This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Някой като Бог (Niekto ako boh in Bulgarian)

Portre of Janík, Pavol

Niekto ako boh (Slovak)

Ja,
ty,
on
a ešte niekto...

- štvrtý ako rozmer,
piaty ako ročné obdobie,
šiesty ako zmysel.
siedmy ako kontinent,

ôsmy ako deň,
deviaty ako

desiaty ako Beethovenova Deviata symfónia,
jedenásty ako prikázanie,

dvanásty ako futbalový hráč,
trinásty ako apoštol,
štrnásty ako čierny piatok,
pätnásty ako Ľudovít XIV.,

šestnásty ako pätnástka,
sedemnásty ako šestnástina,
osemnásty ako sedemnáste storočie,

dvadsiaty druhý ako oko,
tridsiaty prvý ako psí tridsiatok,

tridsiaty tretí ako zub,
tridsiaty štvrtý ako Kristov rok,

- nekonečný ako boh,
a práve tak bezpohlavný,

bezmocný ako ten,
kto iba miluje,

bezbolestný, a teda bezcitný,

bezkonkurenčný ako boh
vo svete, ktorý nemá iného boha,
bezbožný ako boh,
ktorý nemá boha pri sebe,
ani nad sebou,

bezodný ako nebo,
bezuzdný ako vietor,
bezmedzný ako myšlienka,
bezpredmetný ako duch,

bezmenný ako nositeľ
nevysloviteľného mena,

beznádejne bezchybný,

bezcieľny ako večný bežec,

bezdetný ako otec
ukrižovaného syna,

bezdôvodný ako smrť,
a práve tak bezodkladný,

beznárodný ako boh
všetkých ľudí
a im podobných bytostí,

bezoký a beztvárny,
beznohý, bezruký a bezkrídly,
bezvlasý a bezzubý,

bezpečný ako prístav
nesmrteľných pútnikov,

bezplatný ako sľub,

bezpríkladný v dokonalosti,
bezprizorný vo vlastnom dome,
bezprostredný ako dotyk,
bezradný ako čin,
bezsenný ako noc,
bezstarostný ako vták,

bezútešný ako pravda,
bezvládny ako najstarší obyvateľ sveta,

bezvýhradný ako láska,
bezvýsledný ako spravodlivosť,

tvor bez farby,
chuti
a zápachu.

Chodí po vesmíre ako bez duše,
stvoriteľ bez rodičov,
bytosť bez bytu,
tulák bez adresy,

od nepamäti bez práce,
odjakživa bez chleba,
naveky kráča bez stopy,

jednostaj myslí bez rozmýšľania
a stále na to isté,

plodí bez váhania,
rodí bez príčiny,
bez ohľadu na čokoľvek a na kohokoľvek,

zabíja bez výnimky
- všetkých a každého,
od počiatku až na veky vekov,

opúšťa nás bez rozdielu
rasy, náboženstva a presvedčenia,

vždy víťazí bez boja,
súdi bez milosti,
trestá bez prestania,
a potom plače bez ľútosti
nad rozliatym materským mliekom
nepoškvrnenej panny,
ktorá mu darovala syna,
aby ho mohol dať
úkladne a dôkladne ukrižovať
rukami svojho vyvoleného národa,

tak stále vládne svetu bez dozoru,
nekritizovateľný despota,

ustavične koná bez oddychu
a všetko vie, hoci je bez vedomia,

modlí sa k sebe bez slova,
prijíma sám seba bez výhrady,

dáva sa vzývať bez obalu,
blažene mlčí bez pochybnosti o sebe,

tak neprestajne rozhoduje bez svedkov,
bez ladu a skladu,
bez východiska,

celý bez seba,
bez hlavy,
bez päty,
bez srdca,
bez kvapky krvi,

bez všetkého.

Spasme ho,
kým je čas.

Možno aj nás
čaká jeho osud -
krutý
k všetkým tvorcom,
ktorých presiahlo ich vlastné dielo.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov / Edícia POÉZIA ´98, zväzok 1.
Source of the quotationNiekto ako boh, ISBN 80-88735-71-8
Bookpage (from–to)50–54
Publication date

Някой като Бог (Bulgarian)

Аз, -
ти,
той
и още някой...

– четвърти като измерение,
пети като годишно време,
шести като чувство,
седми като континент,

осми като ден на седмицата,
девети като връх на осмоъгълник,
десети като Деветата симфония на Бетовен,
единайсети като Божия заповед,

дванайсети като играч футболен отбор,
тринайсети като апостол,
четиринайсети като петък тринайсето число,
петнайсети като Людвик XIV,
шестнайсети като петнайсетина,
седемнайсети като шестнайсетинка нота,
осемнайсети като седемнайсети век,

трийсет и трети като зъв,
трийсет и четвърти като Христова възраст,
– безкраен като Бог
и също толкова безполов,

безпомощен като оня,
който само обича,

безболезен и значи безчувствен,

безапелационен като Бог
във свят, където няма друг Бог,
безбожен като Бог,
който няма Бог до себе си,
нито над себе си,

бездънен като небето,
безразсъден като вятъра,
безграничен като мисъл,
безпредмтен като дух,

безименен като носител
на неизразимо име,

безнадежно безгрешен,

безцелен като вечен бегач,

бездетен като баща
на разпнат син,

безпричинен като смъртта
и тькмо толкова без отсрочка,

безроден като Бога
на всички хора
и тем подобни същества,

безок и безлик,
безног, безрък и безкрил,
безнос и беззъб,

безопасен като пристанище
на безсмртни странници,

безплатен като обещание,

безпримерен в съвършенството,
безпризорен в собствения си дом,
безхитростен като докосване,
безпомочен като постъпка,
безсънен като нощ,
безгрижен като птица,

безутешен като истина,
безсилен като най-стария жител на света,

безуслостен като любов,
безуспешен като справедливост,

същество без цвят,
вкус
и мирис.

Ходи из космоса като без душа,
създател без родители,
господар без дом,
скитник без адрес,

открай време без работа,
от памтивека без хляб,
навеки върви без следа,

вечно мисли, без да му мисли
и винаги едно и също,

дава плодове без колебание,
ражда без причина,
без оглед на всички и всичко,

убива без изключение
– всички и всекиго,
отначало и вовеки веков,

изоставя ни без разлика
на раса, религия и убеждения,

винаги побеждава без бой,
съуди без милост,
наказва безспир
и после плаче без състрадание
за разлятото майчино мляко
на непорочната дева,
която му е дарила сина,
за да може той да го предаде
злонаморено и обстойно да го разпнат
с ръцете на своя богоизбран народ,

тъй все владее света безнаказано,
некритикуем деспот,

непрекъснато върши нещо без отдих
и знае всичко, макар и без свяст,

моли се на себе си той без души,
приема сам себе си безусловно,

оставя се откровено да го призовават
блажено насън, без в себе си да се съмнява,

тъй непрестанно съди без свидители,
без цел и без посока,
без изход,

целият извън себе си,
без глава,
без пети,
без сърце,
без капка кръв,

без всичко.

Да го спасим,
докато е време.

Може би и нас
ни чака съдбата му –
жестока
към всички творци,
надживени от собственото си дело.Uploaded byRépás Norbert
PublisherMATOM, Sofia
Source of the quotationИстината с прекрасно дълги крака, ISBN: 954-9989-05-4
Bookpage (from–to)190-194
Publication date

Related videos


minimap