This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Jablko

Portre of Válek, Miroslav

Jablko (Slovak)

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.
Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť.

Oprela sa chrbtom o dvere
a vykríkla očami:
Preboha ťa prosím, nie!
Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť;
vstal som,
zdvihol som jablko,
zaprášené a ešte zelené,
a položil som ho na stôl.
Neprestávala prosiť, prišla ku stolu,
plakala.
Pozerala na mňa, utierala jablko,
plakala.
Až som jej povedal: Polož to jablko a choď!

Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal.
Čo na tom záleží, že v inom poradí!

Otvorila dvere,
zbledol som a povedal som: Zostaň!
Ale ona si zbalila svoje veci a odišla.

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.[1][1] Báseň Jablko je súčasťou Válkovej básnickej zbierky Dotyky. Válek nie je prisluhovačom doby, ide vlastnou cestou v literatúre a aj táto báseň spadá do typicky válkovského súboru básní, v ktorých sa zaoberá ľudskými vzťahmi, subjektívne hodnotí medziľudské spolunažívanie, konrétne vzťahy medzi mužom a enou. Báseň je autorovým vyjadrením sklamania z vzťahov, v ktorých žena nechce žiť podľa predstáv muža. Možno túto báseň chápať tiež ako výstrahu pred predčasným napodobňovaním rôl muža a ženy vo vyzretom vzťahu v prípade, že vzťah sa len rodí. Báseň spĺňa typické znaky Válkovej poézie, jednoduchosť, pochopiteľnosť a názornosť. Zdroj: slavonica.sk (myscho.cassovia)Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://kniznica-sgzp.webnode.sk

The Apple (English)

The Apple from the cupboard rolled to the floor.
Pack up your things and go.

She leaned back against the door
and with her eyes screamed:
For god‘s sake, please, no!
But I knew at once that I had had enough;
I got my feet,
picked up the apple,
dusty and still green,
and put it on the table.
Incessantly she begged, she came to the table,
and cried.
She looked at me, wiped the apple,
and cried:
Until I said: Put the apple down and go!

The events unrolled as I had envisaged.
What does it matter if the sequence was different!

She opened the door,
I turned pale and said: Stay!
But she packed her things and went.

The apple from the cupboard rolled to the floor.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Modrý Peter
Source of the quotationThe Ground Beneath Our Feet
Publication date

Related videos


minimap