This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Boxsel, Matthijs van : Naissance du Monstre Marin (De geborte van de Waterwolf in French)

Portre of Boxsel, Matthijs van

De geborte van de Waterwolf (Dutch)

De oorlog tegen de Noordzee

‘De buurt der zee maakt schrander en opmerkzaam.’

Hugo de Groot Parallelon rerumpublicarum (liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum)

 In de traditie van Xerxes, koning der Perzen, die in de vijfde eeuw voor Christus het water van de Hellespont geselt met 300 zweepslagen, verklaart keizer Caligula in 41 na Christus de oorlog aan de Noordzee. Eerst gaat hij op expeditie naar Germanië om zijn Bataafse lijfwacht aan te vullen. Uit alle delen van zijn rijk roept de Romeinse vorst zijn soldaten bijeen en trekt ten strijde. Omdat er weinig vijanden meer resten, organiseert hij onderweg schijngevechten tussen zijn troepen. De schertsoorlog eindigt met het bevel om de troepen in slagorde op te stellen aan de kust van de Noordzee. Geschut en belegeringswerktuigen worden in positie gebracht, waarna de soldaten de opdracht krijgen de aanval op de zee te openen. Daarna moeten ze hun helmen met schelpen vullen: ‘krijgsbuit van de Oceaan, verschuldigd aan Capitool en Palatijn’ (Suetonius). Om de overwinning te gedenken laat de keizer een hoge toren bouwen die ’s nachts vuursignalen moet geven om schepen de weg te wijzen. In triomf keert hij terug naar Rome.

            Caligula’s oorlog is exemplarisch voor de domheid die ten grondslag ligt aan de Nederlandse beschaving.

De superprothese

Nederland ligt in een delta van drie grote rivieren, Rijn, Schelde en Maas, die wordt omspoeld door de Noordzee, de Zuiderzee en de Waddenzee. Onder invloed van het klimaat stijgt de zeespiegel, door geologische factoren daalt het land. Ziedaar het decor voor de mythe die wil dat de Nederlandse beschaving is gevormd in de eeuwigdurende strijd met het water.

Het huidige landschap is in ca.1000 jaar door mensenhand gemaakt.  Zeeën zijn ingedamd, dijken gebouwd, kanalen gegraven. Zestig procent van het land bestaat uit polders, gebieden die kunstmatig worden drooggehouden. Het uitgekiende mechaniek van sluizen, sloten en gemalen stelt miljoenen mensen in staat meters onder de zeespiegel te leven. Nederland is een superprothese die voorkomt dat ook de veilig gewaande gronden boven zeeniveau in de golven verdwijnen.

In 1995 ligt het diepste punt van Nederland, en daarmee van Europa, bij de eendenkooi aan de Derde Tochtweg in de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel: 6,74 meter onder NAP. (Normaal Amsterdams Peil is het gemiddeld vloedpeil van de Noordzee.) Zodra deze waarheid doordringt tot Amerikaanse toeristen die in een bus over een smalle IJsselmeerdijk rijden, hebben gidsen grote moeite de orde te bewaren.

Wat meestal wordt verzwegen is dat we de dreiging over onszelf hebben afgeroepen. De strijd tegen het water is een permanente worsteling met natuurlijke processen die de Nederlander zelf op gang heeft gebracht.

 

Ondood land

Napoleon rechtvaardigt de annexatie van Nederland op 9 juli 1810 met het argument dat Les Pays-Bas slechts een aanspoelsel zijn van Franse rivieren. Feit is dat het Nederlands grondgebied rond het jaar nul in een moerasdelta ligt die dichtslibt door de aanvoer van klei, grind en zand.

Achter de strandwallen die zijn opgeworpen door zee en wind ontstaan moeraslagunes, wadden en kwelders. Deze natuur, die land noch water, zoet noch zout, dood noch levend is, vormt de ideale biotoop voor monsterlijke gewassen, zoutminnende grassen en veen. Riet, mos en wortelstokken rotten niet weg in stilstaand water, maar vormen een slijmerige materie die gestaag groeit tot enorme proporties. Uit de halfverteerde plantenresten ontstaan in de loop der eeuwen reusachtige veenkoepels van tien tot 25 kilometer doorsnede, sponsachtige kussens die meters boven de zeespiegel uitsteken. Rond het begin van de jaartelling is het gebied van Holland en Zeeland tot Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg bedekt met een veenlaag die wordt doorsneden door meanderende stroompjes. Zo vormt zich het ideale landschap voor de domdaad die de Nederlandse cultuur tot op heden tekent.

De Grote Ontginning

Boeren vestigen zich in de moerassen om de venen te ontginnen voor akkerbouw.  Tussen 800 en 1250 neemt het aantal inwoners van wat nu Nederland heet toe van 100.000 naar 800.000. De bevolkingsgroei maakt een systematische exploitatie van de woeste grond noodzakelijk. Veenontginning impliceert ontwatering, aangezien veen voor 80% uit water bestaat. Omdat de dikke veenpakketten boven het zeeniveau liggen, vloeit het water via evenwijdig gegraven sloten vanzelf naar lager gelegen rivieren. Maar de stelselmatige ontwatering heeft een rampzalige daling van het maaiveld tot gevolg door klink en oxydatie: de veenkussens zakken in onder hun eigen gewicht en rotten weg. Intussen komen de rivieren door aanslibbing steeds hoger te liggen. In minder dan vijf eeuwen verandert het kustland dankzij de inspanningen van kloosters en particuliere ondernemingen in een bedreigd eilandenrijk.

 

De ommekeer

Het kritisch punt wordt bereikt rond het jaar 1000, als de reliëfinversie optreedt: het veengebied komt lager te liggen dan de rivieren waarop wordt afgewaterd. Opeens moet het cultuurland door dijken en sluizen beschermd worden tegen overstromingen door zee- of rivierwater. Zo ontstaat het landschap dat grotendeels door mensenhand is geschapen.

Hun domheid dwingt de inwoners steeds nieuwe strategieën te verzinnen om het hoofd boven water te houden. Iedere nieuwe oplossing leidt tot nieuwe problemen: drooglegging leidt tot verdere verzakking leidt tot hogere bedijking leidt tot grotere overstromingen enzovoort. Ziedaar de vicieuze cirkel van de domheid. Recht evenredig met hun heroïsche opgang in de vaart der volkeren graven, spuien en pompen de Nederlanders zichzelf de grond in.

Neder-land als onder-wereld

‘Nu draagt één van de harde randen ons verder,/En de rook van de beek wordt een zwarte nevel erboven/Zodat hij ’t water en de randen tegen ’t vuur beschermt.// Zoals de Vlamingen tussen Wissand en Brugge, vrezende den vloed, die op hen afkomt,/ Zich een bescherming maken, waar de zee voor terugwijkt’. (Dante Divina Commedia)

De Nederlandse dijk, die in de dertiende eeuw al een begrip is in Europa, krijgt een morele betekenis in de 15e zang van de Hel, als Dante in de concentrische cirkels van de godslasteraars wandelt over een dijk langs de kokende Phlegeton. De tegennatuurlijke polder is de enig toepasselijke behuizing voor sodomieten, alcoholisten, drugsverslaafden en anderen die Gods ‘arte’, de natuur, hebben geschonden.

 

Het poldermodel

De reliëfinversie zorgt voor een omwenteling op technologisch, bestuurlijk en economisch gebied.

  • Hun domheid dwingt de inwoners al hun technologische inventiviteit aan te spreken; om droge voeten te houden moeten ze vernuftige dijksystemen ontwikkelen
  • Hun domheid dwingt de inwoners tot samenwerking op lokaal en bovenlokaal niveau; om al die waterbouwkundige voorzieningen in stand te houden, ontwikkelt zich een rudimentaire vorm van democratie die is gebaseerd op overleg en consensus, kortweg aangeduid met de term: poldermodel.
  • Hun domheid heeft een verandering van de bodemgesteldheid tot gevolg die  de inwoners dwingt over te schakelen van akkerbouw op veeteelt, die minder arbeidsintensief is. Zo komt de verhuizing naar de steden op gang, de ontwikkeling van de ambachtelijke industrie, de scheepvaart en de export.

 

Het verstoken van het vaderland

De daling van het grondoppervlak wordt versneld door het turfsteken, waar Plinius al melding van maakt.

‘Aardkluiten die zij met hun handen uitsteken, laten ze meer nog in de wind dan in de zon drogen, en branden die om hun eten te koken en hun door de noordenwind verstijfde leden te warmen.’

Vanaf de dertiende eeuw wordt in heel Nederland de verwoesting op grote schaal ter hand genomen. Het veen dient onder meer als brandstof voor bierbrouwerijen, steenbakkerijen en zoutziederijen. De Gouden Eeuw is mede mogelijk, doordat Holland kan voorzien in de eigen energiebehoefte. Zo verstoken de Nederlanders het land dat ze aan het water ontworsteld hebben.

Vanaf het begin van de zestiende eeuw gaat men steeds meer over tot natte vervening: turf wordt met beugels uit water opgebaggerd en op legakkers gedroogd;

 

‘in het water zoeken wij Hollanders het vuur; wij verbranden onze dierbaare aarde, en verwarmen ons bij de brandstapels van het Vaderland.’ (Hugo de Groot Parallelon)

 

Door golfslag kalven de oevers van de veenplassen af, en vloeien verspreid liggende wateren samen tot reusachtige binnenmeren die omliggend gebied bedreigen. De Nederlanders scheppen kortom niet alleen hun land, maar ook hun eigen zeeën. Verschillende dorpen vallen aan de waterwolf ten prooi. Zo ontstaat het cliché van een verdronken land waar de torenspitsen boven het water uitsteken.

Op particulier initiatief worden droogmakerijen opgericht: rond een plas wordt een ringvaart gegraven en een dijk aangelegd. Het water wordt met molens uit het meer in de ringvaart gepompt. Het herwonnen land wordt voorzien van afwateringssloten, op geometrische wijze verkaveld, en bebouwd met boerderijen. De drooglegging wordt versneld door de uitvinding van het windmolengemaal.

Mede onder leiding van charlatan ingenieur Jan Adriaenszoon (1575-circa 1650), bijgenaamd Leeghwater of Jan Wind, wordt de ondergang op strikt rationele wijze ter hand genomen. Domheid inspireert de Nederlanders tot steeds grotere staaltjes vernuft. In de getrapte bemaling wordt een aantal molens achter elkaar geplaatst die het water stuk voor stuk hoger malen tot het geloosd kan worden op het boezemwater dat meters boven het land stroomt. Overbodig te zeggen dat de droogmaking leidt tot verdere inklinking van de bodem, waardoor het overstromingsgevaar toeneemt, en hogere dijken nodig zijn. De schrijver Multatuli profeteert dat de rivieren ooit op palen zullen lopen.

 

Nazaten van Noach

Domheid is kortom de motor van onze beschaving. Omdat deze wetenschap de Nederlanders iets te machtig is, hebben ze de mythe ontwikkeld dat het land is gevormd in de strijd tegen het water. Alle rampspoed heeft een natie gebaard die is gelouterd door het lijden. Dit beeld wordt gesanctioneerd door de christelijke moraal, die de strijd tegen het water ziet als een goddelijke beproeving. In de calvinistische ethiek is de overwinning op het noodlot zelfs een teken dat het volk is uitverkoren.

Ook de scheiding van land en water is door God beschikt, anders zou het een blijk van hoogmoed zijn geweest: ‘lant te maecken dat behoort Godt alleen toe’, schreef de 16e eeuwse waterbouwkundige Andries Vierlingh. Als nazaten van Noach zijn de Nederlanders voorbestemd te erven. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 wordt gezien als een zondvloed waarin de wereld ten onder gaat; maar de Nederlanders zullen het land, gezuiverd van alle zonden, herwinnen op de golven. Ook in de Tachtigjarige Oorlog strijden zee, wind en rivieren aan de zijde der rechtvaardigen: het doorsteken van de dijken om de Spaanse troepen te stuiten, wordt vergeleken met het verdrinken van de legers van de farao in de Rode Zee.

 

Braaksel van de zee

De mythe van ‘het land dat aan de zee is ontwoekerd’ dient ook politieke doeleinden. Op basis van de eigenhandige drooglegging menen de inwoners aanspraak te kunnen maken op soevereiniteit. Een absurditeit in de ogen van buitenlandse critici, voor wie nationaliteit berust op bezit en landjepik.

Waterig land of land uit water is even ongerijmd als het politieke bouwsel dat op dit drijfzand is gebouwd. Tijdens de Engelse Zeeoorlogen (1652-7) wordt het amfibisch karakter van de Zeven Verenigde Provinciën bespot door Engelse propagandisten: ‘Holland, dat amper de naam verdient van land,/Dan alleen als weggespoeld Engels zand…/Dat onverteerde braaksel van de zee,/viel de Hollanders terecht ten deel.’ (Andrew Marvell The Character of Holland)

Nederlanders kennen bloed noch bodem, maar alleen het water dat om en in hen stroomt: het aan de zee ontworstelde land wordt bevolkt door flegmatici. Nederland is een kikkerland. Sterker: de Nederlander is een ‘usurpator die de vissen van hun woonplaats beroofde’. Zo wordt het argument dat hun nationale soevereiniteit moet legitimeren, tegen de inwoners gekeerd.

 

Morosofie

 ‘Dieu créa le monde, mais les Hollandais créèrent la Hollande’

René Descartes (apocrief)

 

Nederlanders hebben Nederland geschapen. Nederlanders zijn er kortom eerder dan Nederland: niet in de zin dat het land is opgebaggerd en geboetseerd naar een vooropgezet plan, uitgedacht door een pasklaar volk. De ramp die de boeren en vissers over zichzelf hebben afgeroepen, heeft ze tot beschaving gedwongen. De verzameling ongeregeld is een natie geworden in de gemeenschappelijke strijd met de waterwolf. Dit monster dat hen schijnbaar van buitenaf bedreigt, maakt in feite de collectieve domheid tastbaar waar de natie om draait.

Dijken, dammen, sluizen, molens, gemalen, polders, sloten en grachten die in moralistische en didactische emblemata-bundels uit de Renaissance veelal figureren als zinnebeelden van moed, vlijt en schranderheid, blijken evenzovele symbolen van de zelfdestructieve domheid die de Nederlanders heeft gedwongen deze kwaliteiten te ontwikkelen. De bekendste emblematicus, raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660), is rijk geworden door speculatie met ondergelopen grond; land in Zeeuws-Vlaanderen dat tijdens de oorlog tegen Spanje onder water is gezet, laat hij indijken en droogmaken om het met winst door te verkopen. Niet voor niets presenteert hij de spreekwoordelijke botheid van de Nederlanders in de emblemata als een deugd. Van dom, lomp, boers en hardleers verkeert de betekenis van botheid in: oprecht, onbedorven, standvastig en boerenslim.

 

Ars oblivionalis

Patriotten uit de 18e eeuw zien het Hollandse landschap als een grote herinneringsplaats, een tastbaar bewijs van de inventiviteit en daadkracht van zijn inwoners: ‘Onze Natie heeft zich zelve in den volsten zin geschapen. […] Aan elken grasspriet, die op zijn’ grond ontluikt, aan elke gladde melkkoe, die in zijne weide glimt, is een denkbeeld zijner grootheid verbonden.’ (Rhijnvis Feith)

De loci memoriae, de plaatsen in het landschap die de toerist, maar ook de inwoners worden gepresenteerd als gedenktekens van de heroïsche strijd tegen het water, maken kortom deel uit van een vernuftige vergeetkunst, een ars oblivionalis.

Naast de piramide van Cheops en het zomerpaleis in Peking zijn ook het Stoomgemaal van Lemmer, Schokland, het molencomplex van Kinderdijk, de Beemster met zijn geometrisch verkavelingspatroon en de Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de Unesco; monumenten die onze geniale domheid vereeuwigen.Uploaded byBalogh Tamás
Source of the quotationhttp://www.matthijsvanboxsel.nl/
Publication date

Naissance du Monstre Marin (French)

 La guerre contre la mer du Nord

"La proximité de la mer rend ingénieux et observateur."

Hugo Grotius, Parallelon rerumpublicarum (liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum)

En 41 après Jésus Christ, l’empereur Caligula déclare la guerre à la mer du Nord. Il s’inscrit ainsi dans la tradition de Xerxes, roi des Perses, qui avait infligé trois cents coups de fouets aux eaux de l’Hellespont, au Ve siècle avant Jésus Christ. Pour commencer, il part en expédition en Germanie, pour compléter les effectifs de ses gardes du corps bataves. Ensuite, le prince romain rassemble des soldats venus des quatre coins de l’empire et il part en guerre. Comme il ne restait que peu d’ennemis, il organisa en chemin des combats fictifs entre ses troupes. Cette drôle de guerre se termine par l’ordre donné aux troupes de se ranger en bataille sur la côte de la mer du Nord. L’artillerie et les engins de siège furent mis en position, après quoi, il leurs ordonne de lancer l’assaut contre la mer. Ensuite, ils doivent remplir leurs casques de coquillages, ‘le butin de l'océan, dû au Capitole et au Palatin’ (Suétone). Afin de commémorer sa victoire sur la mer, l’empereur fit construire une haute tour qui devait donner des signaux de feux la nuit pour montrer la voie aux navires. Il rentra ensuite à Rome en triomphe.

            La guerre de Caligula illustre parfaitement la stupidité qui fonde la civilisation néerlandaise.

 

La superprothèse

Les Pays-Bas se situent dans un delta formé par trois grands fleuves, le Rhin, l’Escaut et la Meuse, et est entouré par la mer du Nord, la Zuiderzee et la Waddenzee. Le niveau de la mer monte sous l’influence de facteurs climatiques tandis que le niveau du sol s’abaisse sous l’action de facteurs géologiques. Voilà planté le décor du mythe qui veut que la civilisation néerlandaise soit le résultat d’une lutte centenaire contre l’eau.

Le paysage actuel est le résultat de 1000 ans d’intervention humaine. Les flots ont été contenus, des digues érigées, des canaux creusés. Les polders, des zones artificiellement asséchées, recouvrent 60 pour-cent du territoire. L’invention de la mécanique des écluses, des fossés et des pompes permet à des millions d’habitants de vivre sous le niveau de la mer. Les Pays-Bas sont une superprothèse qui évite que les territoires soi-disant sûrs situés au-dessus du niveau de la mer, ne disparaissent aussi sous les flots.

En 1995, le point le plus bas des Pays-Bas - et d’Europe ! -, la canardière dans de Derde Tochtweg dans la ville de Nieuwerkerk aan den Ijssel, province de Hollande méridionale, se retrouve à 6,74 mètres sous le niveau normal d’Amsterdam, qui mesure le niveau moyen de la marée de la mer du Nord. Aussitôt que des touristes américains, en excursion dans un bus sur une digue étroite de l’IJsselmeer, prennent connaissance de ce fait, les guides ont le plus grand mal à maintenir l’ordre.

Ce que l’on oublie de dire en général, c’est que nous avons appelé la menace sur nos têtes. La lutte contre l’eau est un combat permanent contre des processus naturels que les Néerlandais ont eux-mêmes déclenchés.

 

La terre non morte

Napoléon justifie l’annexion des Pays-Bas, le 9 juillet 1810, par l’argument suivant lequel, les Pays-Bas ne sont que le dépôt de sédiments des fleuves français. Le fait est qu’aux alentours de l’an zéro, le territoire des Pays-Bas est un delta marécageux, qui se remplit de terre argileuse, de graviers et de sable.

Derrière les murs de sable érigés sous l’action de la mer et du vent, on trouve des lagunes marécageuses, des hauts fonds et des prés salés. Cette nature, qui n’est ni terre, ni eau, ni morte, ni vivante, ni eau douce, ni eau de mer, forme le biotope idéal pour une végétation monstrueuse, des herbes qui chérissent le sel et de la tourbe. Roseaux, mousse et souches ne pourrissent pas dans ces eaux stagnantes, mais forment une matière visqueuse, qui se développe constamment jusqu’à atteindre des proportions énormes. Les restes de végétaux à demi-décomposés ont formé au cours des siècles de gigantesques dômes de tourbes pouvant atteindre un diamètre de 10 à 25 kilomètres, sortes de coussins spongieux qui se dressent à une hauteur de plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer. Aux environs de l’an zéro, le territoire s’étendant de la Hollande et la Zeeland jusqu’à Groningues, Drenthe, l’Overijssel, le Brabant septentrional et le Limburg, ést recouvert d’une couche de tourbe parcourue par des ruisseaux sinueux. C’est ainsi que ce forme le paysage idéal pour la bêtise qui caractérise la culture néerlandaise jusqu’à aujourd’hui.

 

Le Grand Défrichement

Des paysans s’installent dans les marais pour défricher les tourbières en vue d’une exploitation agricole. Entre 800 et 1250, le nombre d’habitants de ce qui s’appelle aujourd’hui les Pays-Bas, est passé de cent mille à huit cent mille. L’augmentation de la population a rendu une exploitation systématique de ce sol inculte nécessaire. Le défrichement impliquait l’assèchement, vu que la tourbe est constituée à 80 pour-cent d’eau. Comme les paquets épais de tourbe se situaient au-dessus du niveau de la mer, l’eau s’est évacuée d’elle-même en direction de rivières coulant en contrebas via des fossés creusés parallèlement. Mais l’assèchement systématique a eu comme effet un abaissement dramatique du niveau du sol, à la suite du tassement et du phénomène d’oxydation : les coussins de tourbe s’affaisent sous leur propre poids et continuent à pourrir. Entre temps le niveau des rivières grimpe sous l’effet du dépôt d’alluvion et en moins de cinq siècles, le paysage de la côte se transforme en un royaume d’îles menacé, grâce aux efforts des cloîtres et des compagnies particulieres ?

 

Le revirement

Le point critique est atteint aux environs de l’an 1000, avec l’inversion du relief. Le territoire de tourbe se trouve désormais plus bas que les rivières qui permettent le drainage des eaux. Soudain, il faut protéger les terres agricoles en construisant des digues et des écluses contre les inondations venues de la mer ou des rivières. C’est ainsi que naît ce paysage qui fut en grande partie conçu par la main de l’homme.

La stupidité des habitants les a forcés à inventer de nouvelles stratégies pour garder la tête hors de l’eau. Chaque nouvelle solution entraîne un nouveau problème, l’assèchement mène à l’affaissement des terres, qui entraîne la construction de digues plus hautes, qui entraîne de plus grandes inondations, etc. Voilá le cercle vicieux de la stupidité. La montée héroïque des Néerlandais parmi les nations est strictement proportionelle à leur affaisement dans le sol.

 

Les Bas Pays, royaume du dessous

‘Et la fumée du ruisseau devint un voile noir/ Si bien que l’eau et les berges nous protégeaient du feu/ Comme les Flamands entre Wissand et Bruges, craignant les flots qui allaient vers eux/ érigèrent des protections qui tient la mer éloignée’. Dante, La Divine Comédie

 

La digue néerlandaise, qui déjà au XIII e siècle est considérée comme une prouesse technique en Europe, reçoit une signification morale dans le XVe chant de l’Enfer, quand Dante se promène dans les cercles concentriques des sacrilèges sur une digue le long du bouillonnant Phlégéton. Le polder contre-nature est bien le seul logement approprié des sodomites, alcooliques, drogués et autres personnes ayant enfreint l’ ‘arte’ de dieu, la nature.

 

Le modèle du polder

L’inversion du relief entraîne une révolution sur le plan technologique, politique et économique.

  • La stupidité oblige les habitants à mettre en oeuvre toute leur inventivité technologique; pour garder les pieds au sec, ils doivent développer des systèmes de digues ingénieux
  • La stupidité pousse les habitants à collaborer au niveau local et supralocal; pour entretenir tous ces équipement hydrauliques, se développe une forme rudimentaire de démocratie basée sur la concertation et le consensus, que l’on appelle couramment le modèle du polder
  • La stupidité entraîne une modification de l’état des sols qui force les habitants à passer de l’agriculture à l’élevage, qui nécessite moins de main-d’œuvre. C’est ainsi que débutent l’émigration vers les villes, le développement de l’industrie artisanale, la navigation et l’exportation.
 

Combustion de la mère patrie

L’affaissement de la surface du sol est accéléré par l’exploitation des tourbes, comme Pline le signalait déjà dans l’antiquité.

 

‘Ils arrachent de leurs mains des mottes de terre, les font sécher d’ailleurs plus grâce à l’action du vent que du soleil, ils les font brûler pour cuire leur nourriture ou pour réchauffer leurs membres transis par le vent du nord.’

 

Depuis le XIIIe siècle, l’opération de destruction est menée sur une grande échelle. La tourbe est utilisée comme moyen de combustion entre autres pour les brasseries de bière, les briqueterie et la saunaison. Le Siècle d’Or est rendu en partie possible car la Hollande peut satisfaire ses besoins en énergie. C’est ainsi que les Néerlandais brûlent la terre qu’ils ont arrachée à la mer.

Depuis le début du XVIe siècle, on travaille de plus en plus sur la transformation de la tourbe : la tourbe est extraite de l’eau avec des étriers puis mise à sécher sur des planches.

 

‘Nous Hollandais cherchons le feu dans l’eau, nous brûlons notre chère terre, et nous réchauffons aux bûchers de la patrie’ Hugo de Groot Parallelon

 

Les rives des étangs de tourbes se creusent sous l’effet du déferlement des vagues et les eaux qui étaient séparées se rejoignent pour former de grands lacs intérieurs qui menacent les zones alentours. Donc, les Néerlandais n’ont pas seulement créé leur terre, mais aussi leur propres mers. Plusieurs villages sont victimes du monstre marin et c’est ainsi que naît le cliché d’une terre noyée sous les eaux où seules les flèches de clochers dépassent de la surface.

Des initiatives particulières ont permis d’assécher des zones : autour d’un lac, on creuse un canal de ceinture et on érige une digue. L’eau est pompée par des moulins qui la rejettent dans le canal. La terre regagnée doit être équipée de canaux d’évacuation, organisée de façon géométrique et mis en valeur par des fermes. L’assèchement est accéléré avec l’invention du moulin à aube.

Sous la direction de l’ingénieur Adriaenszoon (1575-vers 1650), surnommé Leeghwater (Le videur d’eau) ou Jan Wind (Jean le Vent), les Néerlandais  systématisent la ruine de leur pays. La stupidité leur inspire des éclairs toujours plus grands d’ingéniosité. Dans le système de drainage par paliers, on a installé une série de moulins qui fait remonter l’eau jusqu’à ce qu’elle puisse être déversée dans le collecteur situé plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol. Inutile de dire que l’assèchement aggrave le tassement du sol, augmente le risque d’inondation, et qu’il faut construire des digues plus hautes. L’écrivain Multatuli a prophétisé que les rivières couleront un jour sur des pilliers.

 

Les descendants de Noé

En résumé, la stupidité est le moteur de notre culture. Comme cette vérité est trop forte pour les Néerlandais, ils ont inventé le mythe du pays forgé dans la lutte contre la mer. Les malheurs ont mis au monde une nation purifiée par la souffrance. Cette conception est sanctionnée par la morale chrétienne, qui voit la bataille contre l’eau comme une épreuve divine. L’éthique calviniste considère que la victoire sur la fatalité est même le signe que notre peuple est élu.

La séparation de la terre et de l’eau doit être une épreuve venue d’en haut, car sinon, nous aurions commis un péché d’orgueil. ‘La création de la terre est l’oeuvre de Dieu seul’, écrivait au XVIe siècle le spécialiste de l’hydraulique Andries Vierlingh. Dignes descendants de Noé, les Néerlandais sont prédestinés à hériter de son œuvre. L’inondation de la sainte Elisabeth de 1421 est considérée comme le déluge engloutissant le monde, mais les Néerlandais allaient regagner la terre sur les flots, purifiée de tous les péchés. Pendant la guerre de Quatre-vingt ans, la mer, le vent et les fleuves luttaient aux côtés des justes: on compare les brèches pratiquées dans les digues pour repousser les Espagnols à la noyade des armées de Pharaon dans la mer rouge.

 

Vomissure de la mer

Le mythe de ‘la terre qui a été arrachée aux flots’ sert aussi des visées politiques. Sur la base d’un assèchement réalisé par les habitants du pays, ces derniers pensaient avoir le droit d’affirmer leur souveraineté. Une absurdité aux yeux de critiques étrangers, pour qui la souveraineté ne repose que sur la propriété et la conquête.

Cette terre liquide ou terre d’eau est aussi inepte que l’édifice politique qui s’est construit sur ces sables mouvants. Pendant les guerres maritimes anglaises (1652-57) le caractère amphibie des Sept provinces unies est tourné en dérision par des propagandistes anglais. ‘La Hollande, mérite à peine le nom de terre,/ ou alors juste comme sable venant d’Angleterre…/Cette vomissure indigeste de la mer,/ est justement le lot des Hollandais.’ (Andrew Marvell, The Character of Holland)

Les Néerlandais n’ont ni terre ni sang, ils n’ont que de l’eau, celle qui coule dans leurs veines et qui les encercle. Ce pays est peuplé de flegmatiques. Les Pays-Bas sont un pays de grenouilles. Pire, les Pays-Bas sont un ‘usurpateur qui a volé aux poissons leur habitat’. C’est ainsi que l’argument qui devait justifier la souveraineté nationale des Hollandais est retourné contre eux.

 

Morosophie

 ‘Dieu créa le monde, mais les Hollandais créèrent la Hollande’

René Descartes (apocryphe)

 

Les Néerlandais ont créé les Pays-Bas. On pourrait même dire qu’il y avait des Néerlandais avant même qu’il n’y ait de Pays-Bas : non pas dans le sens d’une terre exhumée et façonnée selon un plan préétabli, conçu par un peuple fait sur mesure. Les malheurs que les paysans et les pêcheurs hollandais ont attirés sur eux les ont contraints à la civilisation. La collection hétéroclite d’individus est devenue une nation dans son effort contre le monstre marin. Ce monstre, qui les menace de l’extérieur, a donné corps à la bêtise collective autour de laquelle s’articule la nation néerlandaise.

Digues, barrages, écluses, moulins, pompes, polders, fossés et canaux qui sont couramment symboles de courage, de zèle et d’ingéniosité dans les recueils d’emblèmes moraux et didactiques de la Renaissance, sont autant de symboles de la bêtise autodestructrice qui a forcé les Néerlandais à développer ces qualités. Son représentant le plus célèbre, le grand pensionnaire Jacob Cats (1577-1660), est devenu riche en spéculant sur les terres inondées de Flandre Zélandaise. Ces terres avaient été inondées pendant la guerre contre l’Espagne, et Cats les a fait endiguer, et assécher pour pouvoir les revendre ensuite avec une plus-value. Ce n’est pas pour rien que le béotisme légendaire des Hollandais, est présenté comme une vertu. La bêtise se transforme en une simplicité candide, la lourdeur devient signe de sincérité, l’entêtement de la ténacité, la rusticité de la finauderie.

 

Ars oblivionalis

Au XVIIIe siècle, des patriotes considéraient que tout le paysage hollandais était en fait un immense lieu de mémoire. La preuve tangible de l’inventivité et du dynamisme de ses habitants. ‘Notre Nation s’est créée elle-même au sens plein du terme […] Chaque brin d’herbe qui naît sur son sol, chaque vache laitière qui resplendit dans ses prés, sont autant de symboles de sa grandeur.’ (Rhijnvis Feith)

Les loci memoriae, les lieux du paysage que l’on présente aux touristes, mais aussi aux habitants comme des monuments commémoratifs de la lutte héroïque contre les eaux, font partie d’un ingénieux art de l’oubli, un ars oblivionalis.

Aux côtés de la pyramide de Kheops et du palais d’été de Pékin, il faut ajouter à la liste du patrimoine de l’humanité de l’Unesco, la pompe à vapeur de Lemmer, Schokland, le complexe de moulins de Kinderdijk, le Beemster avec ses morcellement géométrique et la Waterlinie hollandaise, (ligne de défense, zones des territoires inondables) des monuments qui immortalisent notre géniale stupidité.Uploaded bySosity Bea
Source of the quotationhttp://www.matthijsvanboxsel.nl/boekboek/show/id=81628

Related videos


minimap