreibt (contemporary society/societies novel) und dabei keine offizielle Einrichtung der EU kritisiert.

12. Extrem ist ein Roman, der nicht dem Inhalt der Punkte 10 und 11 entspricht, jedoch allen anderen Kriterien gerecht wird. Die Subventionierung eines extremen Romans darf 20 Prozent der eines historischen oder gesellschaftlichen Romans nicht überschreiten.

13. Inhaltskriterien des Romans:

A. Der Roman enthält Figuren, die sich an der Handlung beteiligen. Maximal 33,33 Prozent der Figuren dürfen negativ sein, die restlichen 66,66 Prozent haben positiv zu sein. Grundlage der Prozentberechnung ist das Vorkommen der einzelnen Figuren gemessen an der Anzahl der Seiten und an der Länge ihrer Erwähnung. Innere und äußere Monologe beliebiger Länge sind der Prozentzahl der betreffenden Figur zuzurechnen. Negative Figuren können sein: Islamfundamentalisten, Selbstmordattentäter, außerirdische Wesen, Nazis, Faschisten, Bolschewisten, Raubmörder, Massenmörder, Leichenfledderer, Pädophile und EU-feindliche Demonstranten. Positive Figuren sind alle, die nicht zu den negativen Figuren gehören.
B. Hauptfiguren eines Romans sind Figuren, die in mehr als 50 Prozent der Handlung vorkommen. Figuren mit geringerer Häufigkeit sind Nebenfiguren. Der Anteil von negativen Hauptfiguren darf 25 Prozent nicht überschreiten. Bei Nebenfiguren darf der Anteil an negativen Figuren höher sein, jedoch 40 Prozent nicht überschreiten.
C. In einem Roman - sowohl im historischen wie im extremen als auch im Gegenwartsroman - haben obligatorisch 1. die Versöhnung, 2. die Verständigung und 3. das Abkommen enthalten zu sein. Sofern dem Roman diese drei Motive oder eines der drei fehlen, ist er auch dann nicht subventionierbar, wenn er im Übrigen allen Kriterien gerecht wird.
D. Besondere Empfehlung positiver Hauptfiguren:
I. Eine Großmutter, die in einer Zeit vor Bestehen der EU erhobenen Hauptes und mit reiner Moral viele Schrecknisse erlebte und ihre Enkel allein großzog, die im heutigen Geschäftsleben zu bewährten, gesetzestreuen EU-Bürgern wurden.
II. Ein Wissenschaftler jüdischer Herkunft, der nazistische und bolschewistische Gefängnisse überlebt hat und von den Ideen der Christenheit und des freien Marktes fasziniert ist, nimmt mindestens zwei afrikanische oder asiatische Waisenkinder zu sich und erzieht sie zu erfolgreichen, gesetzestreuen EU-Bürgern.
III. Junge Männer und Frauen, die als nationale Minderheit in einem der EU-Länder leben und deren nationale Eigenheit von der nationalen Mehrheit des entsprechenden Landes akzeptiert wird, wobei die latenten ethnischen Gegensätze durch beispielhaftes Verhalten gedämpft werden. Für die nach dem Mai 2004 beigetretenen EU-Länder wird insbesondere die Thematisierung der jungen, aufstrebenden, optimistischen Mitglieder der nationalen Minderheit der Roma empfohlen. Die Roma-Rapper oder -Volksliedspezialisten sollen in Romanen dieses Typs eine Schwindel erregende Karriere einschlagen, für sie sollen vor allem die Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft schwärmen.
IV. Eine positive Hauptfigur eines Romans mit sexueller Thematik kann eine Prostituierte sein, die als Kind mit Gewalt zur sexuellen Dienstleistung gezwungen worden war, gequält und geprügelt wurde, die ihren Reisepass abgeben musste und in feuchten Kellern gehalten wurde, sich jedoch nach vielem Leid befreien konnte, ihren Zuhälter mit Hilfe der Polizei ins Gefängnis brachte sowie ihre leidenden Kolleginnen aus der Sklaverei befreite. Eine Zusatzsubventionierung in Höhe von 20 Prozent steht einem Roman mit sexueller Thematik zu, in dem die Hauptfigur eine asiatische, eine afrikanische, eine südamerikanische oder eine russische, ukrainische, kasachische oder turkmenische Einwanderin ist. In Romanen mit sexueller Thematik ist eine ausführliche Beschreibung des Schutzes gegen Aids obligatorisch, sonst können sie nicht subventioniert werden. Außer den im Kamasutra enthaltenen Positionen dürfen in solchen Romanen keine weiteren Stellungen und Positionen beschrieben werden.
V. Die Liebe zwischen Jugendlichen aus EU-Ländern, die sich früher kriegerisch oder feindselig gegenüber standen, sollte glücklich enden, also eine Romeo-und-Julia-Geschichte mit positivem Ausgang sein. Folgende Beispiele sind denkbar: deutscher Romeo und polnische Julia - tschechischer Romeo und deutsche Julia - polnischer Romeo und litauische Julia - slowakischer Romeo und ungarische Julia - italienischer Romeo und österreichische Julia - französischer Romeo und deutsche Julia - westdeutscher Romeo und ostdeutsche Julia - tschechische Julia und slowakische Julia - österreichischer Romeo und deutscher Romeo. Die homosexuellen Fälle sind nur subventionierbar, wenn die Paarbeziehung durch Adoption oder Genbehandlung einen Kindersegen zur Folge hat.
VI. Der von der EU subventionierte Roman darf sich uneingeschränkt mit Themen beschäftigen, die außerhalb der EU angesiedelt sind. Er darf jedoch die Empfindsamkeit der Nation außerhalb der EU nicht verletzen. Beispiel: Der Roman darf keine antiamerikanischen oder antirussischen Gefühle wecken. In einem solchen Roman dürfen höchstens 5,6 Prozent der nicht zur EU gehörenden Figuren negativ sein. Empfohlene positive Figuren, die nicht zur EU gehören, sind zum Beispiel Präsident Kennedy, Präsident Lincoln, Lederstrumpf, Louis Armstrong, Präsident Gorbatschow, General Suworow, Zar Peter der Große usw. Negative Figuren sind Lee Harvey Oswald, Iwan der Schreckliche, Stalin usw.
VII. Positive Hauptfiguren in Romanen mit Sportthematik dürfen bei Dopingkontrollen niemals positiv getestet worden sein. Bei Hauptfiguren historischer Romane mit Sportthematik müssen sich Verfasser und Verleger zunächst an die Europäische Historische Dopingorganisation (EHO) wenden, um nach der Exhumierung des betreffenden Sportlers einen Test an seinen irdischen Überresten vornehmen zu lassen, der dann negativ ausfallen muss. Eingeäscherte Sportler können nach heutigem Stand der Wissenschaft als positive Figuren nicht verwendet werden.
VIII. Die EU-Subventionierung von Jugendromanen kann 75 Prozent erreichen, wenn sie
a) gegen die Kinderarbeit
b) gegen den Drogenmissbrauch
c) gegen die Kinderkriminalität
d) gegen die Kinderlosigkeit (Anti-Single-Gesetz, Kapitel CVI ) auftreten.
Die Subventionierung des Jugendromans kann 100 Prozent erreichen, wenn er zeigt, wie die im Roman vorkommenden Kinderfiguren mindestens drei für sie fremde EU-Sprachen lernen, davon zwei Sprachen eines alten und eine Sprache eines neuen EU-Mitgliedslandes. Eine CD-Rom solcher Romane zum Sprachunterricht kann gegebenenfalls auch finanziert werden, jedoch in geringerem Umfang.
IX. Das Umschreiben populärer Romane früherer Zeiten - die Europäische Union schreibt die bisherige Geschichte allein durch ihre bloße Existenz bereits um - subventioniert der Wettbewerbsausschreiber zu 90 Prozent. Beispiel: Das umgeschriebene Werk von Tolstois Krieg und Frieden kann einen Napoleon mit Sympathie für die Russen enthalten; er soll Moskau nicht niederbrennen, die Niederlage des französischen Heeres wird von dem damals noch außerordentlich kalten russischen Winter verursacht. Um das Umschreiben früherer Romane sind die in der EU lebenden Schriftsteller mit Nobelpreis zu ersuchen. EU-Mitgliedsländer, die nicht über Nobelpreis-Schriftsteller verfügen, können hierfür Herderpreis-Schriftsteller einsetzen.
X. Die Herausgabe musikalischer Bildromane humanistischen Inhalts wird von der EU zu 100 Prozent finanziert, sofern diese nicht zu lesen, sondern auf dem Bildschirm zu sehen und beim Sehen zu hören sind. An den Einnahmen ist das Schiedsgericht der EU zur Subventionierung von Romanen (European Novel Court) zu 58 Prozent beteiligt. Im Fall erotischer musikalischer Bildromane humanistischen Inhalts stehen dem Schiedsgericht zur Romansubventionierung, das sich finanziell selbst reguliert, 85 Prozent des Reinerlöses zu. (Es ist zu unterscheiden zwischen Erotik und Sex, vgl. Kapitel IV.)


14. Dem Schiedsgericht zur Subventionierung von Romanen (ENC) gehört ein Regierungsbeauftragter für jedes EU-Mitgliedsland mit mindestens 5 Millionen Einwohnern an. EU-Länder mit weniger als 5 Millionen Einwohnern sind durch je einen Beauftragten vertreten. Das Grundgehalt eines Beauftragten darf nicht geringer sein als das Gehalt eines Staatssekretärs für Kultur des jeweiligen Mitgliedsstaates plus Kostenerstattung plus Sprachzuschlag, sofern er außer der Muttersprache mindestens noch eine alte EU-Sprache im Grundlagenniveau beherrscht. (Für die Anerkennung gelten nur EU-Sprachprüfungen, die vom ENC organisiert werden.) Gewährt wird der Zuschlag für vier EU-Sprachen, für die fünfte zahlt der ENC nichts mehr. Bei verwandten Sprachen (z.B. Ungarisch und Estnisch, Slowenisch, Slowakisch und Tschechisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Deutsch und Niederländisch) ist die Zuschlagsumme aufzuteilen. Die Höchstsumme des Sprachzuschlags beträgt 7,5 Prozent des jeweiligen Grundgehalts. Die Kostenerstattung ist nach der Entfernung der Hauptstadt des Landes des Beauftragten zum ideellen geografischen Mittelpunkt der EU festzulegen. Sie beträgt 160 Euro pro Kilometer.

15. Bewerbungen sind mit einer Synopsis des Romans (maximal 2 Seiten), einer Schilderung der Charaktere (maximal 4 Seiten) und einer positiven ideologischen Aussage (maximal 3 Seiten) in einer der offiziellen Sprachen der EU einzureichen. Die Kosten der Übersetzung in eine weitere EU-Sprache trägt vorerst der Antragsteller; sie dürfen im Jahr 2004 nicht über 35 000 Euro hinausgehen. Der Bewerbung ist eine Kopie des Einzahlungsschecks beizulegen. Die Anweisung der ersten 15 Prozent der Subvention erfolgt nach Erhalt der Synopsis, der Charakterschilderung und der ideologischen Aussage. Den Rest des Betrages erhält der Verlag nach der positiven Beurteilung des fertigen Manuskriptes. Erfolglose Antragsteller erhalten die Übersetzungskosten nicht zurück. Wenn das fertig gestellte Manuskript die volle Subvention aus irgendeinem Grund nicht erhält, hat der Antragsteller 90 Prozent der ersten 15 Prozent zurückzuerstatten. Tut er das nicht, so leitet das Schiedsgericht zur Subventionierung von Romanen einen Prozess gegen den Antragsteller ein, der im Folgenden aus der Bewerbungsmöglichkeit ausgeschlossen wird.

Der Bewerbung beizufügen sind Stammbuchauszüge des Verlages und des Autors, eine Beurkundung der Staatsbürgerschaft, ein Abschlusszeugnis seiner höchsten Schulbildung, ein Führungszeugnis, eine Beurteilung seines bisherigen Schaffens auf maximal einer Seite, die wichtigsten 20 Artikel seines bisherigen Schaffens, eine Urkunde über den gegenwärtigen Familienstand, den Ort seines Schaffens, seine sexuelle Ausrichtung, eine Urkunde über die Staatsbürgerschaft des Ehepartners oder der mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Person, ein beglaubigter Fingerabdruck sowie eine handgeschriebene Erklärung, dass der Antragsteller niemals Mitglied einer nazistischen oder bolschewistischen Partei, einer Attentätervereinigung, eines aggressiven Fanclubs oder einer fundamentalistischen Kirche war. Das Fehlen eines dieser Belege schließt den Antragsteller aus dem weiteren Verlauf aus.Source of the quotationDer EU-roman

minimap