This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (0+10/44)

1. Ambrus Tibor [hu]
3. Benő Attila [hu]
4. Benő Eszter [hu]
9. Dobó Csilla [hu]
Offset: Limit: <--   -->

Works (0+50/559)

1. Das waren Tage Michelangelo´s... [Rilke, Rainer Maria; de]
2. Der Alchimist [Rilke, Rainer Maria; de]
3. Der Auszug des verlorenen Sohnes [Rilke, Rainer Maria; de]
4. Der Tod des Dichters [Rilke, Rainer Maria; de]
5. Deutscher Psalm [Törne, Volker von; de]
6. Du im voraus verlorne Geliebte [Rilke, Rainer Maria; de]
7. Fortschritt [Rilke, Rainer Maria; de]
8. Knospe [Domin, Hilde; de]
9. Mitternacht [Borchers, Elisabeth; de]
10. New Yorker Weihnachten [Ausländer, Rose; de]
11. Requiem (Für Wolf Graf von Kalckreuth) [Rilke, Rainer Maria; de]
12. „Aber dann?“ [Fritz, Walter Helmut; de]
13. (ablak) [Benő Attila; hu]
14. (csoportkép) [Benő Attila; hu]
15. (egy nap és a többi) [Benő Attila; hu]
16. (Einstein hegedül) [Benő Attila; hu]
17. (hallgatásainkban) [Benő Attila; hu]
18. (hullámok) [Benő Attila; hu]
19. (könyv) [Benő Attila; hu]
20. (mögött) [Benő Attila; hu]
21. (talált tárgyak boltja) [Benő Attila; hu]
23. [Ein Gedicht anfangen] [Lutz, Werner; de]
24. [Es geht nicht darum] [Lutz, Werner; de]
25. [nimm diese kenternden tage] [Fellner, Karin; de]
26. [verschnittenes gras: du tastest] [Fellner, Karin; de]
27. [Was für ein Glück] [Lutz, Werner; de]
28. Abend [Rilke, Rainer Maria; de]
29. Abgewandt [Sachs, Nelly; de]
30. Abgezählt [Aichinger, Ilse; de]
31. Abglanzbeladen [Celan, Paul; de]
32. Abschied [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
33. Abschied [Rilke, Rainer Maria; de]
34. Adam [Rilke, Rainer Maria; de]
35. Advent [Rilke, Rainer Maria; de]
36. Ahnungen [Hesse, Hermann; de]
37. Alle Tage [Bachmann, Ingeborg; de]
38. Allein [Ausländer, Rose; de]
39. Alles noch nie Gesagte [Rilke, Rainer Maria; de]
40. Als du mich einst gefunden hast [Rilke, Rainer Maria; de]
41. Am Fenster, abends [Burkart, Erika; de]
42. Am Mönchsberg [Trakl, Georg; de]
43. Am Moor [Trakl, Georg; de]
44. Amen [Trakl, Georg; de]
45. (ami beléd akadt) [Benő Attila; hu]
46. Amtliche Mitteilung [Törne, Volker von; de]
47. An den Knaben Elis [Trakl, Georg; de]
48. An der Grenze [Busta, Christine; de]
49. An die Günstigen [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/674)

0. Az olajfák kertje [Der Ölbaumgarten ; de ⇒ hu]
1. Helian [Helian; de ⇒ hu]
2. Hiszen ők is emberek [Das sind doch Menschen; de ⇒ hu]
3. Szabbat [Sabbath; de ⇒ hu]
4. „És azután?” [„Aber dann?“; de ⇒ hu]
5. (Buch) [(könyv); hu ⇒ de]
6. (Ein Tag und die anderen) [(egy nap és a többi); hu ⇒ de]
7. (Fenster) [(ablak); hu ⇒ de]
8. (Fundsachen) [(talált tárgyak boltja); hu ⇒ de]
9. (Gruppenbild) [(csoportkép); hu ⇒ de]
10. (Hinter) [(mögött); hu ⇒ de]
11. (In unserem Schweigen) [(hallgatásainkban); hu ⇒ de]
12. [Elkezdeni egy verset] [[Ein Gedicht anfangen]; de ⇒ hu]
13. [fogadd ezeket a felboruló napokat] [[nimm diese kenternden tage]; de ⇒ hu]
14. [lenyesett fű: végigtapogatod] [[verschnittenes gras: du tastest]; de ⇒ hu]
15. [Micsoda boldogság hinni] [[Was für ein Glück]; de ⇒ hu]
16. [Nem az igazunkról] [[Es geht nicht darum]; de ⇒ hu]
17. [Nevedet elveszítetted] [[Dein Name ist dir verlorengegangen]; de ⇒ hu]
18. 80. naplójegyzet [tagebuchblatt 80; de ⇒ hu]
19. A csend [Die Stille ; de ⇒ hu]
20. A 45-ös év enyhe ősze [Der milde Herbst von anno 45; de ⇒ hu]
21. A csalogányom [Meine Nachtigall; de ⇒ hu]
22. A csemegeboltban [im delikatessenladen; de ⇒ hu]
23. A csillagok [Die Sterne ; de ⇒ hu]
24. A csoport [Die Gruppe ; de ⇒ hu]
25. A fák [Die Bäume; de ⇒ hu]
26. A fal [Die Wand; de ⇒ hu]
27. a farkasok védőbeszéde a bárányok ellen [verteidigung der wölfe gegen die lämmer; de ⇒ hu]
28. A Fekete Rózsa [Die Schwarze Rose; de ⇒ hu]
29. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
30. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
31. A fogoly [Der Gefangene; de ⇒ hu]
32. A függőkertek könyve (részletek) [Das Buch der hängenden Gärten (details); de ⇒ hu]
33. A gazella [Die Gazelle ; de ⇒ hu]
34. A gyermek [Das Kind; de ⇒ hu]
35. A gyufaárus-gyerek [Der Streichholzjunge ; de ⇒ hu]
36. A hajó [Das Schiff; de ⇒ hu]
37. A halál [Der Tod; de ⇒ hu]
38. A halál hét dala [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
39. A halál hét éneke [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
40. A halál közele [Nähe des Todes ; de ⇒ hu]
41. A halottakhoz [Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt von schande; de ⇒ hu]
42. A határon [An der Grenze; de ⇒ hu]
43. A hattyú [Der Schwan ; de ⇒ hu]
44. A holdsarlón [Auf der Sichel; de ⇒ hu]
45. A kedvelőknek [An die Günstigen; de ⇒ hu]
46. A kedves halála [Der Tod der Geliebten ; de ⇒ hu]
47. A kedves közelléte [Nähe des Geliebten; de ⇒ hu]
48. A kezesség [Die Bürgschaft; de ⇒ hu]
49. A költő [Dichter; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap