This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Groch, Erik: Nach (Po in German)

Portre of Groch, Erik

Po (Slovak)

Učil sa, že nemožnosť nádeje je najväčší z hriechov,
súcit únava z krásneho, dobré by malo alebo mohlo žiariť.

Nič nevie, iba chodí sem a tam, sem a tam.

Niekedy mu chýba v ruke ruka, niekedy náruč rúk,
pípanie ešte čistých úst prehlušované vírivkou s plienkami.

Lebo nevedomosť sa nedá zabudnúť.

Inokedy mu vyletí ruka a urobí kríž, ako keď nikto pretne nič.
Plášť cez ramená alebo nie, čiapka cez uši alebo nie,

nič nevie, iba chodí sem a tam, sem a tam.

Nenačúva, nerozpráva, sám akoby bol, len sa díva.
Díva sa a vidí: čo videl, čoho sa dotýkal, nie je.

Čo nevidel, čo miloval, zostáva.


PublisherDruhá naivita, Edition Ryba, Legenda Trnava, 2005

Nach (German)

Er lernte, daß die Unmöglichkeit von Hoffnung die größte der Sünden sei,
Mitgefühl die Ermüdung von Schönem, daß Gutes strahlen sollte oder könnte.

Nichts weiß er, geht nur hin und her, hin und her.

Mitunter fehlt ihm in der Hand die Hand, mitunter eine Handvoll Hand,
Das Piepsen eines noch reinen Mundes, übertönt vom Wirbeln mit den Windeln.

Denn die Unwissenheit läßt sich nicht vergessen.

Ein andermal fliegt ihm die Hand hoch und beschreibt ein Kreuz, wie wenn keiner was kreuzt.
Mantel über den Arm oder nicht, Mütze über die Ohren oder nicht,

Nichts weiß er, geht nur hin und her, hin und her.

Hört nicht zu, erzählt nicht, allein wie er ist, schaut nur.
Schaut und sieht: was er sah, was er berührte, ist nicht,

Was er nicht sah, was er liebte, bleibt.minimap