This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Trys eilutęs

Portre of Radauskas, Henrikas

Trys eilutęs (Lithuanian)

Dvigalvis juodas vyras - gyvulys

(Nuliūdęs senis ir įtūžęs liūtas)

Šaltom oranžinėm akim žiūrėjo

Į saulės padegtus senus medžius,

Kuriems iš kūnų lekianti ugnis

Į dangų kilo kaip daina.

Po jais Minia kvatojo, gėrė ir prekiavo

Ginklais ir puodais, meile ir arkliais.

          O jis rašė pirmą eilutę.

 

Pamišęs pranašas žiauria barzda,

Kuri dundėjo kaip Vulkano kūjis, -

Iškėlęs delnus virš baimingos žemės

(Delnų šešėliai - dideli vorai -

Per galvas lipo karvėms ir žmonėms),

Pradėjo klykti, kad valstybės galas

Artėja, kad švenčiausių vilnų siūlas,

Nuleistas naktį į skaidrias bangas,

Gaubtam sidabro veidrody parodė:

Į žemę plūsta demonų minia:

Leviatanas, Essas, Asmodeus,

Baalas, Botis, Pruslas, Abadonas,

Agares ir Mercurius quadratus

Sudegins miestą kaukiančia ugnim.

           O jis rašė antrą eilutę.

 

Kaip išžudytos armijos likučiai,

Per laiko dykumą keliavo metai,

Mėnulio pilvas dilo ir storėjo,

Į dangų lėkė medžiai už langų.

Gaisrai ir maras iškapojo miestą,

Dievai pabėgo rėkdami į girią,

Tuščiam name, šešėlių karalystėj,

           Jisai rašė trečią eilutę.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.tekstai.lt/buvo/tekstai

Three lines (English)

The two-headed black man an animal

(The old man is sad and the lion fierce)

With cold orange eyes looked

At sun-flamed old trees

From which flying flames

Rose to heaven like a song. Beneath them

A crowd laughed, drank and traded

Weapons and pots, love and horses.

    He wrote the first line.

 

The crazed prophet with a cruel beard

That thundered like Vulcan's hammer

Raising his hands above the panicked earth

(The palms's shadows large spiders

Crawled over the heads of cows and people)

Began to shout that the nation's end

Was nearing, that the thread of holiest wool

Dropped at night into clear waves

Showed in a convex silver mirror:

A throng of demons pours to earth:

Leviathan, Essas, Asmodeus,

Baal, Botis, Pruflas, Abbadon,

Agares and Mercurius quadratus

Will burn the town in a howling fire.

    He wrote the second line.

 

Like the remnants of a massacred army

Years traveled through time's desert,

The moon's belly waxed and waned,

Trees outside the windows flew to heaven.

Fires and plague hewed the town,

Gods ran screaming to the woods,

In an empty house, the kingdom of shadows,

    He wrote the third line.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://members.efn.org

minimap