This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lenčo, Ján: Pravda

Portre of Lenčo, Ján

Pravda (Slovak)

Svoju pravdu som chcel hlásať.
Na ničom inom mi už nezáležalo.
A tak som na námestiach, na križovatkách, na nárožiach ulíc hlásal svoju pravdu. Tvrdil som, nahlas a nebojácne, že kamene sú mŕtve a mlčanlivé, že stromy majú zelené lístie a že po zime, každej zime, zas musí zavíta
ť jar.
No pravda, ktorú som hlásal, sa príkro a výrazne líšila od všetkého, čo tvrdili tí, čo si vyhradili hlása
ť a rozširovať pravdu. Líšila sa od toho, ba dokonca tomu protirečila.
Preto si ma zavolali na Úrad pre rozširovanie pravdy a naj­skôr ma dobrácky a nezištne presviedčali, že sa mýlim. Ke
ď to nepomohlo, začali sa vyhrážať. Ani vtedy som neustúpil.
Trval som, tvrdošijne a skalopevne, na každom svojom slove.
„Kamene sú mŕtve a mlčanlivé, stromy majú zelené lístie a po každej zime príde jar,“ tvrdil som.
Nedal som sa. Ke
ď pochopili, že ma neobrátia ani po dobrom, ani po zlom, zaviedli ma k predstavenému úradu a povedali mu, že som neoblomný a stále trvám na svojom.
Predstavený bol, na moje ve
ľké prekvapenie, celkom iný ako tí, čo pracovali vjeho úrade. Milo ma usadil, srdečne ma ponúkol koňakom aj kávou, prívetivo sa usmieval.
„Páčite sa mi,“ prehovoril. „Páčia sa mi takí zásadoví
ľudia. A keď sa to tak vezme,“ vravel dalej, „vlastne ani nič proti tomu nemám, aby ste svoju pravdu hlásali.“
Keby som nesedel, podlomili by sa mi nohy od radostné­ho úžasu. Tak predsa je len pravda, čo sa povráva, predsa je pravda, že tento predstavený je celkom iný ako jeho podria­dení.
Zajasal som. A vrúcnym v
ďačným hlasom som sa mu jachtavo poďakoval za pochopenie.
„Môžete hlása
ť svoju pravdu,“ dobrácky prikyvoval hla­vou, „ba prosím vás, aby ste ju hlásali všade, kde chcete. No okrem toho... okrem toho by som vás chcel požiadať len o takú maličkosť. Prosím vás, aby ste nám menovite a kon­krétne povedali, ako sa každý, kto vašu pravdu počul, zachoval, čo povedal. A pokojne môžete ďalej hlásať všetko, čo hlásate, a nič sa vám nestane, nik na vás nesiahne.“
A tak hlásam
ďalej svoju pravdu. Využil som možnosť, aby som ju mohol hlásať. Lebo mi na nej záležalo.
Lebo na ničom mi tak ve
ľmi nezáležalo, ako na tom, aby som ju mohol hlásať.


PublisherJán Lenčo - Pravidlá a výnimky, Práca, Bratislava, 1990

Die Wahrheit (German)

Meine Wahrheit wollte ich verkünden.
An nichts anderem war mir noch gelegen.
Und so verkündete ich auf Plätzen, auf Kreuzungen und an Straßenecken meine Wahrheit. Ich behauptete – laut und furchtlos –, daß die Steine tot und schweigsam sind, daß die Bäume grüne Blätter haben und daß nach dem Winter, nach jedem Winter wieder der Frühling einkehren muß.
Aber die Wahrheit, die ich verkündete, unterschied sich schroff und markant von allem, was jene behaupteten, die sich vorbehielten, die Wahrheit zu verkünden und zu verbreiten. Sie unterschied sich davon, ja widersprach dem sogar.
Deshalb riefen sie mich auch auf das Amt für die Verbreitung der Wahrheit und suchten mich zunächst gutmütig und uneigennützig zu überzeugen, daß ich mich irre. Als das nicht half, begannen sie, mir zu drohen. Aber auch dann gab ich nicht nach. Ich beharrte, halsstarrig und felsenfest, auf jedem einzelnen Wort von mir. „Die Steine sind tot und schweigsam, die Bäume haben grüne Blätter, und nach jedem Winter kommt ein Frühling,“ behauptete ich.
Ich ergab mich nicht. Als sie begriffen hatten, daß sie mich weder im Guten noch im Bösen bekehren würden, führten sie mich zum Amtsvorsteher. Sie führten mich zu ihm und sagten ihm, daß ich unbeugsam sei und immerfort auf meiner Meinung beharre.
Der Vorsteher war zu meiner großen Überraschung ganz anders als jene, die in seinem Amt arbeiteten. Er bat mich freundlich, Platz zu nehmen, bot mir herzlich Cognac und auch Kaffee an und lächelte leutselig. „Sie gefallen mir,“ sagte er, „solche Leute mit Grundsätzen, wie Sie, gefallen mir. Und, wenn man das so nimmt,“ sprach er weiter, „habe ich auch eigentlich gar nichts dagegen, daß Sie Ihre Wahrheit verkünden.“
Wenn ich nicht gesessen hätte, wären mir vor freudigem Entsetzen die Beine eingeknickt. So ist es also doch wohl wahr, was getuschelt wird, es ist doch wahr, daß dieser Vorsteher ganz anders ist als seine Untergebenen.
Ich frohlockte. Und mit inbrünstiger, dankbarer Stimme dankte ich ihm stotternd für sein Verständnis.
„Sie können Ihre Wahrheit verkünden,“ nickte er gutmütig mit dem Kopf, „ja, ich bitte Sie sogar darum, sie überall, wo Sie nur wollen, zu verkünden. Aber außerdem. . . außerdem möchte ich Sie nur um eine kleine Kleinigkeit bitten. Ich bitte Sie, uns namentlich und konkret zu berichten, wie sich ein jeder, der Ihre Wahrheit gehört hat, verhalten hat, was er gesagt hat. Und Sie können weiterhin alles verkünden, und es wird Ihnen nichts geschehen, niemand wird Sie behelligen.“
Und so verkündete ich weiterhin meine Wahrheit. Ich nützte die Möglichkeit, sie verkünden zu können. Denn mir lag an ihr.
Denn an nichts lag mir so sehr wie daran, sie verkünden zu können.Source of the quotationRegeln und Ausnahmen, 1990

minimap