This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ebner-Eschenbach, Marie von: Sírfelirat (Grabschrift in Hungarian)

Portre of Ebner-Eschenbach, Marie von
Portre of P. T.

Back to the translator

Grabschrift (German)

Im Schatten dieser Weide ruht
Ein armer Mensch, nicht schlimm noch gut.
Er hat gefühlt mehr als gedacht,
Hat mehr geweint als er gelacht;
Er hat geliebt und viel gelitten,
Hat schwer gekämpft und – nichts erstritten.
Nun liegt er endlich sanft gestreckt,
Wünscht nicht zu werden aufgeweckt.
Wollt Gott an ihn das Wunder tun,
Er bäte: Herr, o laß mich ruhn!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.wortblume.de/dichterinnen

Sírfelirat (Hungarian)

E fűz árnyékában pihen

Egy szegényember, se rossz - se nem.

Kevésre gondolt, többet érezett,

Gyakorta sírt, ritkábban nevetett,

Szeretett és szenvedett sokat,

Elvesztett nehéz harcokat.

Fekszik ím, kinyúlva szeliden,

Nem akar többé felkelni sem.

Kérte Urát - tegyen csodát,

De már; csak nyugodni vágy!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap