This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Некој како бог (Niekto ako boh in Macedonian)

Portre of Janík, Pavol
Portre of Lekoski, Stojan

Back to the translator

Niekto ako boh (Slovak)

Ja,
ty,
on
a ešte niekto...

- štvrtý ako rozmer,
piaty ako ročné obdobie,
šiesty ako zmysel.
siedmy ako kontinent,

ôsmy ako deň,
deviaty ako

desiaty ako Beethovenova Deviata symfónia,
jedenásty ako prikázanie,

dvanásty ako futbalový hráč,
trinásty ako apoštol,
štrnásty ako čierny piatok,
pätnásty ako Ľudovít XIV.,

šestnásty ako pätnástka,
sedemnásty ako šestnástina,
osemnásty ako sedemnáste storočie,

dvadsiaty druhý ako oko,
tridsiaty prvý ako psí tridsiatok,

tridsiaty tretí ako zub,
tridsiaty štvrtý ako Kristov rok,

- nekonečný ako boh,
a práve tak bezpohlavný,

bezmocný ako ten,
kto iba miluje,

bezbolestný, a teda bezcitný,

bezkonkurenčný ako boh
vo svete, ktorý nemá iného boha,
bezbožný ako boh,
ktorý nemá boha pri sebe,
ani nad sebou,

bezodný ako nebo,
bezuzdný ako vietor,
bezmedzný ako myšlienka,
bezpredmetný ako duch,

bezmenný ako nositeľ
nevysloviteľného mena,

beznádejne bezchybný,

bezcieľny ako večný bežec,

bezdetný ako otec
ukrižovaného syna,

bezdôvodný ako smrť,
a práve tak bezodkladný,

beznárodný ako boh
všetkých ľudí
a im podobných bytostí,

bezoký a beztvárny,
beznohý, bezruký a bezkrídly,
bezvlasý a bezzubý,

bezpečný ako prístav
nesmrteľných pútnikov,

bezplatný ako sľub,

bezpríkladný v dokonalosti,
bezprizorný vo vlastnom dome,
bezprostredný ako dotyk,
bezradný ako čin,
bezsenný ako noc,
bezstarostný ako vták,

bezútešný ako pravda,
bezvládny ako najstarší obyvateľ sveta,

bezvýhradný ako láska,
bezvýsledný ako spravodlivosť,

tvor bez farby,
chuti
a zápachu.

Chodí po vesmíre ako bez duše,
stvoriteľ bez rodičov,
bytosť bez bytu,
tulák bez adresy,

od nepamäti bez práce,
odjakživa bez chleba,
naveky kráča bez stopy,

jednostaj myslí bez rozmýšľania
a stále na to isté,

plodí bez váhania,
rodí bez príčiny,
bez ohľadu na čokoľvek a na kohokoľvek,

zabíja bez výnimky
- všetkých a každého,
od počiatku až na veky vekov,

opúšťa nás bez rozdielu
rasy, náboženstva a presvedčenia,

vždy víťazí bez boja,
súdi bez milosti,
trestá bez prestania,
a potom plače bez ľútosti
nad rozliatym materským mliekom
nepoškvrnenej panny,
ktorá mu darovala syna,
aby ho mohol dať
úkladne a dôkladne ukrižovať
rukami svojho vyvoleného národa,

tak stále vládne svetu bez dozoru,
nekritizovateľný despota,

ustavične koná bez oddychu
a všetko vie, hoci je bez vedomia,

modlí sa k sebe bez slova,
prijíma sám seba bez výhrady,

dáva sa vzývať bez obalu,
blažene mlčí bez pochybnosti o sebe,

tak neprestajne rozhoduje bez svedkov,
bez ladu a skladu,
bez východiska,

celý bez seba,
bez hlavy,
bez päty,
bez srdca,
bez kvapky krvi,

bez všetkého.

Spasme ho,
kým je čas.

Možno aj nás
čaká jeho osud -
krutý
k všetkým tvorcom,
ktorých presiahlo ich vlastné dielo.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov / Edícia POÉZIA ´98, zväzok 1.
Source of the quotationNiekto ako boh, ISBN 80-88735-71-8
Bookpage (from–to)50–54
Publication date

Некој како бог (Macedonian)

Јас,
ти,
тој,
и уште некој...

- четврти како пример,
петтиот како годишно време,
шестиот како смисол,
седмиот како континент,

осмиот како ден,
деветтиот како врв на осмоаголникот,
десеттиот како Деветтата симфонија на Бетовен,
единаесеттиот како заповед,
дванаесеттиот како фудбалски играч,
тринаесеттиот како апостол,
четиринаесеттиот како црн петок,
петнаесеттиот како Луј XIV,
шестаесеттиот како петнаесетката,
седумнаесеттиот како шеснаесетката,
осумнаесеттиот како седумнаесеттиот век,

дваесет и вториот како окото,
триесет и првиот како додаток на триесеттиот,

триесет и третиот како заб,
триесет и четвртиот како годините на Исус Христос,

- бесконечни како бог
и токму така бесполови,

немоќни како оној,
кој само сака,

без болест, а тоа значи и безчувствен,

без конкуренција како бог
во светот, кој нема друг бог,
безбожен како бог,
кој нема бог крај себе
ниту над себе,

без дно како небо,
невидлив како ветер,
без граници како мислата,
безпредметен како дух,

безимен носител на неизговорено име,

безнадежно безгрешен,

без цел како вечен тркач,

без деца како таткото
на распнатиот син,

без основа како смрт
и токму затоа неодложна,

наднароден како бог
на сите луѓе
и ним сличните суштества,
безочни и безлични,
без раце, без нозе и безкрилја,
ќелави и беззаби,

безбедни како пристаниште
на безсмртните патници,

безплатен како ветување,

безпримерен во совршенството,
бездомник во сопствениот дом,
непосреден како допир,
безпомошен како акт,
безсон како ноќ,
безгрижен како птица,

безутешен како правда,
немоќен како најстариот жител на светот,

безусловно како љубов,
безуспешен како справедливост,

суштество без боја,
вкус
и мирис.

Чекори по светот како без душа,
создател без родители,
суштество без стан,
скитник без адреса,

од памтивек без работа,
отсекогаш без леб,
од векот чекори без трага,

постојано мисли без размислување
секогаш на едно и исто,

се плоди без колебање,
раѓа без причина,
без оглед на што било и на кој било,

убива без исклучок
- сите и секого
од почеток и за навек,

се откажува од нас без разлика
на раса, вера и убедување,

секогаш победува без борба,
суди без да има милост.
казнува без запирање
а потоа плаче без жал
за истуреното мајчинско млеко
од девицата,
која му подарила син,
за да може да го даде
злонамерно и вистински да биде распнат
од рацете на својот избран народ,

и така постојано владее со светот без надзор,
деспот што не може да биде критикуван,

постојано работи без одмор
и сѐ знае, иако е без свест,

се моли сам во себе без зборови,
се причестува себе си без прекор,

дозволува да са му се обраќаат без страв,
блажебо молчи без да се сомнева за себе,

и така постојано одлучува без сведоци,
едно-преку друго,
без решение,

цел без себе,
без глава,
без петици,
без срце,
без капка крв,

без сѐ.

Да го спасиме,
додека има време.

Можеби и нас
не чека неговата судбина –
безмилосна
кон сите творци,
кои ги надживеало нивното сопствено дело.Uploaded byRépás Norbert
Publisher„Григор Прличев“, Скопје
Source of the quotationПоправката на Титаник, ISBN 9989-661-48-0
Bookpage (from–to)83-87
Publication date

Related videos


minimap