This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herbert, Zbigniew, Slovak biography

Image of Herbert, Zbigniew
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)

Biography

Zbigniew Herbert (1924, Ľvov - 1998, Varšava) sa preslávil najmä ako básnik, ba je ozna­čovaný za jednu z najväčších osobností poľskej a svetovej poézie dvadsiateho storočia, no popri poézii sa venoval i dra­matickej tvorbe a esejistíke.

Do literatúry vstúpil rela­tívne neskoro - básnický de­but Struna svetla (vydal roku 1956 v rámci generačného ná­stupu Generácie 56 - Pokole­nie Współczesności) sa stretol s mimoriadne pozitívnym pri­jatím u kritiky i čitateľov; dá sa povedať, že entuziazmus či­tateľskej verejnosti i morálna autorita tohto básnika s ďal­šími dielami (Hermes, pes a hviezda, Štúdium predmetu. Nápis, Pán Cogito) jednostaj narastali. Po emigrácii do Pa­ríža a počas jeho pobytu v za­hraničí sa verše uverejnené v knihe Správa z obliehaného mesta šírili v Poľsku v tzv. dru­hom obehu a boli oporou opo­zičnej spoločnosti v rokoch po vyhlásení výnimočného stavu. V deväťdesiatych rokoch Her­bert publikoval ešte básnické zbierky Elégia na odchod, Rovigo a Epilóg búrky.

Literature ::
Translation ::

minimap