Works

. ^
( ^
(Báseň je... Nic a vše!) ((Mi a vers?... Minden és semmi.)) – Krchovský, J. H.
(Co že jsem říkal? Nevím už...) ((Mit is meséltem? Semmi mesést...)) – Krchovský, J. H.
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) ((Ma először jósoltattam magamnak...)) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) ((Kezemben tartom melledet...)) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) ((A ház kívül-belül sötét, fekete...)) – Krchovský, J. H.
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) ((Csak sörre ugrok le, az enyhe...)) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) ((Lélek vagyok-e férfitestbe'...)) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) ((Ahová nézek ott gyűlik az adósság)) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) ((A kard hajszálon függ...)) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) ((Mustár és virsli a fejem felett...)) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) ((Fecskének utószor...) ) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) ((Öt lépés előre, négy hátra...)) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) ((Tömegben vonulnak alakok...)) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) ((Özönvíz!)) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) ((Magam elé tükröt rakok...)) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) ((Azt mondják: Zárunk...)) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) ((Valóság...)) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) ((hurkok és más betűk)) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) ((Árnyat árny lát...)) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) ((A világom nincs és nem jó egyébre...)) – Krchovský, J. H.
(svoboda) ((szabadság)) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) ((Ritka a jó nap...)) – Krchovský, J. H.
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) ((Nem voltam fodrásznál...)) – Krchovský, J. H.
(vpřed) ((előre)) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) ((A Manon-balladákból, 11.)) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) ((Halál után: kérdőjel, vessző, puszta pont?...)) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) ((Az októberi napok keblében...)) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) ((Éjszaka leléptem...)) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
7 ^
A ^
B ^
Babička (Nagyanyó) – Němcová, Božena
Balada o hovně (Ballada a sz.rról) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Ballada a fűtő szemeiről) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Ballada a nőről, Istenről és a férfiról) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Francoise Villona (Első ballada mely Francois Villonhoz szól, Az első, François Villon megszólítására szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (A harmincötödik, egy papírhajóról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (A harminchetedik, az agglegénységről szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Basketbalový zápas (Kosárlabdameccs) – Žáček, Jiří
Básník (A költő) – Čapek, Karel
Básník (A költő) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Költő, távozz!) – Wolker, Jiří
Bílý obraz (Fehér tájkép) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Pápaszem, cilinder, sétabot...) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Bizarr rondeau) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Boldog sugár) – Závada, Vilém
Bláznivé rondeau (Tébolyult rondó) – Kvapil, Jaroslav
Bota (A cipő) – Hruška, Petr
Bouře (Vihar) – Březina, Otokar
Boží duha (Isten szivárványa) – Durych, Jaroslav
Budoucí vlasť (A jövendő haza) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Öten voltunk cimborák) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (A kórházi ágyamra omlik a világ…) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (A kezdetet kérdezem) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (A régi zsidótemetőben) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Mikulás napján) – Wolker, Jiří
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Minden tűz és víz felett…) – Březina, Otokar
Na konci XIX. vĕku (A XIX. század végén) – Sova, Antonín
Napadal sníh (Leesett a hó) – Kainar, Josef
Našel jsem se! (Magamra találtam) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (A bor, ami épp csak meg nem szólal) – Skácel, Jan
Návrat (Visszatérés) – Skácel, Jan
Nechci jít na věčnost (Örökkévalóság! Jó az ha van - másnak!... ) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Befejezetlenül) – Mikulášek, Oldřich
Negace (A tagadás) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Néma találkozás) – Březina, Otokar
Není (Nincs) – Holan, Vladimír
Nezdravá procházka (Egészségtelen séta) – Sýs, Karel
Noc neklidná, noc jesenní... (Nyugtalan éj az őszi éj…) – Geisslová, Irma
Noc byla (Éjszaka volt) – Gellner, František
Noční tango aneb román jednoho léta z konce století (Éjszakai tangó avagy Egy századvégi nyár regénye) – Kratochvil, Jiří
Noc s Hamletem (Éjszaka Hamlettel, Éjszaka Hamlettel (Részletek)) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Éjszaka Verlaine-nel) – Hrubín, František
Nocturno (Nocturno) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal,) – Holan, Vladimír
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Prücsök úr újabb korszakos kirándulása, ezúttal a XV. Századba) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paměť mojí babičce - I. (Nagyanyám emlékezete - I.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - II. (Nagyanyám emlékezete - II.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - III. (Nagyanyám emlékezete - III.) – Hůlová, Petra
Paní noci (Az Éjkirálynő) – Jelínek, Bohdan
Pan Theodor Mundstock (Mundstock úr) – Fuks, Ladislav
Paysage aux conquérants (Tájkép a hódítóknak) – Král, Petr
Pére-Lachaise [video] (Pére-Lachaise) – Brzák, Michal
Píseň (Dal, Dal) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Maminka) (Altatódal) – Seifert, Jaroslav
Píseň o rodné zemi [video] (Dal a szülőföldről) – Seifert, Jaroslav
Písnička o škaredých holkách (Dalocska a csúnya lányokról) – Žáček, Jiří
Plavba utopencova (A vízbefúlt) – Sabina, Karel
Po letech (Ír nekem valami dáma) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Nezval, Vítězslav
Podzim (Ősz, Ősz) – Halas, František
Podzim v městě (Ősz a városban) – Křesadlo, Jan
Podzimní listy (Őszi levelek) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Mi az a költészet?) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Tündérmese Tetete hercegnőnek) – Daněk, Václav
Pohlednice z Nice (Képeslap Nizzából) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Néma száj mozgása) – Březina, Otokar
Poklad (A kincs) – Erben, Karel Jaromír
Pokora (Alázat) – Wolker, Jiří
Pomalé město (A lassú város) – Lorenc, Michael
Poslední věci člověka (Az ember végső dolgai) – Čapek, Karel
Poušť (A sivatag) – Auředníček, Otakar
Povzdech (Sóhaj) – Vrchlický, Jaroslav
Přání (Kívánság) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Prágának) – Halas, František
Přebytek otce (Apatöbblet) – Hruška, Petr
Před koupelí (Fürdés előtt) – Hruška, Petr
Před usnutím (Elalvás előtt) – Žáček, Jiří
Předtuchy (Sejtések) – Březina, Otokar
Přes matný sklo (Homályos üvegen át) – Hůlová, Petra
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Közelítés az ádventhez) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Mért fordulsz el, ó, Gyönge?) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Lapos igazságok) – Žáček, Jiří
Prsa (Mell) – Hruška, Petr
Psychologie okamžiku (A pillanat pszichológiája) – Opolský, Jan
Ptaní (Merengés) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Budapesti magány) – Sýs, Karel
Sbohem a šáteček [video] (Búcsúzunk s lobog a kendő, Istenhozzád s kendő) – Nezval, Vítězslav
Se skřivánkem vstávám (Pityuval ébredek) – Sládek, Josef Václav
Sieť viery (A hit hálója) – Chelčický, Petr
Silen buď (Légy erős) – Sládek, Josef Václav
Škrábnutí (Karcolás) – Hruška, Petr
Škraboška (Az álarc) – Nezval, Vítězslav
Slabost pro každou jinou pláž (Mindig más strandra vágyik) – Zábranský, David
Slavianka ke bratrům a sestrám (Szláv ének) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Dicső Nemezis) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 3 (részlet), Sláva leánya - Előhang) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Előhang a „Dicsőség leányá”-hoz, Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 1) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2) – Kollár, Jan
Šlépěj (A lábnyom) – Čapek, Karel
Šlépěje (Lábnyomok) – Čapek, Karel
Slezské lesy (Sziléziai erdők) – Bezruč, Petr
Sluneční hodiny (Napóra) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Forgószelek halála) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Gyászharang Otokar Březináért) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Az anyag gyásza) – Březina, Otokar
Sonet o dechu (Szonett a lélegzetről) – Mikulášek, Oldřich
Soukromá víchřice (Vihar a lombikban) – Páral, Vladimír
Stará alegorie podzimu (Az ősz unt elégiája) – Toman, Karel
Šťastný člověk (Szerencsés ember) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Szenteste) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Szenteste előtt) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Árnyék) – Vrchlický, Jaroslav
Stopy v sněhu (Nyomok a hóban) – Klášterský, Antonín
Stříbrný vítr (Ezüst szél) – Šrámek, Fráňa
Sudety (Szudéták) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Szent Xavér) – Arbes, Jakub
Svatební košile (A nászing) – Erben, Karel Jaromír
Švejkovy nehody ve vlaku (Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton) – Hašek, Jaroslav
Svítání na západě (Nyugati virradás) – Březina, Otokar
Syndrom rovnoběžek (Párhuzamosság-szindróma) – Holub, Miroslav
T ^
U ^
V ^
W ^
Z ^
Z autobiografie (Önéletrajzomból) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Atyai bölcsesség (IV).) – Klášterský, Antonín
Začátek jara (Kora kikelet) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Kerti ünnepély) – Havel, Václav
Žalm ke cti nejvyššího Jména (A legmagasztosabb Név dicsőségére zsoltár) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Szerelmes kamasz (részlet)) – Wolker, Jiří
Zas ve vidění prorockém... (Jós jelenésben szól megint...) – Březina, Otokar
Zase my dva (Megint mi ketten) – Hruška, Petr
Zatím dobrý (detail) (Eddig megvolnánk (részlet)) – Novák, Jan
Za trochu lásky... [video] (Egy kis szeretetért...) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Irigylem) – Brzák, Michal
Zázrak s Julčou (Az Úr csodát tesz) – Olbracht, Ivan
Zbabĕlci (Gyávák) – Škvorecký, Josef
Zbytečné otázky (Mellőzhető kérdések) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Emlékszel) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Koldusok) – Wolker, Jiří
Zeměkoule (A földteke) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (A földteke (V + W)) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Nő és férfi) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Az éjből jött asszony) – Hrubín, František
Žert (Tréfa) – Kundera, Milan
Zimní krajina srdce (Szívnek téli tája, Szív fagyos vidéke) – Skácel, Jan
Život je dar (Az élet ajándék) – Černík, Michal
Život je sen (Az élet álom) – Wernisch, Ivan
Z Kvidova deníku (II. Kvido naplójából) – Viewegh, Michal
Zlaté slzy (Arany könnyek) – Vrchlický, Jaroslav
Žluté oči vedou domů - Paní Hrubešová nepřišla na caj (A sárga szemek hazavezetnek - Hrubešné nem jött el teázni) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Pomsta (A sárga szemek hazavezetnek - A bosszú) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Poslední tanec (A sárga szemek hazavezetnek - Az utolsó tánc) – Pilátová, Markéta
Žně (Aratás) – Wolker, Jiří
Zpěv staletími bloudící (Egy századokon bolygó dal...) – Březina, Otokar
Zpívala (Dalolt a lány) – Březina, Otokar
Zpívá mrtvý (A halott énekel) – Wernisch, Ivan
Z této hospody odejít (Elmenni ebből a kocsmából) – Wernisch, Ivan
Ztracené dni (A füstbement napok) – Klášterský, Antonín
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap