This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Happiness (Šťastie in English)

Portre of Kolenič, Ivan
Portre of Sutherland-Smith, James

Back to the translator

Šťastie (Slovak)

Vždy som túžil vlastniť nejaké malé väzenie,
áno, príjemný útulný priestor,
stačilo by mi len nieko
ľko všivavých metrov,
áno, áno, strašne by som chcel
svoje súkromné väzenie,
s poškriabanými stenami, s nápismi smr
ť a nuda,
a s hajzľovou misou bez dosky,
so studenými kachličkami,
ktoré vyšliapali bosé nohy odsúdeného,
s nikdy sa nezatvárajúcim oknom – aká zima.
Len zima a zima a zima!

Ó, kto by nechcel skvelú kamennú celu,
s fiz
ľom a obuškom.
S úzkym pásikom svetla,
presvitajúcim cez malé okienko na dverách...PublisherKorienky neviditeľnosti

Happiness (English)

I have always longed to own a small jail,
yes, a pleasant cosy space,
just a few lousy metres would do,
yes, yes, I'd really like
my own private jail,
with the walls scrawled all over, with the graffiti, death and bored
and the bog pan without a seat,
with cold tiles
worn down by the bare feet of a convict,
with a never-closing window - so cold.
Just cold and cold and cold!

Oh, who wouldn't want a splendid stone cell,
with a cop and his truncheon.
With a narrow strip of light
shining through the shutter on the door...Source of the quotationOne Hundred Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap