This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (0+10/44)

1. Ambrus Tibor [hu]
3. Benő Attila [hu]
4. Benő Eszter [hu]
9. Dobó Csilla [hu]
Offset: Limit: <--   -->

Works (0+50/559)

0. „Aber dann?“ [Fritz, Walter Helmut; de]
1. Abend [Rilke, Rainer Maria; de]
2. Abgewandt [Sachs, Nelly; de]
3. Abgezählt [Aichinger, Ilse; de]
4. Abglanzbeladen [Celan, Paul; de]
5. (ablak) [Benő Attila; hu]
6. Abschied [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
7. Abschied [Rilke, Rainer Maria; de]
8. Adam [Rilke, Rainer Maria; de]
9. Advent [Rilke, Rainer Maria; de]
10. Ahnungen [Hesse, Hermann; de]
11. Alle Tage [Bachmann, Ingeborg; de]
12. Allein [Ausländer, Rose; de]
13. Alles noch nie Gesagte [Rilke, Rainer Maria; de]
14. Als du mich einst gefunden hast [Rilke, Rainer Maria; de]
15. Am Fenster, abends [Burkart, Erika; de]
16. Am Mönchsberg [Trakl, Georg; de]
17. Am Moor [Trakl, Georg; de]
18. Amen [Trakl, Georg; de]
19. (ami beléd akadt) [Benő Attila; hu]
20. Amtliche Mitteilung [Törne, Volker von; de]
21. An den Knaben Elis [Trakl, Georg; de]
22. An der Grenze [Busta, Christine; de]
23. An die Günstigen [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
24. An die Musik [Rilke, Rainer Maria; de]
25. An Emma [Schiller, Friedrich; de]
26. An meine Schwester [Trakl, Georg; de]
27. Antiphysik [Halter, Ernst; de]
28. Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
29. (apadó tenger) [Benő Attila; hu]
30. Arbeit mit Papier [Theobaldy, Jürgen; de]
31. Arco [Rilke, Rainer Maria; de]
32. Asche [Fried, Erich; de]
33. Atem-Gedenktag [Busta, Christine; de]
34. (áttetsző árnyék) [Benő Attila; hu]
35. Auf dem Kirchhofe [Liliencron, Detlev von ; de]
36. Auf den Tod einer alten Frau [Trakl, Georg; de]
37. Auf der Sichel [Ausländer, Rose; de]
38. Auferstehung [Kaschnitz, Marie Luise; de]
39. Aufhorchen [Hesse, Hermann; de]
40. Aus einer Kindheit [Rilke, Rainer Maria; de]
41. Ausfahrt [Brambach, Rainer; de]
42. Ausser Rufweite [Merz, Klaus; de]
43. Baum im Winter [Busta, Christine; de]
44. Bäume [Fritz, Walter Helmut; de]
45. Bei Tag [Celan, Paul; de]
47. Berge wollt ich versetzen und Kugeln [Törne, Volker von; de]
48. Bergwinternacht [Burkart, Erika; de]
49. Bildnis [Rilke, Rainer Maria; de]
Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/674)

0. „És azután?” [„Aber dann?“; de ⇒ hu]
1. 80. naplójegyzet [tagebuchblatt 80; de ⇒ hu]
2. A csend [Die Stille ; de ⇒ hu]
3. A 45-ös év enyhe ősze [Der milde Herbst von anno 45; de ⇒ hu]
4. A csalogányom [Meine Nachtigall; de ⇒ hu]
5. A csemegeboltban [im delikatessenladen; de ⇒ hu]
6. A csillagok [Die Sterne ; de ⇒ hu]
7. A csoport [Die Gruppe ; de ⇒ hu]
8. A fák [Die Bäume; de ⇒ hu]
9. A fal [Die Wand; de ⇒ hu]
10. a farkasok védőbeszéde a bárányok ellen [verteidigung der wölfe gegen die lämmer; de ⇒ hu]
11. A Fekete Rózsa [Die Schwarze Rose; de ⇒ hu]
12. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
13. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
14. A fogoly [Der Gefangene; de ⇒ hu]
15. A függőkertek könyve (részletek) [Das Buch der hängenden Gärten (details); de ⇒ hu]
16. A gazella [Die Gazelle ; de ⇒ hu]
17. A gyermek [Das Kind; de ⇒ hu]
18. A gyufaárus-gyerek [Der Streichholzjunge ; de ⇒ hu]
19. A hajó [Das Schiff; de ⇒ hu]
20. A halál [Der Tod; de ⇒ hu]
21. A halál hét dala [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
22. A halál hét éneke [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
23. A halál közele [Nähe des Todes ; de ⇒ hu]
24. A halottakhoz [Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt von schande; de ⇒ hu]
25. A határon [An der Grenze; de ⇒ hu]
26. A hattyú [Der Schwan ; de ⇒ hu]
27. A holdsarlón [Auf der Sichel; de ⇒ hu]
28. A kedvelőknek [An die Günstigen; de ⇒ hu]
29. A kedves halála [Der Tod der Geliebten ; de ⇒ hu]
30. A kedves közelléte [Nähe des Geliebten; de ⇒ hu]
31. A kezesség [Die Bürgschaft; de ⇒ hu]
32. A költő [Dichter; de ⇒ hu]
33. A költő a zűrzavar korában [Der dichter in zeiten der wirren; de ⇒ hu]
34. A költő halála [Der Tod des Dichters; de ⇒ hu]
35. A korsók [Die Krüge; de ⇒ hu]
36. A kövek kora [Die Zeit der Steine ; de ⇒ hu]
37. A kulcsom [Mein Schlüssel; de ⇒ hu]
38. A labda [Der Ball ; de ⇒ hu]
39. A lakók [Die Bewohner; de ⇒ hu]
40. A lányokról [Von den Mädchen ; de ⇒ hu]
41. A lápon [Am Moor ; de ⇒ hu]
42. A leány [Mädchen; de ⇒ hu]
43. A leány levele [Die Liebende schreibt; de ⇒ hu]
44. A leány szól [Das Mädchen spricht ; de ⇒ hu]
45. A legnehezebb utakat [Die schwersten Wege; de ⇒ hu]
46. A Legyek Bolygója [Auf dem Fliegenplaneten; de ⇒ hu]
47. A levegőben már érezni a hó szagát [Die Luft riecht schon nach Schnee; de ⇒ hu]
48. A majom [Der Affe ; de ⇒ hu]
49. A misanthrop [Der Misanthrop; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap