This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Óda na lásku

Portre of Válek, Miroslav

Óda na lásku (Slovak)

V tej chvíli medzi nocou a dňom,
ke
ď sa Zem krúti na pivovej fľaši,
ke
ď konečne aj peklo odpočíva,
blcha diablov sa už opila
a diabol b
ĺch spí v perí čiernych sliepok, až sa práši
z ch
ĺpkov obilia,
ke
ď za očami hlúpych melú mak,
ke
ď je tma vlastne najčernejšia v rozkroku,
v tej chvíli vecí horeznak
hovorí žena
ľútostivú vodu,
slabikuje dym:
Čo, kedy, ko
ľko ráz a s kým...

Niečo klope vo vajíčku.
Niečí hlások škemrá: »Vstúp!«

V nejakej hlave kotú
ľa sa hlava,
nejaký muž tam visí
v slučke slovíčka.

Krysí zub odhlodáva z nebíčka.

Množenie vecí.
Narážanie
ľadov.
Nežnosti, čo Zemou otrasú.
Milovanie v husej koži
úžasu.

Noc, vlhká ako po súloži
hviezd.
Láska ako nebo.
A Mesiac ako päs
ť.

Vzduch, ktorý brúsi drsné hranolčeky.

Zlostná hudba skla.

A tma a tma, až do nahoty kostí,
až takmer biela...
...Boh, skladajúci nov
ý stroj
zo súčiastok tela.Ode to love (English)

At just that moment between night and day,
when the Earth spins on a beer-bottle,
when even hell at last reposes,
the devils’ flea is already drunk
and the devil of fleas sleeps in the feathers of black hens,
when the dust flies
from the ears of grain,
when poppy-seed is ground behind dull eyes,
when the darkness is blackest in the crotch,
at just that moment lying on her back
the woman sorrowfully whispers water,
spells smoke:
What, when, how often and with whom ...

Something’s knocking in the egg.
Someone’s voice is begging “Come in!”

In some head a head is rolling,
some man is hanging there
in the noose of a little word.

A rat’s tooth is gnawing away at the sky.

Multiplication of things.
Crashing of ice-floes.
Caresses setting the world ablaze.
minimap