This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Boxsel, Matthijs van : Die Geburt des Meerungeheuers (De geborte van de Waterwolf in German)

Portre of Boxsel, Matthijs van

Back to the translator

De geborte van de Waterwolf (Dutch)

De oorlog tegen de Noordzee

‘De buurt der zee maakt schrander en opmerkzaam.’

Hugo de Groot Parallelon rerumpublicarum (liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum)

 In de traditie van Xerxes, koning der Perzen, die in de vijfde eeuw voor Christus het water van de Hellespont geselt met 300 zweepslagen, verklaart keizer Caligula in 41 na Christus de oorlog aan de Noordzee. Eerst gaat hij op expeditie naar Germanië om zijn Bataafse lijfwacht aan te vullen. Uit alle delen van zijn rijk roept de Romeinse vorst zijn soldaten bijeen en trekt ten strijde. Omdat er weinig vijanden meer resten, organiseert hij onderweg schijngevechten tussen zijn troepen. De schertsoorlog eindigt met het bevel om de troepen in slagorde op te stellen aan de kust van de Noordzee. Geschut en belegeringswerktuigen worden in positie gebracht, waarna de soldaten de opdracht krijgen de aanval op de zee te openen. Daarna moeten ze hun helmen met schelpen vullen: ‘krijgsbuit van de Oceaan, verschuldigd aan Capitool en Palatijn’ (Suetonius). Om de overwinning te gedenken laat de keizer een hoge toren bouwen die ’s nachts vuursignalen moet geven om schepen de weg te wijzen. In triomf keert hij terug naar Rome.

            Caligula’s oorlog is exemplarisch voor de domheid die ten grondslag ligt aan de Nederlandse beschaving.

De superprothese

Nederland ligt in een delta van drie grote rivieren, Rijn, Schelde en Maas, die wordt omspoeld door de Noordzee, de Zuiderzee en de Waddenzee. Onder invloed van het klimaat stijgt de zeespiegel, door geologische factoren daalt het land. Ziedaar het decor voor de mythe die wil dat de Nederlandse beschaving is gevormd in de eeuwigdurende strijd met het water.

Het huidige landschap is in ca.1000 jaar door mensenhand gemaakt.  Zeeën zijn ingedamd, dijken gebouwd, kanalen gegraven. Zestig procent van het land bestaat uit polders, gebieden die kunstmatig worden drooggehouden. Het uitgekiende mechaniek van sluizen, sloten en gemalen stelt miljoenen mensen in staat meters onder de zeespiegel te leven. Nederland is een superprothese die voorkomt dat ook de veilig gewaande gronden boven zeeniveau in de golven verdwijnen.

In 1995 ligt het diepste punt van Nederland, en daarmee van Europa, bij de eendenkooi aan de Derde Tochtweg in de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel: 6,74 meter onder NAP. (Normaal Amsterdams Peil is het gemiddeld vloedpeil van de Noordzee.) Zodra deze waarheid doordringt tot Amerikaanse toeristen die in een bus over een smalle IJsselmeerdijk rijden, hebben gidsen grote moeite de orde te bewaren.

Wat meestal wordt verzwegen is dat we de dreiging over onszelf hebben afgeroepen. De strijd tegen het water is een permanente worsteling met natuurlijke processen die de Nederlander zelf op gang heeft gebracht.

 

Ondood land

Napoleon rechtvaardigt de annexatie van Nederland op 9 juli 1810 met het argument dat Les Pays-Bas slechts een aanspoelsel zijn van Franse rivieren. Feit is dat het Nederlands grondgebied rond het jaar nul in een moerasdelta ligt die dichtslibt door de aanvoer van klei, grind en zand.

Achter de strandwallen die zijn opgeworpen door zee en wind ontstaan moeraslagunes, wadden en kwelders. Deze natuur, die land noch water, zoet noch zout, dood noch levend is, vormt de ideale biotoop voor monsterlijke gewassen, zoutminnende grassen en veen. Riet, mos en wortelstokken rotten niet weg in stilstaand water, maar vormen een slijmerige materie die gestaag groeit tot enorme proporties. Uit de halfverteerde plantenresten ontstaan in de loop der eeuwen reusachtige veenkoepels van tien tot 25 kilometer doorsnede, sponsachtige kussens die meters boven de zeespiegel uitsteken. Rond het begin van de jaartelling is het gebied van Holland en Zeeland tot Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg bedekt met een veenlaag die wordt doorsneden door meanderende stroompjes. Zo vormt zich het ideale landschap voor de domdaad die de Nederlandse cultuur tot op heden tekent.

De Grote Ontginning

Boeren vestigen zich in de moerassen om de venen te ontginnen voor akkerbouw.  Tussen 800 en 1250 neemt het aantal inwoners van wat nu Nederland heet toe van 100.000 naar 800.000. De bevolkingsgroei maakt een systematische exploitatie van de woeste grond noodzakelijk. Veenontginning impliceert ontwatering, aangezien veen voor 80% uit water bestaat. Omdat de dikke veenpakketten boven het zeeniveau liggen, vloeit het water via evenwijdig gegraven sloten vanzelf naar lager gelegen rivieren. Maar de stelselmatige ontwatering heeft een rampzalige daling van het maaiveld tot gevolg door klink en oxydatie: de veenkussens zakken in onder hun eigen gewicht en rotten weg. Intussen komen de rivieren door aanslibbing steeds hoger te liggen. In minder dan vijf eeuwen verandert het kustland dankzij de inspanningen van kloosters en particuliere ondernemingen in een bedreigd eilandenrijk.

 

De ommekeer

Het kritisch punt wordt bereikt rond het jaar 1000, als de reliëfinversie optreedt: het veengebied komt lager te liggen dan de rivieren waarop wordt afgewaterd. Opeens moet het cultuurland door dijken en sluizen beschermd worden tegen overstromingen door zee- of rivierwater. Zo ontstaat het landschap dat grotendeels door mensenhand is geschapen.

Hun domheid dwingt de inwoners steeds nieuwe strategieën te verzinnen om het hoofd boven water te houden. Iedere nieuwe oplossing leidt tot nieuwe problemen: drooglegging leidt tot verdere verzakking leidt tot hogere bedijking leidt tot grotere overstromingen enzovoort. Ziedaar de vicieuze cirkel van de domheid. Recht evenredig met hun heroïsche opgang in de vaart der volkeren graven, spuien en pompen de Nederlanders zichzelf de grond in.

Neder-land als onder-wereld

‘Nu draagt één van de harde randen ons verder,/En de rook van de beek wordt een zwarte nevel erboven/Zodat hij ’t water en de randen tegen ’t vuur beschermt.// Zoals de Vlamingen tussen Wissand en Brugge, vrezende den vloed, die op hen afkomt,/ Zich een bescherming maken, waar de zee voor terugwijkt’. (Dante Divina Commedia)

De Nederlandse dijk, die in de dertiende eeuw al een begrip is in Europa, krijgt een morele betekenis in de 15e zang van de Hel, als Dante in de concentrische cirkels van de godslasteraars wandelt over een dijk langs de kokende Phlegeton. De tegennatuurlijke polder is de enig toepasselijke behuizing voor sodomieten, alcoholisten, drugsverslaafden en anderen die Gods ‘arte’, de natuur, hebben geschonden.

 

Het poldermodel

De reliëfinversie zorgt voor een omwenteling op technologisch, bestuurlijk en economisch gebied.

  • Hun domheid dwingt de inwoners al hun technologische inventiviteit aan te spreken; om droge voeten te houden moeten ze vernuftige dijksystemen ontwikkelen
  • Hun domheid dwingt de inwoners tot samenwerking op lokaal en bovenlokaal niveau; om al die waterbouwkundige voorzieningen in stand te houden, ontwikkelt zich een rudimentaire vorm van democratie die is gebaseerd op overleg en consensus, kortweg aangeduid met de term: poldermodel.
  • Hun domheid heeft een verandering van de bodemgesteldheid tot gevolg die  de inwoners dwingt over te schakelen van akkerbouw op veeteelt, die minder arbeidsintensief is. Zo komt de verhuizing naar de steden op gang, de ontwikkeling van de ambachtelijke industrie, de scheepvaart en de export.

 

Het verstoken van het vaderland

De daling van het grondoppervlak wordt versneld door het turfsteken, waar Plinius al melding van maakt.

‘Aardkluiten die zij met hun handen uitsteken, laten ze meer nog in de wind dan in de zon drogen, en branden die om hun eten te koken en hun door de noordenwind verstijfde leden te warmen.’

Vanaf de dertiende eeuw wordt in heel Nederland de verwoesting op grote schaal ter hand genomen. Het veen dient onder meer als brandstof voor bierbrouwerijen, steenbakkerijen en zoutziederijen. De Gouden Eeuw is mede mogelijk, doordat Holland kan voorzien in de eigen energiebehoefte. Zo verstoken de Nederlanders het land dat ze aan het water ontworsteld hebben.

Vanaf het begin van de zestiende eeuw gaat men steeds meer over tot natte vervening: turf wordt met beugels uit water opgebaggerd en op legakkers gedroogd;

 

‘in het water zoeken wij Hollanders het vuur; wij verbranden onze dierbaare aarde, en verwarmen ons bij de brandstapels van het Vaderland.’ (Hugo de Groot Parallelon)

 

Door golfslag kalven de oevers van de veenplassen af, en vloeien verspreid liggende wateren samen tot reusachtige binnenmeren die omliggend gebied bedreigen. De Nederlanders scheppen kortom niet alleen hun land, maar ook hun eigen zeeën. Verschillende dorpen vallen aan de waterwolf ten prooi. Zo ontstaat het cliché van een verdronken land waar de torenspitsen boven het water uitsteken.

Op particulier initiatief worden droogmakerijen opgericht: rond een plas wordt een ringvaart gegraven en een dijk aangelegd. Het water wordt met molens uit het meer in de ringvaart gepompt. Het herwonnen land wordt voorzien van afwateringssloten, op geometrische wijze verkaveld, en bebouwd met boerderijen. De drooglegging wordt versneld door de uitvinding van het windmolengemaal.

Mede onder leiding van charlatan ingenieur Jan Adriaenszoon (1575-circa 1650), bijgenaamd Leeghwater of Jan Wind, wordt de ondergang op strikt rationele wijze ter hand genomen. Domheid inspireert de Nederlanders tot steeds grotere staaltjes vernuft. In de getrapte bemaling wordt een aantal molens achter elkaar geplaatst die het water stuk voor stuk hoger malen tot het geloosd kan worden op het boezemwater dat meters boven het land stroomt. Overbodig te zeggen dat de droogmaking leidt tot verdere inklinking van de bodem, waardoor het overstromingsgevaar toeneemt, en hogere dijken nodig zijn. De schrijver Multatuli profeteert dat de rivieren ooit op palen zullen lopen.

 

Nazaten van Noach

Domheid is kortom de motor van onze beschaving. Omdat deze wetenschap de Nederlanders iets te machtig is, hebben ze de mythe ontwikkeld dat het land is gevormd in de strijd tegen het water. Alle rampspoed heeft een natie gebaard die is gelouterd door het lijden. Dit beeld wordt gesanctioneerd door de christelijke moraal, die de strijd tegen het water ziet als een goddelijke beproeving. In de calvinistische ethiek is de overwinning op het noodlot zelfs een teken dat het volk is uitverkoren.

Ook de scheiding van land en water is door God beschikt, anders zou het een blijk van hoogmoed zijn geweest: ‘lant te maecken dat behoort Godt alleen toe’, schreef de 16e eeuwse waterbouwkundige Andries Vierlingh. Als nazaten van Noach zijn de Nederlanders voorbestemd te erven. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 wordt gezien als een zondvloed waarin de wereld ten onder gaat; maar de Nederlanders zullen het land, gezuiverd van alle zonden, herwinnen op de golven. Ook in de Tachtigjarige Oorlog strijden zee, wind en rivieren aan de zijde der rechtvaardigen: het doorsteken van de dijken om de Spaanse troepen te stuiten, wordt vergeleken met het verdrinken van de legers van de farao in de Rode Zee.

 

Braaksel van de zee

De mythe van ‘het land dat aan de zee is ontwoekerd’ dient ook politieke doeleinden. Op basis van de eigenhandige drooglegging menen de inwoners aanspraak te kunnen maken op soevereiniteit. Een absurditeit in de ogen van buitenlandse critici, voor wie nationaliteit berust op bezit en landjepik.

Waterig land of land uit water is even ongerijmd als het politieke bouwsel dat op dit drijfzand is gebouwd. Tijdens de Engelse Zeeoorlogen (1652-7) wordt het amfibisch karakter van de Zeven Verenigde Provinciën bespot door Engelse propagandisten: ‘Holland, dat amper de naam verdient van land,/Dan alleen als weggespoeld Engels zand…/Dat onverteerde braaksel van de zee,/viel de Hollanders terecht ten deel.’ (Andrew Marvell The Character of Holland)

Nederlanders kennen bloed noch bodem, maar alleen het water dat om en in hen stroomt: het aan de zee ontworstelde land wordt bevolkt door flegmatici. Nederland is een kikkerland. Sterker: de Nederlander is een ‘usurpator die de vissen van hun woonplaats beroofde’. Zo wordt het argument dat hun nationale soevereiniteit moet legitimeren, tegen de inwoners gekeerd.

 

Morosofie

 ‘Dieu créa le monde, mais les Hollandais créèrent la Hollande’

René Descartes (apocrief)

 

Nederlanders hebben Nederland geschapen. Nederlanders zijn er kortom eerder dan Nederland: niet in de zin dat het land is opgebaggerd en geboetseerd naar een vooropgezet plan, uitgedacht door een pasklaar volk. De ramp die de boeren en vissers over zichzelf hebben afgeroepen, heeft ze tot beschaving gedwongen. De verzameling ongeregeld is een natie geworden in de gemeenschappelijke strijd met de waterwolf. Dit monster dat hen schijnbaar van buitenaf bedreigt, maakt in feite de collectieve domheid tastbaar waar de natie om draait.

Dijken, dammen, sluizen, molens, gemalen, polders, sloten en grachten die in moralistische en didactische emblemata-bundels uit de Renaissance veelal figureren als zinnebeelden van moed, vlijt en schranderheid, blijken evenzovele symbolen van de zelfdestructieve domheid die de Nederlanders heeft gedwongen deze kwaliteiten te ontwikkelen. De bekendste emblematicus, raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660), is rijk geworden door speculatie met ondergelopen grond; land in Zeeuws-Vlaanderen dat tijdens de oorlog tegen Spanje onder water is gezet, laat hij indijken en droogmaken om het met winst door te verkopen. Niet voor niets presenteert hij de spreekwoordelijke botheid van de Nederlanders in de emblemata als een deugd. Van dom, lomp, boers en hardleers verkeert de betekenis van botheid in: oprecht, onbedorven, standvastig en boerenslim.

 

Ars oblivionalis

Patriotten uit de 18e eeuw zien het Hollandse landschap als een grote herinneringsplaats, een tastbaar bewijs van de inventiviteit en daadkracht van zijn inwoners: ‘Onze Natie heeft zich zelve in den volsten zin geschapen. […] Aan elken grasspriet, die op zijn’ grond ontluikt, aan elke gladde melkkoe, die in zijne weide glimt, is een denkbeeld zijner grootheid verbonden.’ (Rhijnvis Feith)

De loci memoriae, de plaatsen in het landschap die de toerist, maar ook de inwoners worden gepresenteerd als gedenktekens van de heroïsche strijd tegen het water, maken kortom deel uit van een vernuftige vergeetkunst, een ars oblivionalis.

Naast de piramide van Cheops en het zomerpaleis in Peking zijn ook het Stoomgemaal van Lemmer, Schokland, het molencomplex van Kinderdijk, de Beemster met zijn geometrisch verkavelingspatroon en de Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de Unesco; monumenten die onze geniale domheid vereeuwigen.Uploaded byBalogh Tamás
Source of the quotationhttp://www.matthijsvanboxsel.nl/
Publication date

Die Geburt des Meerungeheuers (German)

Der Krieg gegen die Nordsee

„Die Nähe des Meeres macht klug und umsichtig.“

Hugo Grotius, Parallelon rerumpublicarum (liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum)

In der Tradition des Perserkönigs Xerxes, der im 5. Jahrhundert v.Chr. die Fluten des Hellesponts mit 300 Peitschenhieben geißeln lässt, erklärt Caligula 41 n.Chr. der Nordsee den Krieg. Zunächst zieht er nach Germanien, um seine batavische Leibwache zu verstärken. Aus allen Teilen des Reichs ruft der römische Kaiser seine Soldaten zusammen und zieht in den Kampf. Weil es kaum noch Feinde gibt, lässt er die Truppen unterwegs Scheingefechte austragen. Nach dem Possenkrieg marschieren die Soldaten in Schlachtordnung an der Nordseeküste auf. Nachdem Schleuder- und Kriegsmaschinen in Stellung gebracht sind, wird zum Angriff gegen das Meer geblasen. Danach müssen die Soldaten ihre Helme mit Muscheln füllen. „Das ist die Kriegsbeute aus dem Ozean, die wir dem Kapitol und Palatin schulden“ (Sueton). Zur Erinnerung an den Sieg wird ein hoher Turm errichtet, wo nachts Feuer leuchten sollen, die den Schiffen den Weg weisen. Im Triumphzug kehrt der Kaiser nach Rom zurück.

Caligulas Krieg ist exemplarisch für die Dummheit, die der niederländischen Kultur zugrunde liegt.

 

Die Superprothese

Die Niederlande liegen in einem Delta dreier großer Flüsse, Rhein, Schelde und Maas, eingefasst von der Nordsee, der Zuidersee und dem Wattenmeer. Unter dem Einfluss des Klimas steigt der Meeresspiegel, durch geologische Faktoren senkt sich das Land. Vor diesem Hintergrund entsteht der Mythos, nach dem die niederländische Kultur im ewigen Kampf gegen das Meer gestaltet wurde.

Die heutige Landschaft wurde in etwa 1000 Jahren von Menschenhand geschaffen. Seen wurden eingedeicht, Deiche gebaut, Kanäle gegraben. Sechzig Prozent des Landes besteht aus Polder, Gebiete, die künstlich trocken gehalten werden. Der ausgeklügelte Mechanismus von Schleusen, Gräben und Schöpfwerken erlaubt es Millionen von Menschen, unter dem Meeresspiegel zu leben. Die Niederlande sind eine Superprothese, die verhindert, dass auch die sicher geglaubten Gebiete über dem Meeresspiegel in den Wellen versinken.

1995 liegt der tiefste Punkt der Niederlande und damit Europas beim Entenweiher am Derde Tochtweg in der südholländischen Gemeinde Nieuwekerk aan den Ijssel: 6,74 Meter unter NAP (der Normale Amsterdamer Pegel gibt den durchschnittlichen Pegelstand der Nordsee an). Wenn amerikanische Touristen, die in einem Bus über einen schmalen Deich am Ijsselmeer entlang fahren, dies endlich begreifen, hat der Reiseführer alle Hände voll zu tun, sie zu beruhigen.

Meist wird allerdings verschwiegen, dass wir uns die Bedrohung selbst zuzuschreiben haben. Der Kampf gegen das Wasser ist ein ewiges Ringen mit natürlichen Prozessen, die der Niederländer selbst in Gang gesetzt hat.

 

Untotes Land

Napoleon rechtfertigt die Annexierung der Niederlande am 9. Juli 1810 mit dem Argument, die Pays-Bas seien nur Anschwemmungen französischer Flüsse. Tatsache ist, dass das holländische Territorium um das Jahr Null in einem Deltagebiet liegt, das durch die Ablagerung von Sand, Klei und Kies versandet.

Hinter den von Meer und Wind aufgeworfenen Strandwällen entstehen Sumpflagunen, Watten und Groden. Diese Natur, weder Land noch Wasser, weder süß noch salzig, weder tot noch lebendig, bildet das ideale Biotop für Monster-Gewächse, Salz liebende Gräser und Torf. Ried, Moos und Wurzelstöcke verfaulen nicht im stehenden Wasser, sie bilden eine schleimige Substanz, die stetig wächst und einen riesigen Umfang annimmt. Aus dem teilweise abgebauten Pflanzenmaterial entstehen im Lauf der Jahrhunderte gewaltige Torfkuppeln von 10 bis 25 km Durchmesser, schwammartige Kissen, die sich meterhoch über dem Meeresspiegel erheben. Etwa am Beginn unserer Zeitrechnung ist das Gebiet von Holland und Seeland bis Groningen, Drenthe, Overijssel, Nordbrabant und Limburg mit einer Torfschicht bedeckt, die von mäandernden Wasserläufen durchzogen wird. So bildet sich die ideale Landschaft für die Dummtat, die die niederländische Kultur bis heute kennzeichnet.

 

Die Große Urbarmachung

Bauern siedeln sich in den Sümpfen an, um die Moore urbar zu machen. Zwischen 800 und 1250 wächst die Bevölkerungszahl im Gebiet der heutigen Niederlande von 100.000 auf 800.000. Dies macht eine systematische Nutzung des Ödlands notwendig. Aber der Abbau der Torfmoore impliziert Entwässerung, da Torf zu 80 Prozent aus H2O besteht. Weil die dicken Schichten über dem Meeresspiegel liegen, fließt das Wasser durch parallel gegrabene Gräben von selbst zu den tiefer gelegenen Flüssen ab. Die systematische Entwässerung hat eine katastrophale Senkung des Ackerbodens durch Kompaktion und Oxydation zur Folge: Die Torfkissen sinken unter dem eigenen Gewicht ab und verfaulen. Und die Flüsse liegen inzwischen durch Anschwemmung immer höher. In weniger als fünf Jahrhunderten hat sich das Land an der Küste dank der Anstrengungen von Klöstern und privaten Unternehmungen in ein bedrohtes Inselreich verwandelt.

 

Die Umkehr

Der kritische Punkt wird um das Jahr 1000 erreicht, als die Reliefumkehr einsetzt: die Torfmoore liegen inzwischen tiefer als die Flüsse, in die sie entwässerten. Das Kulturland muss jetzt durch Deiche und Schleusen gegen Überschwemmung durch Meer- und Flusswasser geschützt werden. So entsteht die Landschaft, die zum größten Teil von Menschenhand geschaffen wird.

Ihre Dummheit zwingt die Bewohner, sich immer neue Strategien auszudenken, um sich über Wasser zu halten. Jede neue Lösung führt zu neuen Problemen: Trockenlegung führt zu weiterer Bodensenkung führt zu höherer Eindeichung führt zu größeren Überschwemmungen undsoweiter. Siehe da der Teufelskreis der Dummheit! Direkt proportional zu ihrem heroischen Eintritt in die Geschichte der Völker graben, entwässern und pumpen sich die Niederländer in Grund und Boden.

 

Nieder-lande als Unter-welt

„Nun trägt das feste Ufer uns von hinnen, / Vom Qualm des Bachs beschattet, der von Glut / Kein Fünklein lässt auf Well und Dämme rinnen. / Wie, vor der Brandung bang der Meeresflut, / Schutzdeiche baun von Brügge gen Zuidsande / Die Flamen, dran sich bricht der Wogen Wut.“

Dante, Göttliche Komödie

 

Der niederländische Deich, der schon im 13. Jahrhundert ein Begriff in Europa ist, erhält eine moralische Deutung im 15. Gesang der Hölle, als Dante in den konzentrischen Kreisen der Gotteslästerer über einen Deich entlang des siedenden Phlegetons wandert. Der widernatürliche Polder ist die angemessene Behausung für Sodomiten, Drogensüchtige und andere, die Gottes ‘arte’, die Natur, geschändet haben.

 

Das Polder-Modell

Die Reliefumkehr bewirkt eine Umwälzung auf technologischem, politischem und wirtschaftlichem Gebiet.

 

  • Ihre Dummheit zwingt die Bewohner, ihre ganze technische Erfindungsgabe aufzubieten; um keine nassen Füße zu bekommen, müssen sie ingeniöse Deichanlagen entwickeln.
  • Ihre Dummheit zwingt die Bewohner, regional und überregional zusammenzuarbeiten; um all diese Wasserbauanlagen instand zu halten, entsteht eine rudimentäre Form der Demokratie, die sich auf Dialog und Konsens gründet, mit einem Wort: das Polder-Modell.
  • Die Dummheit der Bewohner hat eine Veränderung der Bodenbeschaffenheit zur Folge, die sie zwingt, vom Ackerbau zur weniger arbeitsintensiven Viehzucht überzugehen. So wird die Urbanisierung in Gang gesetzt, die Entwicklung der Handwerksbetriebe, der Schifffahrt und des Exports.

 

 

Das Verheizen des Vaterlands

Die Bodensenkung wird durch das Torfstechen beschleunigt, das schon Plinius erwähnt.

„Indem sie mit den Händen aufgegriffene Erdschollen mehr an der Luft als an der Sonne trocknen, kochen sie mit dieser Erde ihre Speisen und wärmen damit auch ihre vom Nordwind erstarrten Glieder.“

 

Ab dem 13. Jahrhundert wird in ganz Holland das Werk der Zerstörung in großem Maßstab in Angriff genommen. Torf wird unter anderem als Brennstoff für Bierbrauereien, Ziegelbrennereien und Salzwerke verwendet. Das Goldene Zeitalter war auch dadurch möglich, dass Holland seinen Energiebedarf selbst decken konnte. So verheizen die Niederländer ihr Vaterland, das sie dem Wasser abgetrotzt haben.

Ab Anfang des 16. Jahrhunderts geht man zunehmend zur nassen Torfgewinnung über: Der Torf wird mit einem Stechgerät aus dem Wasser geholt und auf Feldern zum Trocknen gelegt;

 

„im Wasser suchen wir Holländer das Feuer; wir verbrennen unsere teure Erde und wärmen uns an den Scheiterhaufen unseres Vaterlands.“

Hugo Grotius, Parallelon

 

Die Wellen unterspülen die Ufer der Moortümpel, von allen Seiten strömt Wasser zu riesigen Seen zusammen, die das Umland bedrohen. Die Niederländer schaffen somit nicht nur ihr Land, sondern auch ihre Seen. Mehrere Dörfer werden Beute des Meerungeheuers. So entsteht das Klischee von einem überschwemmten Land und Turmspitzen, die aus den Fluten ragen.

Aus privater Initiative werden Landgewinnungsprojekte in Angriff genommen: Um einen See wird ein Ringkanal gegraben und ein Ringdeich gebaut. Das Wasser wird mit Mühlen in den Kanal gepumpt. In das gewonnene Land werden schachbrettartig Abwässerungsrinnen gegraben, Bauernhöfe werden gebaut. Die Erfindung windgetriebener Schöpfradmühlen beschleunigt die Trockenlegung.

Unter Leitung des Ingenieurs Jan Adriaenszoon (1575-ca.1650), genannt Leeghwater oder Jan Wind, wird der Untergang auf streng rationale Weise angepackt. Dummheit inspiriert die Niederländer zu immer größeren Proben ihrer Erfindungsgabe. Bei der gestaffelten Entwässerung heben mehrere Mühlen hintereinander das Wasser, bis es in Kanäle abgeleitet werden kann, die mehrere Meter über dem Polderland fließen. Überflüssig zu sagen, dass die Trockenlegung eine weitere Senkung des Bodens zur Folge hat, dadurch die Überschwemmungsgefahr zunimmt, die wiederum höhere Deiche nötig macht. Der Schriftsteller Multatuli prophezeite, dass die Flüsse einmal auf Pfählen laufen würden.

 

Nachkommen Noahs

Dummheit ist kurzum der Motor unserer Kultur. Weil diese Einsicht schwer verdaulich ist, haben die Niederländer den Mythos erfunden, das Land sei aus dem Kampf gegen das Wasser entstanden. Not hätte eine von Leid geläuterte Nation hervorgebracht. Diese Darstellung wird durch die christliche Moral sanktioniert, die in dem Kampf gegen das Wasser eine göttliche Prüfung sieht. In der calvinistischen Ethik ist der Sieg über das Schicksal sogar ein Beweis für die Auserwähltheit eines Volkes.

Auch die Trennung von Land und Wasser ist von Gott gegeben, sonst wäre es Hochmut: „Land zu machen, steht nur Gott zu“, schrieb der Wasserbauingenieur Andries Vierlingh im 16. Jahrhundert. Als Nachkommen Noahs seien die Niederländer zu Erben ausersehen. Die Hochwasserkatastrophe am St. Elisabethstag im Jahr 1421 ist eine Sintflut, in der die Welt zugrunde geht; aber die Niederländer werden das von allen Sünden gereinigte Land zurückerobern. Im Achtzigjährigen Krieg kämpfen Meer, Wind und Flüsse auf Seiten der Gerechten: Der Durchstich der Deiche, um den Vormarsch der Spanier zu stoppen, wird mit dem Untergang der Armee des Pharaos im Roten Meer verglichen.

 

Vom Meer ausgekotzt

Der Mythos vom ‘Land, dem Meer abgerungen’ dient auch politischen Zwecken. Da die Bewohner das Land eigenhändig trocken legten, meinen sie auch Anspruch auf Souveränität zu haben. Eine Absurdität in den Augen ausländischer Kritiker, für die Nationalität sich auf Besitz und Länderklau gründet.

Wässriges Land oder Land aus Wasser ist genauso unsinnig wie das politische Gebäude, das auf diesem Treibsand errichtet wird. Während der Englischen Seekriege (1652-1657) verspotten englische Propagandisten den amphibischen Charakter der Sieben Vereinigten Provinzen: „Holland, das kaum den Namen Land verdient, / Anschwemmung nur von Englands Sand... / Diese unverdaute Kotze der See / Haben sie sich redlich verdient“ (Andrew Marvell, The Character of Holland).

Die Niederländer, so Marvell, kennen weder Blut noch Boden, sondern nur das Wasser, das um sie und in ihnen strömt; das dem Meer abgerungene Land wird von Phlegmatikern bevölkert. Die Niederlande sind ein Froschland. Ja, der Holländer ist ein „Ursurpator, der die Fische ihres Wohnsitzes beraubt“. So wird das Argument, das ihre nationale Souveränität legitimieren soll, gegen sie gewendet.

 

Morosophie

„Dieu créa le monde, mais les Hollandais créèrent la Hollande.“

René Descartes (apokryph)

 

Die Niederländer haben die Niederlande geschaffen. Sie waren somit eher da als das Land: nicht in dem Sinn, dass ein fix und fertiges Volk das Land ausbaggerte und nach einem vorgefassten Plan modellierte. Das Unheil, von Bauern und Fischern selbst verschuldet, hat sie zur Kultur gezwungen. Die Horde Chaoten ist im gemeinsamen Kampf mit dem Meerungeheuer Nation geworden. Dieses Monstrum, das sie scheinbar von Außen bedroht, versinnbildlicht in Wirklichkeit die kollektive Dummheit, die die Nation in Gäng halt.

Deiche, Dämme, Schleusen, Mühlen, Schöpfwerke, Polder, Gräben und Grachten, in moralistischen und didaktischen Emblembüchern der Renaissance häufig Sinnbilder des Muts, des Fleißes und der Klugheit, symbolisieren ebenfalls die selbstzerstörerische Dummheit, die die Niederländer zwang, diese Eigenschaften zu entwickeln. Der bekannteste Emblematiker, der Ratspensionär Jacob Cats (1577-1660), ist durch Spekulationen mit überschwemmtem Land reich geworden; Land in Seeländisch-Flandern, das im Krieg gegen Spanien unter Wasser gesetzt wurde, lässt er eindeichen und trockenlegen, um es mit Gewinn zu verkaufen. Nicht umsonst wird die sprichwörtliche Grobheit der Niederländer in den Emblemata als Tugend ausgegeben. Dumm, ungeschlacht, bäurisch und begriffsstutzig verkehrt sich in aufrichtig, unverbildet, standhaft und bauernschlau.

 

Ars oblivionalis

Patrioten des 18. Jahrhunderts betrachten die holländische Landschaft als eine einzige Erinnerungsstätte, einen greifbaren Beweis für den Einfallsreichtum und die Tatkraft ihrer Bewohner: „Unsere Nation hat sich selbst im vollsten Sinn des Wortes geschaffen. [...] Mit jedem Grashalm, der ihrer Erde entsprießt, mit jeder glatthäutigen Milchkuh, die auf ihren Weiden leuchtet, ist eine Idee ihrer Größe verbunden“ (Rhijnvis Feith).

Die loci memoriae, die Orte in der Landschaft, die dem Touristen, aber auch dem Einheimischen als Denkmäler des heroischen Kampfes gegen das Wasser präsentiert werden, sind Teil einer erfinderischen Kunst des Vergessens, einer ars oblivionalis.

Neben der Pyramide von Cheops und dem Sommerpalast in Peking wurden auch das Dampfschöpfwerk von Lemmer, Schokland, die Mühlenanlagen von Kinderdijk, der Beemster-Polder mit seinen rechteckigen Parzellen und die Holländische Wasserlinie in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen; Monumente, die unsere geniale Dummheit verewigen.

 

 

Matthijs van Boxsel ist Herausgeber der Enzyklopädie der Dummheit Eichborn-Verlag, die inzwischen in zehn Sprachen übersetzt wurde. Demnächst erscheint De Topografie van de Domheid (Die Topographie der Dummheit), in der alle Städte und Provinzen zusammengetragen wurden, die für ihre Dummheit bekannt sind. Van Boxsel gibt Kurse in der Dummheit im In- und Ausland.Uploaded bySosity Bea
Source of the quotationhttp://www.matthijsvanboxsel.nl/boekboek/show/id=81628

Related videos


minimap