This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Estetika

Portre of Válek, Miroslav

Estetika (Slovak)

1
Podivní vojaci
v krčme na spadnutie
prevraciame nočnú oblohu
jak ve
ľký čierny džbán.

Popíjame unavené dažde jesene.

A tak pozde
a tak márne
atak slnka začne sa.

Kohúty už odtrúbili dávno svitanie.
Na nás si
ľahla noc.
Útočí na nás bubnová pa
ľba melanchólie,
tlačí nás k zemi slzotvorný spleen.
A oddávna pletie sa nám v pomätenej mysli
smutná, malá násobilka odvahy:
Píšeme
zotierame,
zotierame,
zotierame,

2
A potom ráno:
Akýsi priate
ľ,
dobrý známy,
akási kdesi videná už tvár
pozerá na mňa oknom kaviarne.
Vstane, kývne prstom, zahrozí,
povetrie je plné ekrazitu
a nad nami detonujú oblaky.
- Básnik, uteč, básnik, mlč!
Premie
ľaj si na obdratom mlynku
perly s
ĺz,
krúpy hviezdičiek,
neskonalej lásky
sladký perníček.

Básnik, mlč!

3
To som ja,
zafú
ľaný večný učeň múz.
Zavesil som sa na krk životu,
napil som sa jeho horkej krvi.
A teraz vystupujem zo seba
jak rieka z brehov
a nesiem slovo ešte žeravé,
slovo ešte nenarodené a slepé,
spravím vám z neho krásnu sponu do vlasov,
ostrý nôž a pluh
a všetko, čo sa vám len zachce,
každý predmet nevyhnutný pre š
ťastie.
Rozkážte, a budú kvitnú
ť stromy.
Povedzte, a bude zvoni
ť štrk.
Usína
ť budete s mojím slovom v srdci
a zobúdza
ť vás bude k životu.

Ale ke
ď raz
v studenom a hustom daždi
pocestujeme spolu do práce
a ukradomky dotýka
ť sa budem
vašich vlhkých pláš
ťov,
usmejte sa na mňa
aspoň očami.PublisherDotyky
Source of the quotationhttp://www.zones.sk/

Aesthetics (English)

1
Odd soldiers
in the dilapidated tavern
we’ve overturned the night sky
like a great black jug.
We guzzle the tired Autumn rains.

And so behindhand
and so pointlessly
the attack of the sun will begin.

Cocks have tarantara’d the dawn long since.
In us the night lies down.
We’re assailed by a drumming fusillade of melancholy,
a tearful spleen forces us down upon the earth.
And from the not-so-distant past a sad, small
multiplication table of courage tangles in us:
We write
we erase,
we erase,
we erase.

2
And afterwards the morning:
Some pal,
well known,some face already seen somewhere
regards me through the cafe window.
Standing, finger-wagging he warns
the atmosphere is full of cordite
and the clouds above us detonate.

- Poet, flee, poet, be silent!
Grind in a run-down little mill
pearls of tears,
a barley of stars
undying love
sweet gingerbread.
Poet, be silent!

3
It's me,
the soiled eternal student of the muses.
I hung myself on the throat of life,
I drank his bitter blood.
And now I break out from myself
like a river from its banks
and I bear a word still red hot,
a word yet to be born and blind,
I'll fashion from it a lovely grip for your hair,
a sharp knife and a plough
and anything that you desire,
each object essential for happiness.

Command and the trees will bloom.
Say the word and gravel will ring.
You'll fall asleep with my word in your heart
and it'll wake you up to life.

But once when
in thick cold rain
we go to work together
and I touch furtively
your damp raincoat,
smile at me
at least with your eyes.Source of the quotation100 Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap